Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz polityka zapewnienia zgodności

Bank posiada system kontroli wewnętrznej obejmujący wszystkie jednostki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne. Jest on zorganizowany w ramach trzech niezależnych poziomów tzw. trzech linii obrony.

W ramach pierwszej linii obrony funkcjonuje zarządzanie ryzykiem w jednostkach operacyjnych Banku. Na drugą linię obrony składają się jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w Banku oraz Departament Zapewnienia Zgodności w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności. Z kolei w ramach trzeciej linii obrony funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego. We wszystkich trzech liniach obrony, pracownicy, w ramach wykonywania przypisanych im obowiązków służbowych, odpowiednio: stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują ich funkcjonowania.

System kontroli wewnętrznej Banku funkcjonuje w sposób zapewniający osiąganie celów, które obejmują: skuteczność i efektywność działania Banku, wiarygodność sprawozdawczości finansowej, przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem w Banku  oraz zgodność działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

Bank posiada mechanizmy kontrolne, dostosowane do wskazanych powyżej celów systemu kontroli wewnętrznej, stopnia złożoności procesów, ryzyka powstania nieprawidłowości, specyfiki działalności Banku, stosowanych rozwiązań organizacyjnych, wykorzystywanych rozwiązań systemowych oraz dostępnych zasobów. Dla wyodrębnionych procesów istotnych wprowadzono dokumentowanie powiązania kluczowych mechanizmów kontrolnych z celami systemu kontroli wewnętrznej oraz oszacowanym ryzykiem ich nieosiągnięcia w postaci tzw. matryc kontroli wewnętrznej. Matryce kontrolne opisują również sposób monitorowania kluczowych mechanizmów kontrolnych. W trakcie corocznego przeglądu systemu kontroli wewnętrznej Banku, na bazie zaktualizowanych matryc kontroli wewnętrznej dla procesów istotnych, tworzona jest matryca systemu kontroli wewnętrznej Banku, prezentowana Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz Radzie Nadzorczej Banku.

Nadzór i coroczną ocenę wprowadzenia i zapewnienia funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza Banku.

Departament Audytu Wewnętrznego jest w ramach systemu kontroli wewnętrznej, wyspecjalizowaną jednostką trzeciej linii obrony, która dokonuje niezależnego przeglądu procesów i kontroli wewnętrznej w Banku oraz Grupie BM, weryfikując realizację zadań przypisanych pierwszej oraz drugiej linii obrony. Celem prowadzonych działań jest dostarczenie Kierownictwu Banku oceny skuteczności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz przysporzenie wartości i usprawnienie procesów w Banku i Grupie BM. W realizacji swej misji Audyt Wewnętrzny uwzględnia strategiczne cele i zadania organizacji określone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Proces audytu wykonywany jest według Karty Audytu oraz Metodologii Audytu Wewnętrznego, propagujących międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i dobre praktyki sztuki bankowej.

Departament Audytu Wewnętrznego jest jednostką niezależną, podlegającą Prezesowi Zarządu Banku, a wyniki swych działań raportuje Zarządowi, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz Radzie Nadzorczej Banku.

Działalność Audytu Wewnętrznego jest działalnością planową, ciągłą, wynikającą z realizacji misji i celów oraz przyjętej Strategii Departamentu, opartą na rocznym planie audytu. Podstawę procesu planowania stanowi ocena ryzyka poszczególnych obszarów i procesów Banku, służąca identyfikacji podwyższonego ryzyka i wspomagająca określanie priorytetów oraz zasobów do realizacji zadań. Proces planowania uwzględnia konsultacje z kierownictwem wyższego szczebla oraz właścicielami kluczowych procesów. Roczny plan audytu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Banku, jest realizowany w podziale kwartalnym przez doświadczonych i wykwalifikowanych profesjonalistów.

Audyt wewnętrzny  wykonuje niezależną i obiektywna działalność zapewniającą i doradczą. Działalność zapewniająca jest realizowana w ramach audytów procesu, funkcji niezależnego przeglądu, audytów placówek, audytów prewencyjnych oraz postępowań wyjaśniających. Działalność zapewniająca obejmuje dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich obszarach aktywności bankowej. Usługi doradcze mają na celu wspieranie organizacji w realizacji jej celów i świadczone są, o ile ich charakter nie zagraża niezależności, efektywności i obiektywizmowi działalności zapewniającej audytu wewnętrznego, ani też nie jest związany z projektowaniem mechanizmów kontrolnych i systemu zarządzania ryzykiem.

