Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

[GRI 102-16, 103-1, 103-2, 103-3]

System zarządzania etyką

Grupa Banku Millennium posiada system zarządzania etyką, na który składają się:

  • Kodeks Etyczny – zawiera zasady etyki. Za formułowanie zasad Kodeksu, komunikację i promowanie wartości etycznych oraz ocenę przestrzegania zasad etyki odpowiada Departament Zapewnienia Zgodności;
  • instytucja Rzecznika ds. Etyki – jego funkcję pełni kierujący Departamentem Zapewnienia Zgodności. Do zadań Rzecznika ds. Etyki należy stanie na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego, promowanie i informowanie o standardach etycznych, zlecanie kontroli przestrzegania zasad etycznych, weryfikowanie przypadków ich łamania;
  • system szkoleń z zakresu etyki oraz informowania o zmianach w zakresie zasad etyki;
  • procedury, polityki i zasady zawierające wytyczne dotyczące właściwego postępowania;
  • system zgłaszania naruszeń standardów etycznych, także w sposób anonimowy;
  • system kontroli przestrzegania zasad etycznych – obejmuje kontrole cykliczne oraz jednorazowe kontrole przeprowadzane z inicjatywy Rzecznika ds. Etyki. W ramach kontroli cyklicznych przynajmniej raz na dwa lata jednostka ds. zgodności dokonuje oceny ryzyk związanych z naruszaniem zasad etyki.

 

Kodeksy etycznych zachowań

Wewnętrzne kodeksy to wytyczne określające standardy profesjonalnego i etycznego zachowania. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego i Księgi Standardów w codziennej pracy.

Kodeks Etyczny Grupy Banku Millennium

W Banku funkcjonuje Kodeks Etyczny, którego zapisy dotyczą całej Grupy. Określają one nie tylko wartości, jakimi kierować się powinni pracownicy w ramach codziennego wykonywania obowiązków i w relacjach ze współpracownikami i z Bankiem jako pracodawcą, ale także ramy postępowania w relacjach z klientami, rynkiem i dostawcami, odnosząc się do takich obszarów, jak jakość obsługi, etyczna sprzedaż, uczciwa konkurencja i komunikacja, zasady prowadzenia relacji handlowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

W ramach Kodeksu sformułowano również zasady polityki antykorupcyjnej, w tym zasady przyjmowania i wręczania korzyści oraz brania udziału w przetargach i organizowania ich.

W Banku funkcjonuje także odrębny Kodeks Etyczny dla pracowników obsługujących klientów segmentu Prestige i Bankowości Prywatnej. Określa on w szczególności zasady etycznego wykonywania operacji finansowych, współpracy z osobami trzecimi, wykonywania operacji na rachunkach własnych oraz zasady autoryzacji transakcji. Wskazuje także obowiązki pracowników oraz zasady postępowania z informacjami poufnymi i tajemnicą zawodową, do których mają dostęp wykonując obowiązki służbowe.

Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Kodeksu poprzez ukończenie obowiązkowego szkolenia e-learningowego, do potwierdzenia jego znajomości oraz do stosowania zasad zawartych w Kodeksie w codziennej pracy. Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń standardów etycznych, a sposób dokonania zgłoszenia opisany jest w Kodeksach. [GRI 102-17]

 

 

Pracownicy przeszkoleni z Kodeksu Etycznego
2017 Bank 2017 Grupa 2016 Grupa 2015* Grupa 2014 Grupa
Kadra menedżerska 54 (6%) 57 (6%) 734 (92%) 16 (2%) 733 (86%)
Pozostali pracownicy 1 153 (21%) 1 202 (20%) 4 073 (78%) 349 (7%) 5 134 (96%)

* przeszkoleni zostali tylko nowi pracownicy

[GRI 412-2]

Kodeks Etyczny jest również udostępniany dostawcom Banku. Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Grupy Banku Millennium. Od 2017 r. klauzula zobowiązująca do przestrzegania zasad Kodeksu znajduje się również w umowach zawieranych z dostawcami.

Pracownicy Spółki Millennium Dom Maklerski stosują się dodatkowo do Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich przyjętego przez członków Izby Domów Maklerskich.

Księgi Standardów dla pracowników Banku Millennium

Księgi Standardów dla pracowników Banku Millennium – są to zbiory najlepszych praktyk, których przestrzeganie pozwala zapewnić wysoką jakość obsługi klientów i etyczną sprzedaż.