Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zakres stosowania CRR i fundusze własne

Zakres konsolidacji Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. określony zgodnie z przepisami ostrożnościowymi (Rozporządzenie CRR), jest tożsamy z zakresem konsolidacji dokonywanej na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przygotowywanego przez Grupę w oparciu o MSR/MSSF. Grupa nie dokonała żadnych wyłączeń podmiotów objętych konsolidacją w porównaniu do sprawozdania MSSF, jaką to możliwość stwarza art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR.

   Wartość bilansowa pozycji
AKTYWA
(w tys. zł)
Wartość bilansowa w opublikowanych sprawozdaniach finansowych Wartość bilansowa dla celów konsolidacji regulacyjnej w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe nie podlegająca wymogom lub odejmowana od kapitału
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 080 151 2 080 151 2 079 824
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 254 205 254 205 270 896
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 531 125 531 125 489 893 135 456 338 351
Instrumenty pochodne zabezpieczające 885 880 885 880 803 130
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 47 411 078 47 411 078 48 496 284
Inwestycyjne aktywa finansowe 19 066 946 19 066 946 19 060 650 19 060 650
dostępne do sprzedaży 19 066 946 19 066 946 19 060 650
utrzymywane do terminu zapadalności 0 0 0
Inwestycje w jednostki podporządkowane 0 0 0
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki) 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 185 880 185 880 185 880
Wartości niematerialne 79 756 79 756 79 756
Aktywa trwałe do zbycia 19 557 19 557 19 557
Należność z tytułu podatku odroczonego 936 936 936
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 287 242 287 242 287 242
Pozostałe aktywa 338 659 338 659 338 659
Aktywa razem 71 141 415 71 141 415 71 774 047 135 456 19 399 001 338 659
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY (w tys. zł)
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 2 353 131 2 353 131
Zobowiazania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 190 111 190 111
Instrumenty pochodne zabezpieczające 176 853 176 853
Zobowiązania wobec klientów 57 273 255 57 273 255
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 0
Zobowiązania z tyułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 156 473 1 156 473
Rezerwy 67 752 67 752
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 0 0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 26 988 26 988
Pozostałe zobowiązania 1 422 282 1 422 282
Zobowiązania podporządkowane 701 971 701 971
Zobowiązania razem 63 368 816 63 368 816
KAPITAŁ WŁASNY 0
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502
Kapitał z aktualizacji wyceny -34 795 -34 795
Zyski zatrzymane 5 446 775 5 446 775
Kapitał własny razem 7 772 599 7 772 599
Kapitał właścicieli jednostki dominującej 7 772 599 7 772 599
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 0 0
Zobowiązania i kapitał własny razem 71 141 415 71 141 415

a b c d e
Razem Pozycje
w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR  w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe
1 Wartość bilansowa aktywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 71 141 415 71 774 047 135 456 19 399 001
2 Wartość bilansowa pasywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 71 141 415
3 Wartość netto razem dla celów konsolidacji regulacyjnej 71 141 415
4 Kwoty pozabilansowe 9 121 526 9 084 144
5 Różnice          
6 Kwoty ekspozycji dla celów regulacyjnych 80 262 941 80 858 191 135 456 19 399 001

Tabela EU LI3 – Zarys różnic w zakresach konsolidacji (każdego podmiotu)

Z uwagi na fakt, że stosowana dla podmiotów w Grupie metoda konsolidacji rachunkowej jest taka sama jak metoda konsolidacji regulacyjnej, Tabela EU LI3 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

Tabela EU LIA – Wyjaśnienie dotyczące różnic między kwotami ekspozycji sprawozdawczymi i regulacyjnymi

Wartość ekspozycji wykorzystywana do wyznaczanie minimalnych wymogów kapitałowych składa się z kapitału, odsetek należnych oraz odsetek karnych. Bank przyjął bardziej konserwatywną formułę wyznaczanie ekspozycji w porównaniu do pozycji bilansowych, nie uwzględniając korekty z tytułu efektywnej stopy procentowej oraz uwzględniając odsetki zastrzeżone. Jednocześnie zapewniono pełną zgodność pomiędzy podstawą wyliczenia i podstawą szacowania parametrów ryzyka służących do kalkulacji wymogów kapitałowych.

Kwota ekspozycji będąca podstawą wyliczenia wymogów kapitałowych jest wyższa niż kwota ekspozycji bilansowych, co jest zgodne z konserwatywnym podejściem do szacowania ryzyka.

Spółki Grupy Banku Millennium SA objęte konsolidacją na 31.12.2017 roku
Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału Grupy w kapitałach własnych % udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW Ujęcie w sprawozdaniu Grupy
Bank Millennium S.A. usługi bankowe Warszawa Podmiot dominujący konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. Działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku w żadnej ze spółek Grupy nie ujawniono niedoborów kapitałowych w odniesieniu do obowiązujących wymogów kapitałowych. (Art. 436.d)

Grupa uważa, że nie istnieją obecnie oraz nie przewiduje wystąpienia istotnych przeszkód praktycznych lub prawnych dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne. (Art. 436.c)

Grupa nie korzysta z odstąpienia przez właściwe organy od stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej na mocy art. 7 CRR. Grupa nie korzysta także z zezwoleń właściwych organów określonych w art. 9 CRR (Art.436.e).

Poniższa tabela przedstawia strukturę funduszy własnych Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Pozycja Kwota
1 FUNDUSZE WŁASNE 7 190 576
1.1 KAPITAŁ TIER I 6 548 797
1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 6 548 797
1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 2 360 619
1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1 213 117
1.1.1.1.3 Ażio 1 147 502
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 681 227
1.1.1.2.2.2 (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -681 227
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody -34 795
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 4 536 648
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902
1.1.1.9 Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych 72 450
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 89 462
1.1.1.9.5 (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -17 012
1.1.1.11 (-) Inne wartości niematerialne i prawne -79 755
1.1.1.11.1 (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -79 755
1.1.1.13 (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -582 210
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 46 938
1.2 KAPITAŁ TIER II 641 779
1.2.1 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 700 000
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 700 000
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II -58 221
Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 20,03%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 21,99%
Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w Rocznym Raporcie Finansowym (w tys. złotych)
Pozycja Nota sprawozdania finansowego Wartość w sprawozdaniu finansowym Pozycja w Tabeli nr 8
Zobowiązania podporządkowane 34 701 971 1.2.1.1
Kapitał zakładowy 35a 1 213 117 1.1.1.1.1
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zestawienie kapitałów własnych strona 10 1 147 502 1.1.1.1.3
Kapitał z aktualizacji wyceny 35b -34 795 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 35c  5 446 778 1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.2.2.1
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym  8 474 573  
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych -681 227 1.1.1.2.2.2
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -79 755 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -582 210 1.1.1.13
Korekta o 20% niezrealizowanych zysków -11 284 1.1.1.26 oraz 1.2.10
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -17 012 1.1.1.9.5
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych 0 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego -1 971 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 89 462 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne   7 190 576 1
Pozycje nieodliczone od funduszy własnych

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 Grupa nie dokonała znacznych inwestycji w podmioty sektora finansowego, o których mowa w artykule 43 CRR.

W przypadku aktywów z tytułu podatku odroczonego, o których mowa w artykule 38 CRR, wartość ich stanowi 4,4% kapitału podstawowego Tier I po korektach, i w konsekwencji podlega ona wyłączeniu z odliczeń zgodnie z artykułem 48 CRR, jednocześnie przedmiotowej kwocie przypisano wagę ryzyka równą 250% na potrzeby wyliczenia wymogów kapitałowych.