Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nadzór, identyfikacja i zarządzanie kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi

Bank Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w oparciu o przygotowane przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku budżet oraz plany obejmujące trzyletnią perspektywę czasową.

Realizacja planów podlega okresowym przeglądom i ocenom. Dokonywane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku, na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd. Na podstawie bieżących ocen punktów krytycznych i ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację założonych celów, dokonywana jest korekta celów czy służących do ich realizacji polityk. Decyzje te odnotowywane są w protokołach sporządzanych podczas posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. Mogą być one także przedmiotem niezależnego badania wykonywanego przez audyt wewnętrzny. Globalnej oceny działania Banku, w tym zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym.
[GRI 102-30, 102-31, 102-26]