Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank dokonał wyliczenia wskaźnika dźwigni na poziomie skonsolidowanym, według stanu na 31.12.2017 r. w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10.10.2014 r. w odniesieniu do wskaźnika dźwigni.

Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2017 r. w Grupie wynosiła 8,94% przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier 1 oraz 8,88% przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier 1.

Grupa przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499. 2 i 3 CRR. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1, jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1.

Podział miary ekspozycji całkowitej używanej we wskaźniku dźwigni i wartości wskaźnika dźwigni na 31.12.2017 r przedstawia poniższa tabela:

 

Podział miary ekspozycji całkowitej i wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2017 r. (tys. zł i %)
Wartość i podział ekspozycji całkowitej zgodnie używanej we wskaźniku dźwigni Wartość
Transakcje finansowania papierów wartościowych, ekspozycja zgodnie z art. 429 ust. 5 i art. 429
ust. 8 CRR
0
Instrumenty pochodne: aktualny koszt odtworzenia 1 049 570
Instrumenty pochodne: kwota narzutu obliczona metodą wyceny według wartości rynkowej 192 552
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 10% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 779 282
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 20% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 152 472
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 50% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 40 796
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 100% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 447 376
Inne aktywa 71 151 260
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja -589 515
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – definicja przejściowa -542 578
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału
Tier I
73 223 793
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier I 73 270 731
Kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja 6 501 860
Kapitał Tier I – definicja przejściowa 6 548 797
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 8,88%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 8,94%

 

Grupa nie stosuje kwot wyłączonych z ekspozycji całkowitej zgodnie z CRR 429.11.

Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów ryzyka, Grupa ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne, nie opracowano więc desygnowanych procedur w tym obszarze.

W poniższej tabeli zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika dźwigni w ciągu 2017 roku. Jego poziom znajduje się na zadawalającym poziomie, przy niewielkich zmianach, nie jest więc uzasadniony opis czynników wpływających na zmiany jego wielkości.

Wartość wskaźnika dźwigni w kwartałach 2017 r. (w %)
Wskaźnik dźwigni 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 9,38% 9,28% 9,03% 8,88%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 9,43% 9,33% 9,06% 8,94%