Zatrudnienie i koszty osobowe

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnych kosztów i poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników, a z osobami odchodzącymi prowadzone są wywiady – exit interviews. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie

(w pełnych etatach)

31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

(r/r)

Bank Millennium 5 497 5 575 -78
– w tym stanowiska kluczowe 130 136 -6
Spółki zależne 347 336 11
Razem Grupa Banku 5 844 5 911 -67

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2016 roku osiągnęło wielkość 5 844 etatów, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2015 roku o 67 etatów (t.j. o 1%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2016 roku 5 520 osób, a w pełnych etatach odpowiada to liczbie 5 497. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 347 osobo-etaty, w tym największe znaczenie miały trzy spółki: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski oraz Millennium TFI.

Zatrudnienie w Banku

(w pełnych etatach)

31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

(r/r)

Placówki i sprzedaż bezpośrednia 3 577 3 707 -130
Centrala 1 920 1 868 52
Razem Bank Millennium 5 497 5 575 -78

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w 369 placówkach Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Bank istotnie zwiększył zatrudnienie w obszarze technologii cyfrowych.

Zatrudnienie w Banku

(w pełnych etatach)

31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

(r/r)

Bankowość bezpośrednia 463 418 45
Technologie cyfrowe 377 323 54
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw 3 249 3 423 -174
Jednostki wsparcia 1 409 1 411 -3
Razem Bank Millennium 5 497 5 575 -78

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2016 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe

(w milionach złotych)

2016 2015 Zmiana

(%)

Bank Millennium 517 507,1 2,0%
Spółki zależne 41,8 39,8 4,8%
Razem Grupa Banku Millennium 558,8 546,9 2,2%

Poprzednia strona Polityka personalna
Następna strona Polityka wynagrodzeń