Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka

Tabela EU MRA – Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka rynkowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział 8) i Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU MRA Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym (EBA/GL/2016/11) [art. 445].

Grupa stosuje metody standardowe dla wyliczania wymogów kapitałowych na różne podrodzaje ryzyka rynkowego. W Grupie wystąpiły wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko specyficzne instrumentów dłużnych oraz ryzyko ogólne stopy procentowej. Ekspozycja na ryzyko rynkowe nie była istotna. Wymogi kapitałowe z tego tytułu stanowiły ok. 1% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2017 r.

Ekspozycja ważona ryzykiem oraz wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko rynkowe przedstawia poniższa tabela.

RWA Wymogi kapitałowe
1 Ryzyko stopy procentowej (ogólne i szczególne) 228 878 18 310
2 Ryzyko kapitałowe (ogólne i szczególne)
3 Ryzyko wymiany walutowej
4 Ryzyko towarów
Opcje
5 Metoda uproszczona
6 Metoda Delta-plus
7 Metoda scenariuszy
8 Sekurytyzacja (ryzyko szczególne)
9 Razem 228 878 18 310

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rozliczenia/dostawy oraz limitu dużych ekspozycji przekraczających limity nie występowały na 31.12.2017 r.

Tabela EU MRB –Wymogi dla instytucji stosujących metodę modeli wewnętrznych, dotyczące ujawniania informacji jakościowych

Tabela EU MR2-A – Ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR2-B – Zestawienie przepływów aktywów ważonych ryzykiem dla ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR3 – Wartości metody modeli wewnętrznych dla portfeli handlowych

Tabela EU MR4 – Porównanie szacunkowej wartości zagrożonej z zyskami /stratami

Informacje wymienione w powyżej wskazanych tabelach nie są prezentowane, gdyż Bank nie stosuje modeli wewnętrznych wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka rynkowego.

Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nie klasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 50 091 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej przedstawia poniższa tabela (Art. 447):

 

Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (tys. zł.)
Klasyfikacja bilansowa Metoda wyceny Wartość bilansowa Efekt wyceny ujęty
w kapitale z aktualizacji wyceny
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Modele wyceny dla akcji i udziałów niekwotowanych na aktywnym rynku 20 130 0
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Wartość godziwa wyliczana na bazie kwotowań aktywnego rynku 29 961 7 109

Najistotniejsze z punktu widzenia wartości bilansowych, ekspozycje w papiery kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2017 r., wraz z przypisaniem celów strategicznych przedstawiały się następująco:

 

  1. Visa Europe Ltd.; wartość bilansowa 29 632 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe kwotowane na aktywnym rynku, wiąże się z prowadzoną działalnością bankową; Bank Millennium będąc członkiem Visa Europe Ltd, znalazł się w gronie beneficjentów transakcji zawartej w dniu 2 listopada 2015 pomiędzy Visa Inc. oraz Visa Europe Ltd.
    W efekcie, Bank w wyniku konwersji w roku 2016 otrzymał 21 493 akcji uprzywilejowanych.
  2. Polski Standard Płatności sp. z o.o.; wartość bilansowa 19 232 tys. zł. – celem zaangażowania kapitałowego (nie kwotowanego na aktywnym rynku) jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku,
  3. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; wartość bilansowa 400 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe (nie kwotowane na aktywnym rynku) wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;
  4. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 313 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe (nie kwotowane na aktywnym rynku) wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;
  5. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 329 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe kwotowane na aktywnym rynku, wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

W analizowanym okresie (rok 2017) Grupa:

  • nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani metod wyceny dla akcji i udziałów,
  • nie zrealizowała transakcji sprzedaży akcji i udziałów sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży,
  • w kalkulacji funduszy własnych Grupy według stanu na 31 grudnia 2017 roku rozpoznano dodatni efekt wyceny akcji (w kwocie netto, to jest z uwzględnieniem podatku odroczonego) z portfela dostępne do sprzedaży ujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny w wysokości 4 607 tys. zł.

Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym zostały przedstawione w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem rynkowym, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (Art. 448).