Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział o ryzyku kredytowym) i w Sprawozdaniu Zarządu (rozdział VIII), zgodnie z wymogami Tabeli EU CRA – Ogólne informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego (EBA/GL/2016/11).

Wartość netto ekspozycji na koniec okresu Średnia wartość ekspozycji w okresie
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne
5 w tym: SME
6 Detal 29 024 498 29 435 210
7 w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach 25 878 446 26 407 695
8 * SME 41 362 39 079
9 * Nie-SME 25 837 084 26 368 616
10 w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne 3 146 052 3 027 516
11 w tym: Pozostały detal
12 * SME
13 * Nie-SME
14 Ekspozycje kapitałowe
15 Metoda IRB łącznie 29 024 498 29 435 210
16 Rządy lub banki centralne 20 731 528 19 518 945
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 303 215 343 452
18 Podmioty sektora publicznego 51 190 41 380
19 Wielostronne banki rozwoju 81 140 80 273
20 Organizacje międzynarodowe
21 Instytucje 1 507 821 1 425 679
22 Przedsiębiorstwa 12 957 980 12 597 434
23 w tym: SME 6 875 927 6 982 804
24 Detal 6 807 967 6 610 319
25 w tym: SME 1 919 504 1 849 264
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 980
27 w tym: SME 980
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 422 016 1 217 979
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 43 44
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
33 Ekspozycje kapitałowe 50 150 47 210
34 Inne ekspozycje 1 466 272 1 435 641
35 Metoda standardowa łącznie 45 379 322 43 319 336
36 Razem 74 403 820 72 754 546
Unia Europejska (UE) Polska Inne kraje UE Inne obszary geograficzne Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 28 822 826 28 712 006 120 436 81 236 29 024 498
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 28 822 826 28 712 006 120 436 81 236 29 024 498
7 Rządy lub banki centralne 20 731 528 20 661 124 20 731 528
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 303 215 303 215 303 215
9 Podmioty sektora publicznego 51 190 51 190 51 190
10 Wielostronne banki rozwoju 81 140 81 140
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 890 455 160 595 10 560 606 806 1 507 821
13 Przedsiębiorstwa 12 957 979 12 851 966 0 12 957 980
14 Detal 6 697 051 6 686 082 55 205 55 712 6 807 967
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 394 953 1 392 681 5 871 21 192 1 422 016
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 43 12 43
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 20 518 20 518 29 632 50 150
22 Inne ekspozycje 1 466 272 1 466 272 1 466 272
23 Metoda standardowa łącznie 44 594 344 43 593 655 71 636 713 342 45 379 322
24 Razem 73 417 170 72 305 660 192 072 794 578 74 403 820
Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo Górnictwo Przemysł wytwórczy Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd.. Dostarczanie wody Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny Transport i przechowywanie Usługi noclegowe i żywnościowe Informacja i komunikacja Działalność związana z nieruchomościami Działalność naukowa i techniczna Edukacja Ochrona zdrowia i usługi społeczne Sztuka, rozrywka i rekreacja Inne usługi Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 8 955 1 726 18 147 3 220 2 043 382 2 848 639 668 568 2 144 41 339
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie     8 955     1 726 18 147 3 220 2 043   382 2 848 639 668 568 2 144 41 339
7 Rządy lub banki centralne 180 180
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 272 624 272 624
9 Podmioty sektora publicznego 30 10 254 2 635 30 180 2 000 285 15 636 51 032
10 Wielostronne banki rozwoju
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 93 680 93 680
13 Przedsiębiorstwa 60 336 45 095 4 499 262 95 560 87 536 706 793 3 536 023 1 734 014 76 004 525 426 743 798 166 714 14 663 124 589 5 232 492 418 12 913 463
14 Detal 18 407 12 554 228 293 4 089 17 563 190 329 384 339 541 621 45 778 42 730 37 581 136 237 22 407 41 136 16 513 141 754 1 881 331
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 3 876 1 616 124 516 2 090 4 179 149 866 146 334 44 159 23 306 7 762 70 915 126 199 1 565 1 820 1 830 162 893 872 925
21 Ekspozycje kapitałowe 9 9
23 Metoda standardowa łącznie 82 650 59 265 4 852 070 101 738 109 278 1 047 007 4 066 696 2 319 794 145 342 575 918 852 294 431 965 68 815 442 169 23 860 906 380 16 085 243
24 Razem 82 650 59 265 4 861 026 101 738 109 278 1 048 733 4 084 843 2 323 014 147 385 575 918 852 676 434 814 69 454 442 837 24 428 908 524 16 126 582
Wartość ekspozycji netto
Na żądanie <= 1 rok > 1 rok <= 5 lat > 5 lat Bez terminu Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 243 190 2 581 069 865 479 25 334 761 29 024 498
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 243 190 2 581 069 865 479 25 334 761 29 024 498
7 Rządy lub banki centralne 10 501 175 10 134 187 82 653 13 513 20 731 528
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 49 701 189 994 63 520 303 215
9 Podmioty sektora publicznego 4 20 437 15 533 15 063 153 51 190
10 Wielostronne banki rozwoju 81 140 81 140
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 972 479 505 534 6 559 23 248 1 507 821
13 Przedsiębiorstwa 10 755 5 147 093 6 167 317 1 613 529 19 286 12 957 980
14 Detal 4 552 402 508 3 819 672 2 565 017 16 219 6 807 967
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 666 199 334 338 276 328 139 830 5 322 1 422 016
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 43 43
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 50 150 50 150
22 Inne ekspozycje 1 466 272 1 466 272
23 Metoda standardowa łącznie 681 510 17 427 731 21 189 705 4 486 170 1 594 207 45 379 322
24 Razem 924 700 20 008 799 22 055 183 29 820 931 1 594 207 74 403 820