Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

8. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Z tytułu odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (257 981) (217 389)
– Utworzenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (627 978) (613 932)
– Odwrócenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom 365 600 358 680
– Kwoty odzyskane z tytułu kredytów uprzednio spisanych w ciężar rezerw 2 167 13 322
 – Wynik ze sprzedaży wierzytelności 2 230 24 541
Z tytułu odpisów dla inwestycyjnych papierów wartościowych 1 016 60
– Utworzenie odpisów dla inwestycyjnych papierów wartościowych 0 0
– Odwrócenie odpisów dla inwestycyjnych papierów wartościowych 1 016 60
Z tytułu odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 2 806 (10 475)
– Utworzenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych (13 771) (15 279)
– Odwrócenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 16 577 4 804
Razem: (254 159) (227 804)