Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wpływ działalności Banku na zrównoważony rozwój i prawa Interesariuszy

Bank określił główne obszary swojego oddziaływania na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oraz związane z tym ryzyka, wyzwania i możliwości. Kluczowe aspekty wpływu Banku zostały skategoryzowane według stopnia ich istotności dla Interesariuszy i zakresu oddziaływania.[GRI 102-15]

 

Wpływ na:

Rozszerzanie dostępności usług bankowych i pozabankowych dla szerokiego grona klientów, w tym starszych, niepełnosprawnych i z małych miejscowości; personalizacja usług; zapewnianie bezpieczeństwa informacji i środków klientów; edukacja finansowa, etyczny marketing  i sprzedaż.

Wyzwania

Działanie w środowisku dużej konkurencji rynkowej – zanikanie granic między sektorami i wyścig po zdobycie bezpośredniej relacji z klientami w warunkach otwartej bankowości (Dyrektywa PSD2).

Korzyści

Jako lider bankowości cyfrowej, Bank oferuje połączenie szerokiego zakresu i wysokiej jakości usług. Wykorzysta tę przewagę budując nowe platformy i umacniając się jako bank pierwszego wyboru.

Podejmowane działania

Znoszenie barier fizycznych i cyfrowych w dostępie do bankowości i usług pozabankowych; wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji i ochronę środków klienta; stałe prowadzenie dialogu z klientem, szkolenia z zasad etycznego marketingu i sprzedaży; edukacja finansowa.

Wpływ na:

Prawo pracownika do uczciwego wynagradzania, nagradzania, stabilności zatrudnienia i rozwoju oraz wyrażania opinii. Zapewnienie równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, a także możliwości angażowania się w działania społeczne.

Wyzwania

Wypracowanie rozwiązań uwzględniających zarówno oczekiwania obecnych i przyszłych pracowników, jak i możliwości ekonomiczne firmy.

Korzyści

Łatwiejsze pozyskanie talentów, wzrost satysfakcji pracowników i spadek ich fluktuacji.

Podejmowane działania

Preferowanie zatrudniania na czas nieokreślony, sprofilowane szkolenia, komunikacja z pracownikami, programy dla rodziców, promocja zdrowego stylu życia i wolontariatu pracowniczego, programy dla przyszłych pracowników.

Wpływ na:

Przejrzysta polityka informacyjna umożliwiająca podejmowanie decyzji inwestorskich, uwzględnianie czynników ESG (Environmental, Social, Governance) w strategii i działaniach firmy.

Wyzwania

Stworzenie nowoczesnych platform umożliwiających szybką wymianę informacji pomiędzy firmą i inwestorami.

Korzyści

Wzrost zaufania do firmy, a przez to wzrost wartości marki.

Podejmowane działania

Stosowanie się do zasad ładu korporacyjnego i zasad ESG, przejrzyste raportowanie i polityka informacyjna, obecność w indeksach firm odpowiedzialnych społecznie.

Wpływ na:

Monitorowanie łańcucha dostaw i zobowiązanie dostawców do przestrzegania standardów etycznych i środowiskowych.

Wyzwania

Monitorowanie przestrzegania zasad etycznych i środowiskowych w całym łańcuchu dostaw.

Korzyści

Zmniejszenie ryzyka współpracy z dostawcami nie przestrzegającymi zasad etycznych i środowiskowych.

Podejmowane działania

Stosowanie klauzul etycznych i środowiskowych w wybranych umowach z dostawcami, zobligowanie dostawców do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium.

Wpływ na:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez realizowanie programów edukacyjnych i zapewnianie dostępu do usług bankowych oraz pozabankowych.

Wyzwania

Zwiększenie skali oddziaływania na rozwiązywanie problemów społecznych.

Korzyści

Zwiększanie poziomu świadomości finansowej w społeczeństwie, wsparcie działań społeczności lokalnych.

Podejmowane działania

Łatwy i intuicyjny dostęp do bankowości i usług pozabankowych przez kanały cyfrowe; programy edukacji finansowej; wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych.

Wpływ na:

Monitorowanie wpływu na środowisko i zrównoważone gospodarowanie zasobami, prośrodowiskowe produkty, edukacja ekologiczna klientów i pracowników.

Wyzwania

Zmniejszanie pośredniego wpływu na środowisko.

Korzyści

Optymalizacja procesów w firmie i związane z tym oszczędności, np. energii, paliw i wody; zmniejszenie opłat za zanieczyszczanie środowiska.

Podejmowane działania

Monitorowanie zużycia zasobów i podejmowanie działań na rzecz jego redukcji, wprowadzanie proekologicznych produktów, edukacja ekologiczna klientów i pracowników.