W 2017 roku Departament Audytu Wewnętrznego realizował zadania audytowe w Banku, spółkach zależnych Banku oraz podmiotach zewnętrznych, którym Bank, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, powierzył wykonywanie czynności bankowych i związanych z działalnością bankową, a także w ramach Grupy Kapitałowej BCP. Planowa działalność Departamentu obejmowała m.in. wykonywanie audytów kluczowych procesów biznesowych i procesów wsparcia, a także audytów finansowych, placówek oraz zgodności z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi. Wśród zadań wykonywanych przez Departament Audytu Wewnętrznego znalazły się również postępowania wyjaśniające i kontrole prewencyjne.

Wyniki prowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego we współpracy z Audytorem Zewnętrznym Grupy BCP przeglądu funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów, są prezentowane cyklicznie i podlegają ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku oraz raz do roku Radzie Nadzorczej Banku.

Wdrożone rozwiązania dotyczące systemu kontroli wewnętrznej w istotnym stopniu zabezpieczają Bank przed błędami w sprawozdawczości finansowej oraz dostarczają kierownictwu Banku informacji umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i bezpieczeństwa funkcjonowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych, mając również na celu jak najwyższą skuteczność zarządzania identyfikowanymi rodzajami ryzyka towarzyszącymi temu procesowi.

Wprowadzony przez Zarząd Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący swoim zakresem proces sporządzania sprawozdań finansowych, został tak przygotowany, by umożliwiał kontrolę ryzyka procesu przy zachowaniu odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest współpraca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku z firmą audytorską realizującą usługi rewizji finansowej. Zasady te definiuje zatwierdzona przez Komitet Audytu Polityka wyboru i współpracy
z firmami audytorskimi
. Określa ona zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku i badania rocznego sprawozdania finansowego Banku (badania ustawowego), jak również zasady świadczenia usług i współpracy z firmami audytorskimi.

Wyboru Audytora Zewnętrznego dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Dodatkowo, mając na uwadze jakość danych finansowych prezentowanych w pozostałych publikowanych kwartalnych raportach okresowych, Bank wspólnie z Audytorem Zewnętrznym wdrożył procedury współpracy zapewniające konsultowanie na bieżąco istotnych kwestii związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych. Na posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Audytor Zewnętrzny prezentuje kluczowe ustalenia dotyczące zagadnień raportowania finansowego, konsultuje z Komitetem Audytu drafty raportów oraz proponuje podejście do badania rocznego sprawozdania finansowego.

W roku 2017 Audytorem Zewnętrznym dla Banku była firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. W październiku 2017 roku Rada Nadzorcza zadecydowała o wyborze firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako Audytora Zewnętrznego Banku w 2018 roku.

Bank objęty jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Millennium BCP. W związku z tym, realizowany corocznie w Banku przegląd systemu kontroli wewnętrznej wspierającej proces przygotowania i publikowania informacji finansowych, podlega także warunkom i wymogom nadzoru skonsolidowanego, sprawowanego przez Bank Portugalii i Europejski Bank Centralny. Audytor Zewnętrzny Grupy BCP uczestniczył w 2017 roku w przeglądzie adekwatności i efektywności części systemu kontroli wewnętrznej Banku wspierającej proces przygotowania i publikowania informacji finansowych (sprawozdawczość finansowa) oraz wydała stosowną opinię w tym zakresie.

W roku 2017 badanie sprawozdania finansowego Banku zostało przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. W dniu 2 grudnia 2016 r., Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę dotyczącą wyboru PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2017. Umowa o badanie została zawarta w dniu 11 kwietnia 2017 r.

 

Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

 

Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.
Wynagrodzenia Audytora (w tys. PLN) 2017 2016
Bank Spółki Bank Spółki
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
o biegłych rewidentach
744 321 599 317
Inne usługi atestacyjne 406 113 469 109
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi 100

 

Usługi inne niż badanie statutowe:

  • przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017 r.
  • przegląd śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych Millennium TFI S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017 r.
  • badanie pakietu konsolidacyjnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. na potrzeby badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BCP
  • przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017 oraz 30 września 2017 r. na potrzeby przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BCP
  • weryfikacja pakietu konsolidacyjnego sporządzonego na dzień 31 marca 2017 r.
  • usługa atestacyjna dotycząca wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów za rok 2017 dla Banku Millennium S.A. oraz Domu Maklerskiego Banku Millennium S.A.
  • usługa atestacyjna dotycząca oceny adekwatności systemu zarządzania ryzykiem w roku 2017 w Millennium TFI S.A.
  • usługa doradztwa w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących planu naprawy