Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

35a. Kapitał zakładowy

Kapitał podstawowy Banku Millennium S.A. wynosi 1 213 116 777 zł i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, co prezentuje poniższa tabela.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.
Seria /emisja Rodzaj akcji Rodzaj
Uprzywilejowania
Liczba akcji Wartość serii / emisji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106 850 106 850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe 4 693 150 4 693 150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe 1 700 002 1 700 002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe 2 611 366 2 611 366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe 1 001 500 1 001 500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe 6 000 000 6 000 000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe 9 372 721 9 372 721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe 8 000 000 8 000 000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe 7 082 129 7 082 129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 PLN 122 603 154 kapitał zapasowy 24.11.1994
Split akcji w stosunku 1:4 122 603 154 05.12.1994
I na okaziciela zwykłe 65 000 000 65 000 000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe 196 120 000 196 120 000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe 424 590 872 424 590 872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe 363 935 033 363 935 033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
Liczba akcji razem 1 213 116 777
Kapitał akcyjny razem 1 213 116 777

 

W okresie sprawozdawczym nie były dokonywane konwersje akcji z imiennych na okaziciela. W związku z powyższym liczba akcji imiennych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 108 040, z czego 61 800 akcji to akcje założycielskie, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW w Warszawie, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej       na 31 grudnia 2017 roku. Informacja na temat jednostki dominującej najwyższego szczebla – Banco Comercial Portugues S.A., zawarta w poniższej tabeli, podana została na podstawie danych zebranych w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 31 marca 2017 roku. Natomiast dane dotyczące stanu posiadania akcji Banku przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (d. ING OFE) i AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK i ich udział w kapitale zakładowym Banku, został obliczony na podstawie Rocznej struktury aktywów ww. Funduszy według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (ogłoszonej na stronach internetowych odpowiednio: www.nn.pl i www.aviva.pl). Dla dokonania wymienionych kalkulacji założono średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji Banku w tym dniu w wysokości 8,9053 PLN.

Najwięksi akcjonariusze jednostki dominującej Grupy – Banku (powyżej 5% udział w głosach WZA) przedstawiali się następująco:

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2017 r.

Akcjonariusz Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
 Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 109 020 881 8,99 109 020 881 8,99
 AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK 66 018 868 5,44 66 018 868 5,44

 

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2016 r.

Akcjonariusz Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
 Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 120 634 080 9,94 120 634 080 9,94
 AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK 66 136 567 5,45 66 136 567 5,45

 

35b. Kapitał z aktualizacji wyceny

 

Kapitał z aktualizacji wyceny Grupy powstaje w rezultacie rozpoznania:

  • efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat),
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat,
  • zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty powstałe z wyceny zobowiązań wynikających z utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Wycena jest sporządzona przy zastosowaniu metody prognozowanego kosztu jednostkowego, a  parametrami, które mają istotny wpływ na wysokość wartości bieżącej tych zobowiązań są: stopa mobilności (rotacja) pracowników, stopa dyskontowa, stopa wzrostu płac. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat.

Kapitał z aktualizacji wyceny

31.12.2017 31.12.2016
Efekt wyceny (brutto) (42 957) (228 347)
Podatek odroczony 8 162 43 385
Efekt wyceny netto (34 795) (184 962)

Źródła zmian kapitału z aktualizacji wyceny przedstawiają się następująco (dane w tys. zł):

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 1.01.2017 – 31.12.2017

Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (47 298) 8 985 (38 313)
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (22 845) 4 342 (18 503)
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych (1 584) 302 (1 282)
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 141 709 (26 925) 114 784
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 69 982 (13 296) 56 685

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 1.01.2016 – 31.12.2016

Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 249 309 (47 370) 201 939
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (222 095) 42 198 (179 897)
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych (3 915) 744 (3 171)
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny (70 597) 13 413 (57 184)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (47 298) 8 985 (38 313)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2017 – 31.12.2017

Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (180 624) 34 319 (146 305)
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny 50 528 (9 601) 40 927
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 19 648 (3 733) 15 915
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (110 448) 20 985 (89 463)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2016 – 31.12.2016

Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (224 903) 42 732 (182 171)
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny 25 877 (4 917) 20 960
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 18 402 (3 496) 14 906
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (180 624) 34 319 (146 305)

Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2017 – 31.12.2017

Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (425) 81 (344)
Dyskonto zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne (2 065) 392 (1 673)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (2 490) 473 (2 017)

Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2016 – 31.12.2016

Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (1 874) 356 (1 518)
Dyskonto zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne 1 449 (275) 1 174
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (425) 81 (344)

35c. Zyski zatrzymane

kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego
ryzyka bankowego
niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2017 472 698 3 212 178 228 902 851 770 4 765 548
podział zysku, w tym:
– przeniesienie na kapitał rezerwowy 669 684 (669 684) 0
wynik netto bieżącego okresu 681 227 681 227
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2017 472 698 3 881 862 228 902 863 313 5 446 775

35d. Zyski zatrzymane

kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego
ryzyka bankowego
niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2016 472 697 2 682 768 228 902 679 929 4 064 296
podział zysku, w tym:
– przeniesienie na kapitał zapasowy 1 (1)  0
– przeniesienie na kapitał rezerwowy 529 410 (529 410)  0
wynik netto bieżącego okresu 701 252  701 252
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2016 472 698 3 212 178 228 902 851 770 4 765 548