Polityka wynagrodzeń

Grupa Banku Millennium prowadzi stabilną politykę wynagrodzeń, dostosowaną do poszczególnych linii biznesowych i grup pracowniczych. W ostatnim roku obrotowym nie wprowadzono do niej istotnych zmian.

Wynagrodzenia podstawowe są kształtowane w odniesieniu do zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, poziomu odpowiedzialności pracownika oraz, na podstawie analizy informacji płacowych, przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym. Wynagrodzenia są okresowo weryfikowane w oparciu o ocenę wyników pracy i porównania rynkowe.

Zmienne składniki wynagrodzeń stanowią motywacyjną część łącznego wynagrodzenia, wypłacaną w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych – w zależności od horyzontu czasowego ocenianych wyników pracy.

Wszyscy pracownicy Grupy Banku Millennium są objęci systemami premiowymi dostosowanymi do specyfiki celów biznesowych stawianych przed poszczególnymi jednostkami. Wysokość puli premiowej ustalanej była uzależniona od stopnia realizacji łącznego planu zysku netto Grupy Banku Millennium.

Premie indywidualne były przyznawane w ramach puli premiowej na podstawie oceny jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych pracownikom celów.

Istotną częścią zarządzania wynagrodzeniami w Banku jest polityka wynagrodzeń określona dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. Stanowi narzędzie wspierania systemu zarządzania Grupy Banku Millennium i zachęca do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko. Szczegółowo jest ona przedstawiona w „Raporcie w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka i polityki wynagrodzeń w 2016”.

Indywidualne wynagrodzenie osób objętych tą polityką, w tym Członków Zarządu, nie może przekroczyć przyjętego % poziomu referencyjnego (obecnie 100%) w odniesieniu do łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto pula przeznaczona na zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Millennium nie może przekroczyć ustalonego przez Radę Nadzorczą udziału w skonsolidowanym zysku netto Grupy Banku Millennium (obecnie 2%).

Roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

  • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE);
  • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
  • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wynagrodzenia Zarządu

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić nagroda roczna.

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

  • wykonania zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
  • porównania z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
  • biznesowych kryteriów rynkowych ustalonych dla danego okresu;

 

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

  • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
  • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
  • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Łączna wartość wynagrodzeń za 2016 rok wszystkich członków Zarządu pełniących funkcje w tym roku wyniosła 15 821,5 tys. zł. Kwota ta zawiera wynagrodzenia, wypłatę części nagrody rocznej za 2012, 2013, 2014 i 2015 r. (w gotówce i akcjach fantomowych) w kwocie 5 134,6 tys. zł, świadczenia dodatkowe oraz ekwiwalent za urlop.

Wynagrodzenia, nagrody i korzyści wypłacone Członkom Zarządu w 2016 roku

Imię i nazwisko

Wynagrodzenia w 2016 ***

i nagroda roczna za 2012,

2013, 2014 i 2015

Korzyści Razem
Joao Bras Jorge 3 554,40 1 111,30 4 665,70
Fernando Bicho 2 703,2 95,5 2 798,7
Wojciech Haase 2 206,8 22,9 2 229,7
Andrzej Gliński 1 985,9 25,1 2 011,0
Maria Campos 2 206,8 345,9 2 552,7
Wojciech Rybak (*) 755 1,9 756,9
Michał Gajewski (**) 806,6 0,1 806,8
Razem 14 218,7 1 602,8 15 821,5

(*) od 06.06.2016 r. – Członek Zarządu Banku

(**) do 13.05.2016 r. – Członek Zarządu Banku – po odejściu z Zarządu dodatkowo wypłacono odszkodowanie za zakaz konkurencji w kwocie 660,0 tys. zł oraz w listopadzie 2016 nagrodę roczną za 2015 w formie przyznanych akcji fantomowych  w kwocie 118,0 tys. zł.

(***) 2016 rok bez wynagrodzenia zmiennego

 

Oprócz powyższych wynagrodzeń w 2016 roku wypłacono Panu Arturowi Klimczakowi – byłemu Wiceprezesowi  Zarządu nagrodę roczną za 2012, 2013, 2014 w formie gotówki i akcji fantomowych w kwocie 376,6 tys. zł.

W  okresie od 01.01 do 31.12.2016 r.  została  utworzona  rezerwa  na  nagrodę  roczną  w  wysokości  5 763,0 tys. zł.

Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2016 będzie podejmowana przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej po dokonaniu przeglądu Polityki wynagradzania stwierdził, że sprzyja ona rozwojowi i bezpieczeństwu Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. a dotychczasowa praktyka zarządzania wynagrodzeniami zmiennymi odpowiada ustalonym w Polityce celom. Elastycznie zarządzane systemy premiowe sprzyjają przyjętym priorytetom biznesowym i są dostosowane do wyników finansowych osiągniętych w poszczególnych liniach biznesowych.

Poprzednia strona Zatrudnienie i koszty osobowe
Następna strona Odpowiedzialny biznes i działalność na rzecz społeczeństwa