Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

1. Przychody z tytułu odsetek

01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
Środki w banku centralnym 27 222 25 970
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 1 559 611
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 719 426 1 633 572
Transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 7 018 10 170
Instrumenty pochodne zabezpieczające 305 974 333 914
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (dłużne papiery wartościowe) 9 589 5 675
Inwestycyjne papiery wartościowe 328 150 267 442
Razem: 2 398 938 2 277 354

W linii „Instrumenty pochodne zabezpieczające” Grupa prezentuje wynik odsetkowy z tytułu pochodnych instrumentów wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi w zakresie zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej. Szczegółowy opis stosowanych przez Grupę relacji zabezpieczających został zamieszczony w nocie (17).

Przychody odsetkowe za rok 2017 zawierają odsetki naliczone od kredytów z rozpoznaną utratą wartości w kwocie 65 276 tys. zł (odpowiednio dla danych porównywalnych za rok 2016 kwota tych odsetek wynosiła  73 501 tys. zł).