Sytuacja makroekonomiczna

W 2016r. polska gospodarka utrzymała się na ścieżce wzrostu, jednak jego tempo wyhamowało. Produkt Krajowy Brutto w 2016r. wzrósł, w ujęciu realnym, o 2,8% po wzroście o 3,9% w 2015r., znacznie wolniej w  porównaniu z oczekiwaniami z początku 2016r. Załamanie inwestycji ograniczało wzrost PKB podczas gdy konsumpcja przyspieszyła wspierana przez wydatki socjalne a także korzystne warunki na rynku pracy. Konsumpcja prywatna zwiększyła się o 3,6% po wzroście o 3,2% w 2015 i dodała 2,1 punktu procentowego do wzrostu PKB. Z drugiej strony inwestycje w środki trwałe spadły o 5,5% w ciągu roku odejmując 1,1 punktu procentowego od rocznej dynamiki PKB. Spadek inwestycji był spowodowany przez opóźnienia w wykorzystaniu funduszy UE z nowej perspektywy finansowej i rosnącą niepewność dotyczącą otoczenia biznesowego (włączając podatki i otoczenie regulacyjne). Saldo zewnętrzne dodało tylko 0,1 punktu procentowego do rocznego tempa wzrostu, podczas gdy rok wcześniej kontrybucja była równa 0,6 punktu procentowego. Bank ocenia, że dane makroekonomiczne nie wykazują oznak narastania nierównowag makroekonomicznych.

Wstępny szacunek pokazał, że w czwartym kwartale 2016r. spowolnienie PKB zatrzymało się a wzrost wyniósł 2,7% r/r w porównaniu z 2,5% r/r w trzecim kwartale. Szacowany spadek inwestycji wyniósł 6,0% r/r wobec 7,7% w trzecim kwartale, a odsezonowane miesięczne dane o produkcji budowlano-montażowej wskazują na pozytywną tendencję nakładów inwestycyjnych, sugerując, że gospodarka prawdopodobnie przekroczyła punkt zwrotny pod koniec 2016r. i jesteśmy w trakcie przyśpieszenia wzrostu gospodarczego.

Po dobrym 2015 roku, warunki na rynku pracy uległy dalszej poprawie w 2016r. a stopa bezrobocia osiągnęła nowe minimum na poziomie 8,2% w październiku. W grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego była równa 8,3% i była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w grudniu 2015r. Stopa bezrobocia oparta na ankietowym badaniu siły roboczej (BAEL) także osiągnęła nowy rekord na poziomie 5,9% w trzecim kwartale 2016r. Liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach rosła w ciągu roku i w grudniu była o 15,3% wyższa niż pod koniec ubiegłego roku. Jednocześnie liczba osób usuniętych z rejestru bezrobotnych spadła o 20,1% r/r, gdyż przepływy na rynku pracy są relatywnie niskie. Liczba bezrobotnych przypadających na ofertę pracy odzwierciedla rosnące problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. W czerwcu i wrześniu wyniosła ona tylko 9,5 i była najniższa w historii. Może się to, z czasem, przełożyć na intensyfikację presji płacowej. Niemniej jednak wzrost płac pozostaje umiarkowany, a w grudniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o bardzo skromne 2,7% r/r. W całym roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 3,8% w ujęciu nominalnym i o 4,2% realnie.

W listopadzie 2016r. 28-mieisęczny okres deflacji wreszcie się zakończył. W grudniu 2016r. indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,8% r/r, ale w całym roku średni wskaźnik był nadal ujemny, równy -0,6%. Utrzymywanie się ujemnej inflacji było konsekwencją szoków po stronie podażowej na rynku żywności i paliw jak również bardzo niskiej presji popytowej w gospodarce. Na przełomie roku obserwowane jest solidne przyśpieszenie inflacji, które jest skutkiem rosnących cen surowców i efektów bazy statystycznej.

W środowisku braku presji inflacyjnej, RPP utrzymywała luźne nastawienie w polityce pieniężnej. Stopa referencyjna jest rekordowo niska i obecnie wynosi 1,50%. W ocenie Banku oficjalne stopy NBP zostaną utrzymane na obecnym poziomie w najbliższej przyszłości.

Wskaźniki wyprzedzające sugerują pewną poprawę koniunktury gospodarczej, zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie indeks PMI osiągnął najwyższy od 22 miesięcy poziom 54,8 pkt. w styczniu 2017r. Bank ocenia, że w 2017r. wzrost gospodarczy może przyśpieszyć do 3,1%. Struktura wzrostu może się poprawić gdyż oczekiwana jest odbudowa inwestycji publicznych. Konsumpcja prywatna ciągle pozostanie głównym motorem wzrostu, z dodatkowym wsparciem w pierwszej połowie roku ze strony programu Rodzina 500+. Przyspieszenie konsumpcji przekłada się na rosnący import i pewne pogorszenie salda zewnętrznego. Po solidnym przyśpieszeniu na początku roku, oczekiwana jest stabilizacja inflacji CPI poniżej celu NBP na poziomie 2,5%, nie powodując konieczności dostosowania stóp procentowych NBP.

koniec okresu deflacji
Poprzednia strona Ewolucja ceny akcji i rating
Następna strona Polski sektor bankowy i pozycja Grupy Banku Millennium