Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe

W celu kalkulacji ekspozycji ważonych ryzykiem w zakresie ryzyka kredytowego, Grupa i Bank stosują metodę standardową i metodę wewnętrznych ratingów dla portfeli określonych w punkcie 6.1, zgodnie z zezwoleniem właściwych organów opisanym w punkcie 11.1.

Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne nie występują (Roczny Raport Finansowy, Informacje uzupełniające) (Art. 449).

Ekspozycje przed CCF i CRM Ekspozycje po CCF i CRM RWA i średnie RWA
Klasy ekspozycji Bilans Pozabilans Bilans Pozabilans RWA Średnie RWA
1 Rządy lub banki centralne 20 731 528 82 20 731 528 20 0,0%
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 291 935 79 487 291 935 11 280 60 643 20,0%
3 Podmioty sektora publicznego 39 251 38 194 39 251 11 939 21 109 41,2%
4 Wielostronne banki rozwoju 81 140 81 140 0,0%
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 1 400 667 215 927 1 400 667 107 155 358 070 23,7%
7 Przedsiębiorstwa 12 704 085 5 838 112 12 704 085 253 895 11 703 704 90,3%
8 Detal 6 798 652 229 890 6 798 652 9 316 4 771 176 70,1%
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 230 574 193 411 1 230 574 191 443 1 820 923 128,1%
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 43 43 65 150,0%
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
15 Ekspozycje kapitałowe 50 150 50 150 50 150 100,0%
16 Inne ekspozycje 1 466 272 1 466 272 1 233 759 84,1%
17 Razem 44 794 296 6 595 103 44 794 296 585 026 20 019 618 44,1%

Poniższa tabela prezentuje kwoty ekspozycji w ramach metody standardowej ryzyka kredytowego w podziale na klasę aktywów i wagę ryzyka (bez ryzyka kredytowego kontrahenta).

 

[EU CR5] – Metoda standardowa

 

 Klasy ekspozycji Waga ryzyka Razem W tym bez ratingu
0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% 1250% Inne Odejmowane
1 Rządy lub banki centralne 20 879 293 24 5 36 20 879 358
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 303 215 303 215
3 Podmioty sektora publicznego 51 186 4 51 190
4 Wielostronne banki rozwoju 81 140 81 140
5 Organizacje międzynarodowe  
6 Instytucje 310 837 1 196 938 46 1 507 821
7 Przedsiębiorstwa 29 865 2 904 305 579 12 173 983 318 024 12 830 356
8 Detal 9 388 10 45 163 6 418 128 263 000 60 342 6 796 031
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach  
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 597 345 816 402 1 413 747
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 43 43
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych  
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową  
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania  
15 Ekspozycje kapitałowe 50 150 50 150
16 Inne ekspozycje 663 377 515 654 287 242 1 466 272
17 Razem 21 623 809 653 329 2 914 1 598 871 6 418 128 13 600 182 816 445 287 242   378 401   45 379 322