Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (odpisy z tytułu utraty wartości)

Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w części 3 „Ryzyko kredytowe”, w rozdziale 8 poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:

  • Organizacji procesu identyfikacji i pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
  • Analizy indywidualnej utraty wartości dla należności kredytowych
  • Analizy kolektywnej portfela kredytowego (Art. 442.a-b)

Tabela EU CRB-A – Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (art.442.a,b)

Informacje zawarte w tym rozdziale i w innych wskazanych wyżej dokumentach publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRB-A –Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (EBA/GL/2016/11).

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne
5 w tym: SME
6 Detal 1 006 979 29 159 245 386 627 56 829 5 449 51 260 29 722 767
7 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 883 215 25 653 888 316 496 36 784 2 152 45 700 26 183 822
8 SME 3 310 47 258 1 838 161 48 568
9 Nie SME 879 905 25 606 630 314 658 36 622 2 152 26 135 254
10 Kwalifikowany rewolwing 123 764 3 505 357 70 131 20 045 3 297 5 560 3 538 945
11 Pozostały Detal
12 SME
13 Nie SME
14 Ekspozycje kapitałowe
15 Metoda IRB łącznie 1 006 979 29 159 245 386 627 56 829 5 449 51 260 29 722 767
16 Rządy lub banki centralne 20 731 610 20 731 610
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 484 371 435 16 371 903
18 Podmioty sektora publicznego 242 77 621 74 77 790
19 Wielostronne banki rozwoju 81 140 81 140
20 Organizacje międzynarodowe
21 Instytucje 1 626 204 376 1 625 827
22 Przedsiębiorstwa 972 271 18 595 628 33 396 40 491 97 242 19 534 504
23 w tym: SME 537 507 9 773 544 17 414 20 254 36 999 10 293 637
24 Detal 1 116 953 7 080 507 2 477 60 847 59 153 109 508 8 134 136
25 w tym: SME 246 260 2 141 097 214 6 999 17 185 11 587 2 380 144
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
27 w tym: SME
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 791 104 5 044
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 7 600 43 7 643
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
33 Ekspozycje kapitałowe 50 150 50 150
34 Inne ekspozycje 2 416 580 -2 652 2 416 580
35 Metoda standardowa łącznie 2 097 550 51 030 917 793 580 99 753 99 644 204 098 52 235 134
36 Razem 3 104 529 80 190 162 1 180 207 156 582 105 093 255 358 81 957 901
37 w tym: Kredyty 3 090 615 55 597 007 1 173 725 141 340 105 093 255 358 57 372 557
38 w tym: dłużne papiery wartościowe 6 314 19 355 561 3
39 w tym: pozycje pozabilansowe 201 037 8 883 107 6 482 15 239

 

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania (*) Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (*) (a+b-c-d)
1 Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo 14 825 100 714 12 396 441 1 025 606 102 702
2 Górnictwo 1 967 60 518 1 176 404 191 12 60 905
3 Przemysł wytwórczy 150 056 6 711 526 99 339 24 413 4 965 4 979 6 737 830
4 Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd. 2 242 133 296 910 447 370 722 134 181
5 Dostarczanie wody 5 067 161 281 2 652 504 240 860 163 192
6 Budownictwo 146 860 1 517 385 112 385 5 659 18 192 9 750 1 546 201
7 Handel hurtowy i detaliczny 185 805 6 245 419 107 539 21 176 14 436 28 388 6 302 509
8 Transport i przechowywanie 58 066 2 498 437 28 217 12 814 7 854 9 282 2 515 472
9 Usługi noclegowe i żywnościowe 32 402 132 175 16 891 1 065 534 4 040 146 621
10 Informacja i komunikacja 11 936 696 092 8 422 2 799 505 511 696 807
11 Działalność związana z nieruchomościami 35 479 975 951 7 828 6 824 2 413 -1 032 996 778
12 Działalność naukowa i techniczna 48 516 401 341 36 567 2 802 1 597 7 158 410 488
13 Działalność administracyjna i wspomaganie 67 084 682 970 30 792 2 766 1 281 24 056 716 496
14 Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. 0 324 834 0 21 0 8 324 813
15 Edukacja 2 074 85 715 1 361 314 76 310 86 114
16 Ochrona zdrowia i usługi społeczne 2 710 221 465 1 655 855 253 191 221 665
17 Sztuka, rozrywka i rekreacja 2 158 26 641 1 494 217 456 213 27 088
18 Inne usługi 27 203 434 523 14 221 1 800 3 288 3 383 445 705
19 Razem 794 450 21 410 283 483 845 85 321 57 676 93 437 21 635 567

(*) Ekspozycje normalne i zagrożone

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-
c-d)
1 Unia Europejska (UE) 3 054 185 79 211 862 1 150 119 153 993 105 093 242 293 80 961 934
2 Polska 3 037 733 78 000 279 1 143 451 152 837 105 093 242 293 79 741 724
3 Inne kraje EU 12 659 193 550 6 441 1 044 1 354 198 724
4 Inne obszary geograficzne 37 686 784 750 23 647 1 545 11 711 797 243
5 Razem 3 104 529 80 190 162 1 180 207 156 582 105 093 255 358 81 957 901

