Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarządzanie ryzykiem dotyczącym czynników środowiskowych i społecznych

Czynniki społeczne i środowiskowe brane są pod uwagę przy analizie ryzyka operacyjnego, ujętego w następujących kategoriach:

 

  • Ryzyko ludzkie – wynikające ze świadomych działań lub powstrzymywania się od podejmowania działań przez pracownika lub ryzyko wynikające z relacji pomiędzy Bankiem i jego pracownikami;
  • Ryzyko procesowe – związane z realizacją i prowadzeniem transakcji, jak również różne aspekty prowadzenia biznesu, włącznie z produktami i usługami;
  • Ryzyko zewnętrzne – powstałe na skutek uszkodzenia własności fizycznej lub straty aktywów z przyczyn naturalnych lub nienaturalnych, włącznie z ryzykiem, jakie stanowią działania stron trzecich, takie jak popełnienie oszustwa, lub – w przypadku regulatorów – wprowadzenie w życie zmiany, która wpłynęłaby na zdolność organizacji do kontynuowania działalności na pewnych rynkach;
  • Ryzyko organizacyjne – wynikające z takich zagadnień jak zarządzanie projektem, niezgodność z wymaganiami regulacyjnymi, kulturą korporacyjną oraz ryzyko wynikające z niewłaściwej komunikacji i niewłaściwych praktyk rynkowych i biznesowych.

 

Przyjęta struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym określa poszczególne szczeble zarządzania, zakresy ich obowiązków i odpowiedzialności. Kluczową rolę w codziennej działalności Grupy odgrywają właściciele procesów biznesowych i wspomagających. Na podstawie dogłębnej wiedzy o procesie, właściciel procesu najtrafniej identyfikuje i ogranicza występujące zagrożenia, stanowiąc pierwszą linię obrony. Drugą linią obrony jest poziom wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się organizacją procesów zarządzania i kontrolą akceptowalnego poziomu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak zgodność z przepisami, przeciwdziałanie nadużyciom, sprawy pracownicze, bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania oraz ubezpieczenia i powierzanie czynności podmiotom zewnętrznym. Trzecią linią obrony jest jednostka niezależnego audytu wewnętrznego.

Zarząd Banku projektuje i wprowadza system zarządzania ryzykiem, a także zapewnia jego działanie. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzonym systemem oraz dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności minimum raz w roku. [GRI 102-11, 102-30, 103-2, 103-3]