Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Główne aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Strategii Grupy Banku Millennium na lata 2018 – 2020 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku i Spółek.

Tworzymy wspólną wartość i jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Klienci

Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, instytucjonalnych i cyfrowych

Poza-bankowe funkcjonalności cyfrowe
– np. e-administracja

Etyczna sprzedaż

Pracownicy

Zadowolenie pracowników

Edukacja i rozwój

Poszanowanie różnorodności

Społeczeństwo

Wolontariat pracowniczy

Edukacja finansowa społeczeństwa

Promocja kultury

W Banku Millennium działania odpowiedzialne społecznie (CSR) są integralną częścią strategii i wspierają realizację celów biznesowych. Zgodnie z wytycznymi strategii, priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług. Drugą ważną grupą, do której skierowane są działania CSR, są pracownicy. Realizowane dla nich programy dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w organizacji (w tym rodzicielstwa), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach: edukacji finansowej, kulturze i wolontariacie pracowniczym. Za nadzór nad osiąganiem celów CSR na najwyższym szczeblu odpowiada Prezes Zarządu Banku. [GRI 103-1, 103-2, 103-3]

Wszystkie działania CSR są corocznie od 11 lat podsumowywane w raportach odpowiedzialności społecznej Banku Millennium. Spółka wspiera również osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs – Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDGs, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności w sferze edukacji finansowej dzieci i młodzieży. [GRI 102-12]

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2011 r. Bank znajduje się w składzie Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2017 r. Bank został również włączony w skład FTSE4Good Emerging Index. Jest to jeden z indeksów firmy FTSE Russell, zajmującej się oceną największych instytucji finansowych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Konsekwencję w budowaniu zrównoważonej firmy doceniono zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bank został wyróżniony w Rankingu Odpowiedzialnych Firm – zestawieniu największych polskich przedsiębiorstw ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, a także nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR. Bank Millennium został również uznany za Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny (CSR). Międzynarodowy magazyn branży finansowej „Euromoney” docenił Spółkę za transparentny sposób prezentowania działań CSR, różnorodność i złożoność programów, a przede wszystkim innowacyjne podejście do klientów, sprawiające, że korzystanie z usług Banku Millennium jest proste i łatwe.