Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityka w zakresie wynagrodzeń

Procesy decyzyjne w zakresie polityki wynagrodzeń

„Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze” została opracowana na podstawie założeń dotyczących wynagradzania pracowników w Grupie Banku Millennium – z uwzględnieniem stosowanego systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej przez powołany w tym celu zespół projektowy złożony z ekspertów z zakresu HR, prawa bankowego i prawa pracy, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności. Przy ustalaniu „Polityki” nie korzystano z usług konsultantów zewnętrznych.

Specjalnie powołany wewnętrzny Komitet Sterujący nadzorował metodę analizy zakresów odpowiedzialności za decyzje obarczone ryzykiem, przyjęte założenia wynagradzania oraz zasady i kryteria oceny. Weryfikacji Komitetu podlegała wyłoniona lista stanowisk i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji istotnie wpływających na profil ryzyka banku.

Uaktualnienia polityki były przygotowywane wewnętrznie przez zespół projektowy złożony z ekspertów w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz prawa – pod kierunkiem dyrektora Departamentu HR.

W 2016 w treści Polityki uszczegółowiony został tryb przeprowadzania corocznego procesu identyfikacji osób zajmujących stanowiska kierownicze i wpływających na profil ryzyka w Grupie Banku Millennium.

W 2017 polityka została zweryfikowana z perspektywy wymogów zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

Skład, zakres zadań i tryb pracy Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej w 2017 roku

W 2017 nadzór nad polityką wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium pełnił Komitet Personalny Rady Nadzorczej, w składzie:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Bogusław Kott

Komitet jest odpowiedzialny min. za określanie warunków zatrudnienia, określanie kryteriów ocen oraz dokonywanie oceny pracy Członków Zarządu Banku. Ponadto Komitet Personalny Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem swoich kompetencji opiniuje politykę wynagrodzeń, w tym wysokość i rodzaj przyznawanych składników osobom zajmującym stanowiska kierownicze, w tym osób związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

W roku 2017 członkowie Komitetu, mając na względzie zagwarantowanie prawidłowej realizacji ustalonych dla Komitetu zadań, podejmowali działania zarówno w trakcie posiedzeń, jak i poza nimi – poprzez przeprowadzanie wzajemnych konsultacji oraz spotkań i rozmów z innymi osobami, w tym z członkami Zarządu Banku. Przedmiotem prac Komitetu była ponowna ocena członków Zarządu Banku i ustalenie zasad wypłaty części zatrzymanej premii za lata 2013, 2014 i 2015 członkom Zarządu Banku, którzy pełnili funkcje w tych latach; ocena wyników pracy poszczególnych członków Zarządu Banku w 2016 r. i przyznanie poszczególnym członkom Zarządu za ten okres premii na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A.; rozpatrzenie informacji o decyzjach dotyczących premii za rok 2016 dla tzw. Risk Takers, nie będących członkami Zarządu Banku; analiza procesu ustalania kwot wypłaty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia osobom zajmującym stanowiska kierownicze stosownie do polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu (WZA) raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium. WZA uznał prowadzoną politykę za sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu Banku.

Informacje na temat systemu wynagrodzeń, w tym na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień:

Wynagrodzenia osób podejmujących decyzje wpływających na profil ryzyka kształtowane są w szczególności w odniesieniu do:

 • zakresu zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej,
 • zakresu odpowiedzialności stawianego przed pracownikami
 • na postawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku pracy w instytucjach finansowych.

Pula premiowa a wyniki

Zmienne składniki wynagrodzeń – roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

 • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika ROE;
 • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
 • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wyniki Banku przed przyznaniem puli premiowej na wynagrodzenia zmienne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze są analizowane w perspektywie trzyletniej.

Poziom puli premiowej jest skorelowany z osiągnięciem wyniku na działalności bankowej, zysku netto, wskaźnika koszty/dochody, ROE. Wskaźniki adekwatności kapitałowej w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF. Wskaźniki ryzyka odnoszące się do płynności Banku w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF.

Pula premiowa może być zwiększana wraz z poprawą wskaźników. Pula premiowa przeznaczona na wypłaty premii Członków Zarządu nie może przekraczać wartości 100% łącznych rocznych wynagrodzeń zasadniczych oraz 2% Skonsolidowanego Zysku Netto Grupy Millennium. Wynagrodzenie zmienne osoby objętej Polityką nie może przekraczać 100% jej łącznego rocznego wynagrodzenia stałego.

Polityka odraczania płatności

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – w połowie w gotówce a w połowie i w instrumencie finansowym, którego wartość odnosi się do wartości akcji Banku Millennium.

