Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

12a. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Bieżący podatek (292 007) (253 384)
Bieżący rok (292 693) (253 384)
Korekta lat ubiegłych 686 0
Podatek odroczony 48 011 1 380
Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 47 745 4 168
Powstanie / (Wykorzystanie) straty podatkowej 266 (2 788)
Razem obciążenie podatkowe w rachunku zysków i strat (243 996) (252 004)

 

 

12b. Efektywna stawka podatkowa

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Wynik finansowy brutto 925 223 953 256
Ustawowa stawka podatkowa 19% 19%
Podatek dochodowy wg obowiązującej stawki podatkowej 19% (175 792) (181 119)
Wpływ różnic trwałych na obciążenia podatkowe: (68 390) (70 509)
– Przychody niepodlegające opodatkowaniu 526 1 392
Przychody z tytułu dywidend 310 331
Rozwiązanie pozostałych rezerw 216 1 061
Pozostałe 0 0
– Koszty niestanowiące kosztów podatkowych (68 916) (71 901)
Strata na zbyciu wierzytelności (817) (12 459)
Składka PFRON (886) (913)
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (18 867) (5 476)
Podatek bankowy (35 782) (33 073)
Wierzytelności spisane w ciężar rezerw (1 115) (3 885)
Koszty postępowań sądowych i spraw spornych (1 495) (6 641)
Koszty odpisu na sporną należność z tytułu rozliczeń podatkowych 0 (5 117)
Koszty amortyzacji i ubezpieczeń samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 Euro (3 162) (1 307)
Koszty rezerw na należności faktoringowe (2 376) (2 616)
Pozostałe (4 416) (414)
Odliczenie podatku zapłaconego za granicą 186 0
Należność/(Zobowiązanie) wynikające z art. 38a CIT 0 (376)
Razem obciążenie podatkowe w Rachunku zysków i strat (243 996) (252 004)
Efektywna stawka podatkowa 26,37% 26,44%

 

12c. Podatek odroczony ujęty w kapitale własnym

31.12.2017 31.12.2016
Wycena papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (13 296) 8 985
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 20 985 34 319
Zyski /(straty) aktuarialne 473 81
Podatek odroczony ujęty bezpośrednio w kapitałach 8 162 43 385

 

Zmiany podatku odroczonego ujętego bezpośrednio w kapitale własnym zostały zaprezentowane w nocie (35b).

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. Bank utworzył łącznie z jednostką zależną – spółką Millennium Services Sp. z o.o., Podatkową Grupę Kapitałową (PGK). PGK jest instytucją prawa podatkowego przewidzianą przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej istotą jest skupienie dwóch lub więcej podmiotów powiązanych kapitałowo pod postacią jednego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Utworzenie PGK nie prowadzi do powstania nowego podmiotu, a konsolidacja dokonuje się wyłącznie na poziomie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych. Zawiązanie PGK ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania w obszarze podatkowym w ramach Grupy Kapitałowej Banku oraz ograniczenie ryzyk wynikających z obowiązków w zakresie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez centralizację kompetencji wynikającą z przeniesienia na jeden podmiot (Bank) obowiązków w zakresie obliczania i wpłacania podatku.

Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje nowa PGK Banku składająca się z: Banku Millennium S.A (podmiot dominujący), Millennium Service Sp. z o.o. oraz Millennium Goodie Sp. z o.o. Niniejsza PGK została utworzona na okres trzech lat: od 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2019.

 

Postępowania kontrolne Urzędu Kontroli Skarbowej w Banku Millennium S.A.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2014 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) wszczął postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku CIT za 2010 rok. W wyniku przeprowadzonego postępowania wydał w dniu 19 grudnia 2016 r. decyzję, w której zwiększył podatek należny o kwotę 1,7 mln PLN. W dniu 3 stycznia 2017 r. wniesione zostało odwołanie od wydanej decyzji do organu II instancji. W konsekwencji odwołania w dniu 19 maja 2017 roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w wydanej decyzji uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Postanowieniem Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (dawny UKS) z dnia 14 grudnia 2017 r. termin zakończenia postępowania kontrolnego został wyznaczony na 5 marca 2018 r.

W ramach prowadzonego postępowania kontrolnego UKS postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 r. Dyrektor UKS wskazał na możliwość złożenia korekty w zakresie postępowania kontrolnego, uprzednio złożonej deklaracji podatkowej. Bank korzystając z tej możliwości w dniu 1 grudnia 2016 r. złożył korektę CIT-8 za rok 2010 wraz z wyjaśnieniami przyczyn korekty, zawierając w treści wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Decyzją z dnia 1 marca 2017 r. Naczelnik II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie w sprawie nadpłaty podatku, stwierdzając, że korekta deklaracji była skuteczna, ale została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzją Dyrektora UKS z dnia 19 grudnia 2016 r. W dniu 13 marca 2017 r. Bank odwołał się od tej decyzji do organu II instancji, który w dniu 19 czerwca 2017 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję. W dniu 19 lipca 2017 r. Bank wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.