 

Wartość ekspozycji brutto (*)
<= 30 dni > 30 dni <= 60 dni > 60 dni <= 90 dni > 90 dni <= 180 dni > 180 dni <= 1 rok > 1 rok
1 Kredyty 1 278 067 302 536 114 689 164 467 217 782 1 018 980
2 Papiery wartościowe dłużne 6 314
3 Razem eskpozycje 1 278 067 302 536 114 689 170 781 217 782 1 018 980

(*) ekspozycje bilansowe, ekspozycje przeterminowane <= 4 dni

 

 Wartość bilansowa brutto ekspozycji normalnych i zagrożonych Zakumulowane odpisy na utratę wartości i ujemne korekty wyceny w związku z ryzykiem kredytowym Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe
w tym ekspozycje normalne lecz przeterminowane > 30 dni i <= 90 dni w tym normalne restrukturyzowane w tym zagrożone na ekspozycjach normalnych na ekspozycjach zagrożonych na ekspozycjach zagrożonych na ekspozycjach restrukturyzowanych
w tym ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania w tym ekspozycje z utratą wartości w tym ekspozycje restrukturyzowane w tym restrukturyzowane w tym restrukturyzowane
10 Papiery wartościowe dłużne 19 022 818 0 0 5 960 5 960 5 960 0 -3 0 -5 960 0 0 0
20 Kredyty 50 667 700 257 777 113 309 2 378 587 2 307 956 2 232 666 1 031 866 -174 499 -1 017 -1 322 729 -473 870 665 850 8 428
30 Ekspozycje pozabilansowe 9 143 246 X 6 347 45 605 45 605 X 7 609 -15 121 -15 -6 599 -344 0 0
Zakumulowane korekty szczególne z tytułu ryzyk kredytowego Zakumulowane korekty ogólne z tytułu ryzyk kredytowego
1 Saldo początkowe -1 186 138 -185 750
2 Zwiększenia wynikające z kwot odpisanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie -470 117 -157 861
3 Zmniejszenia wynikające z kwot rozwiązanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie 210 957 155 659
4 Zmniejszenia wynikające z kwot wpisanych w ciężar skumulowanych korekt z tytułu ryzyka kredytowego 104 684 410
5 Transfery pomiędzy korektami z tytułu ryzyka kredytowego 0 0
6 Wpływ różnic kursów wymiany walut 14 065 5 004
7 Połączenia działalności, w tym przejęcia i sprzedaż podmiotów zależnych 0 0
8 Inne korekty 5 333 562
9 Saldo końcowe -1 321 216 -181 976
10 kwoty odzyskane poprzez korekty z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 4 396 0
11 Korekty szczególne z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 0 0
Wartość bilansowa brutto ekspozycji w stanie niewykonania zobowiązania
1 Saldo początkowe 3 014 233
2 Kredyty i papiery wartościowe dłużne które weszły w stan niewykonania zobowiązania lub w stan utraty wartości od ostatniej daty raportowej 102 525
3 Powrót do stanu wykonania zobowiązania 23 185
4 Kwoty spisane w straty
5 Inne zmiany
6 Saldo końcowe 3 093 574

Rozkład branżowy ekspozycji przedstawia poniższa tabela. (Art. 442.e)

Podział należności kredytowych i zaangażowania pozabilansowego według istotnych branż – bez ryzyka kredytowego kontrahenta (tys. PLN)
Sektor Zaangażowanie bilansowe Zaangażowanie pozabilansowe Łączne zaangażowanie
A Rolnictwo 94 125 21 414 115 539
B Górnictwo 60 022 2 463 62 485
C Przetwórstwo przemysłowe 4 836 723 2 024 859 6 861 582
D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę 90 940 44 598 135 538
E Dostawy wody, ścieki i odpady 104 902 61 446 166 348
F Budownictwo 1 000 058 664 187 1 664 245
G Handel i naprawy 4 037 554 2 393 670 6 431 224
H Transport i gosp. magazynowa 2 343 036 213 467 2 556 503
I Hotele i restauracje 155 983 8 594 164 577
J Informacja i komunikacja 573 962 134 066 707 968
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 172 828 132 358 305 186
L Obsługa nieruchomości 843 174 168 256 1 011 430
M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 364 747 85 110 449 857
O Administracja publiczna 245 345 79 490 324 835
P Edukacja 63 271 24 517 87 788
Q Opieka zdrowotna 169 114 55 060 224 174
R Kultura, rekreacja i rozrywka 24 864 3 935 28 799
N+S Usługi pozostałe 774 579 167 116 941 695
Razem 15 955 226 6 284 607 22 239 833

Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 15b), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 18e). (Art. 442.f)

Jednocześnie w rozdziale dotyczącym ryzyka kredytowego w Rocznym Raporcie Finansowym i Sprawozdaniu Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.

Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (18.g) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)