Pozostałym osobom objętym Polityką premia wypłacana jest w 50% w formie gotówkowej w roku następującym po danym roku obrotowym. Pozostałe 50%, jest wypłacane w instrumencie finansowym odnoszącym się do wartości akcji Banku Millennium – w równych rocznych ratach przez 3 lata.

Kryteria nabywania uprawnień

Premia, w części odroczonej, podlega ponownej ocenie w kolejnych latach i może być na podstawie decyzji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej zmniejszona lub zatrzymana w zależności od sytuacji finansowej Banku wynikającej z działań podjętych w ocenianym okresie.

Warunkiem wypłaty jest niewystąpienie poniższych zdarzeń:

 • istotna korekta wyników w odniesieniu do ocenianego okresu,
 • niski poziom wyników Banku zagrażający bazie kapitałowej,
 • materializacja ryzyka decyzji podjętych w ocenianym okresie wpływająca negatywnie na profil ryzyka banku.

Kryteria oceny wyników na poziomie Banku, jednostek organizacyjnych i indywidualnym będące podstawą do ustalenia i wypłaty indywidualnego zmiennego wynagrodzenia

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

 • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
 • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
 • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

 • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
 • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
 • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Komitet Personalny Zarządu Banku Millennium dokonuje oceny pracy w danym okresie rozliczeniowym kierując się  kryteriami ilościowymi dla danego obszaru odpowiedzialności (wyniki działalności bankowej linii biznesowych) oraz uznaniowej oceny indywidualnej jakości pracy z szczególnym uwzględnieniem jakości decyzji wpływających na profil ryzyka banku w perspektywie minimum trzyletniej. Każdej osobie zidentyfikowanej jako podejmująca ryzyko przypisano w systemie ocen okresowych wskaźnik związany z jej zakresem odpowiedzialności dotyczący wpływu na profil ryzyka Grupy Banku Millennium.

Na podstawie całościowej ewaluacji wyników za oceniany okres ustalana jest wartość rocznej premii uznaniowej.

Zbiorcza informacja ilościowa dotycząca wysokości wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, mających istotny wpływ na profil ryzyka, w rozumieniu artykułu 450 CRR

Zagregowane informacje ilościowe dotyczące łącznego wynagrodzenia za 2017 r., z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa oraz z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Linie biznesowe Łączne wynagrodzenie
Zarząd Banku Risk Takers
(bez Członków Zarządu)
Łącznie
Bankowość Detaliczna 2 257 2 257
Bankowość Przedsiębiorstw 4 670 4 670
Ogólne Zarządzanie Bankiem 10 514 9 264 19 778
Łącznie 10 514 16 192 26 706

 

 

Wysokość wynagrodzeń za 2017 rok, z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących; wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy; wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Zarząd Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 6 29 6
Wynagrodzenie stałe i dodatkowe świadczenia 10 514 12 000 1 786
Wynagrodzenie zmienne (*) 2 076 330
Gotówka łącznie 1 046 165
Gotówka wypłacona 1 046 165
Gotówka odroczona 0 0
Instrument finansowy łącznie (*) 1 031 165
Instrument finansowy przyznany 0 0
Instrument finansowy odroczony 1 031 165
Instrument finansowy wypłacony 0 0

(*) Na dzień publikacji wynagrodzenie zmienne Członkom Zarządu Banku za 2017 rok nie zostało jeszcze przyznane.

 

 

Wysokość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą za 2017 rok z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu pełniących swoje funkcje w 2017 roku, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)

 

Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą
– część już przyznana
0 0
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą
– część jeszcze nie przyznana
1 031 165
Wynagrodzenie zmienne odroczone razem 1 031 165

 

Wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w 2017 roku, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki dla osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)
Członkowie Zarządu Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 10 28 5
Zatrudnieni na koniec roku 6 21 5
Byli pracownicy 4 7 0
Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą wypłacone w danym roku obrotowym podlegające zmniejszeniu w ramach korekty związanej z wynikami dotyczącymi poprzednich lat obrotowych (**) 3 427 763 108
Zatrudnieni na koniec roku 2 653 553 108
Byli pracownicy 774 210 0

(**) Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą za lata 2013, 2014, 2015, 2016

 

Płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w 2017 r. oraz liczba beneficjentów takich płatności wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)
Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wypłaty związane z podjęciem i z zakończeniem zatrudnienia 0 392 0
Najwyższa taka płatność 0 392 0
Liczba osób otrzymujących takie płatności 0 1 0

 

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym.
1 osoba – wynagrodzenie w przedziale 1-1,5 mln EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu zamieszczone zostały w rozdziale VIII.3 Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium SA za 2017 rok.