Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Akcjonariat i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Banku. Działa ono na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także Prawa Bankowego. Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, czyli wewnętrzne przepisy Banku określające działanie Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronach internetowych banku w zakładce „o Banku > Władze banku i ład korporacyjny”. Dokumenty te określają w sposób szczegółowy sposób działania Walnego Zgromadzenia oraz zakres jego kompetencji, a także wskazują konkretne uprawnienia akcjonariuszy w toku obrad Walnego Zgromadzenia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi zmiana Statutu, w tym zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał zakładowy Banku wynosił 1 213 116 777 PLN i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Poniżej przedstawiona jest informacja zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu banku o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu, posiadającego mniej niż 5% udziału w kapitale zakładowym. Według dostępnych informacji na dzień 31 grudnia 2017 r. Bank posiadał trzech akcjonariuszy, posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

1 213 116 777 akcji

Banco Comercial Portugues S.A., największy prywatny bank portugalski – posiada jako strategiczny inwestor 50,10% wszystkich akcji Banku. Znaczącymi akcjonariuszami Banku są również: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (d. ING OFE), który na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadał 8,99% akcji Banku oraz AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający 5,44% akcji Banku.

Pozostałe akcje, czyli 35,47% kapitału akcyjnego, są szeroko rozproszone wśród  akcjonariatu polskiego i zagranicznego, zarówno instytucjonalnego jak i indywidualnego.

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2017 r.
Akcjonariusz Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w
głosach na WZA
Banco Comercial
Portugues S.A.
607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden OFE
(d. ING OFE)
109 020 881 8,99 109 020 881 8,99
AVIVA Otwarty Fundusz
Emerytalny AVIVA BZ WBK
66 018 868 5,44 68 018 868 5,44
Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2016 r.
Akcjonariusz Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
Banco Comercial
Portugues S.A.
607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden OFE
(d. ING OFE)
120 634 080 9,94 120 634 080 9,94
AVIVA Otwarty Fundusz
Emerytalny AVIVA BZ WBK
66 136 567 5,45 66 136 567 5,45

Dane zawarte w tabelach ustalone zostały według zasad opisanych poniżej. W zakresie dotyczącym BCP, są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanych odpowiednio na dzień 31 marca 2017 r. oraz 31 marca 2016 r.

W zakresie dotyczącym NN OFE, liczba akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie Rocznej struktury aktywów Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz 29 grudnia 2017 r., ogłoszonej na stronie internetowej www.nn.pl. Natomiast dane dotyczące AVIVA OFE – na podstawie Rocznej struktury aktywów Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. i 29 grudnia 2017 r., ogłoszonej na stronie internetowej www.aviva.pl. Dla dokonania wymienionej kalkulacji dla 2017 roku przyjęto średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji Banku w wysokości 8,9053 PLN zaś dla roku 2016 zwykłą średnią kursu akcji Banku w wysokości 5,1481  PLN.

BCP, jako akcjonariusz większościowy, wykonuje prawa akcjonariusza określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz w Statucie Banku. BCP posiada kontrolę korporacyjną nad Bankiem. Dzięki posiadaniu większości głosów na WZA może wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych, takich jak zmiana Statutu Banku, emisja nowych akcji Banku, obniżenie kapitału zakładowego Banku, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z KSH wymagają zwykłej albo kwalifikowanej większości głosów na WZA. BCP posiada również wystarczającą liczbę głosów dla powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje członków Zarządu. W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, BCP ma zdolność do sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Banku.

Bankowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami dotyczące wzajemnej współpracy, jak również Bank nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów, które mogą w przyszłości powodować zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze Banku swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, że akcje imienne założycielskie w aktualnej liczbie 61.800 sztuk, są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne założycielskie stanowiły łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Banku oraz 0,0102% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Ograniczeniom w zbywaniu podlegają akcje założycielskie w ten sposób, że zbycie ich za zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje utratę ich uprzywilejowania. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Banku oraz żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Banku.

Akcje Banku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od 13 sierpnia 1992 r., jako pierwsze wśród wszystkich banków. Obecnie w obrocie giełdowym notowanych jest 1 213 008 737 akcji o kodzie ISIN PLBIG0000016 (symbol GPW: MIL; Reuters: MILP.WA; Bloomberg: MIL PW).

Dodatkowo, w posiadaniu akcjonariuszy jest 108.040 akcji imiennych, z czego 61.800 akcji to akcje założycielskie uprzywilejowane (prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).  Łączna liczba akcji Banku Millennium wynosi więc 1.213.116.777 sztuk, natomiast łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 1.213.178.577.