Realizacja strategii oraz perspektywy rozwoju biznesu

W roku 2016 Bank Millennium w dalszym ciągu wdrażał swój plan strategiczny na lata 2015-17, utrzymując główny kierunek z niezbędnymi korektami w obliczu negatywnego wpływu nowego podatku bankowego oraz zmian regulacyjnych. Główne cele średniookresowe to przede wszystkim ochrona oraz odbudowa rentowności, która znalazła się pod niekorzystnym wpływem nowego podatku bankowego, oraz:

plan strategiczny na lata 2015-2017
  • Osiągnięcie liczby 1,6 mln aktywnych klientów detalicznych;
  • Zwiększenie udziału rynkowego w funduszach klientów detalicznych do ponad 6%;
  • Wskaźnik koszty/dochody w przedziale 45%-47%;
  • Wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie niższym niż 95%.

Główne inicjatywy w zakresie wdrożenia planu strategicznego Banku dążą do poprawy wyników poprzez skupienie się na przychodowych i kosztowych pozycjach segmentów detalicznego i korporacyjnego, i są oparte na czterech filarach:

  • Przyśpieszeniu pozyskiwania klientów detalicznych z koncentracją na uzyskiwaniu efektu skali „świata cyfrowego” i wartości nowych klientów określanej na zasadzie krańcowego przychodu i kosztu, z równoczesnym naciskiem na produkty o wyższej marży w celu utrzymania rentowności segmentu;
  • Maksymalizacji wartości klienta oraz zwiększeniu efektywności w zatrzymywaniu klientów poprzez zaawansowane metody analityczne;
  • Utrzymaniu tempa wzrostu w segmencie przedsiębiorstw, poprzez zachowanie rentowności dzięki silniejszemu naciskowi na optymalizację aktywów i tworzenie wartości niż na wzrost kredytów, a ponadto poprzez redukcję kosztów ryzyka oraz wzmacnianie pozycjonowania Banku w finansowaniu specjalistycznym;
  • Zachowaniu wyróżniającej jakości operacyjnej oraz ścisłej kontroli kosztów, poprzez uproszczony cyfrowy model operacyjny i przygotowanie platformy informatycznej na przyszłość.

W roku 2016 Bank zwiększył liczbę aktywnych klientów detalicznych o 122 tys. zbliżając się na koniec roku do liczby 1,5 mln tych klientów. Wzrostowi temu towarzyszył wzrost depozytów detalicznych, o 11% r/r, szybszy niż cały rynek, dzięki czemu osiągnięto udział rynkowy 5,8%. Grupa utrzymała również dwucyfrowy wzrost portfela kredytów gotówkowych (+11% r/r) i przyśpieszyła sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych (+30% r/r). W bankowości korporacyjnej głównym celem był wzrost rentowności: zysk brutto wzrósł o 31% r/r, czemu sprzyjał dużo niższy koszt ryzyka. Wdrażanie strategii na lata 2015-2017 umożliwiło Bankowi Millennium konsolidację jego pozycji jako banku o wiodącej jakości i technologicznie zaawansowanego, oraz realizację większości jego celów. Nowy podatek bankowy wprowadzony w Polsce począwszy od roku 2016 i brak wypłaty dywidendy miał niekorzystny wpływ na realizację celu w zakresie ROE.

W obszarze cyfryzacji Bank kontynuuje szybki rozwój platformy internetowej, z koncentracją na podejściu omnikanałowym, zakładającym pełną integrację Millenetu, bankowości mobilnej, TeleMillennium i oddziałów Millennium. Zapewnia to klientom najwyższy poziom obsługi i pozwala Bankowi na stosowanie zaawansowanej analityki biznesowej.

Szybki rozwój platformy internetowej

W obszarze infrastruktury i operacyjnym Bank zachował wysoką jakość oraz dyscyplinę kosztową, utrzymując niski wzrost kosztów operacyjnych, dużo niższy niż wzrost przychodów operacyjnych i podstawowych. Dzięki temu Bank Millennium zdołał utrzymać wskaźnik koszty/dochody na poziomie 45% (50% bez pozycji jednorazowych), co wskazuje na kontynuację pozytywnego trendu rozpoczętego parę lat temu.

Na koniec, Bank znacznie poprawił bufory płynności (wskaźnik kredyty/depozyty 84%) oraz utrzymał bezpiecznie wysokie współczynniki kapitałowe (TCR na poziomie Grupy 17.4%). Rokuje to  dobrze w zakresie dotychczasowych i nowych buforów kapitałowych wprowadzanych w Polsce. Z uwagi jednak na stanowisko KNF w kwestii polityki dywidendowej banków opublikowane w grudniu 2016 roku, zarząd Banku przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku propozycję zatrzymania w funduszach własnych pełnego zysku netto za rok 2016.

W przyszłości Bank Millennium kontynuować będzie swoją obecną strategię wzrostu organicznego, koncentrując się na szybkiej akwizycji klientów, równocześnie konsolidując swoją pozycję jako banku o wiodącej jakości i technologicznie zaawansowanego. Trwały wzrost detalicznej bazy depozytowej, zmiana miksu aktywów z rosnącym udziałem kredytów konsumpcyjnych, ścisłe kryteria ryzyka i rentowności w zakresie wzrostu kredytów i wykorzystywanie platformy cyfrowej w celu maksymalizacji sprzedaży – to dalsze cele strategiczne Banku na rok 2017.

Poprzednia strona Polski sektor bankowy i pozycja Grupy Banku Millennium
Następna strona Informacja o ważnych wydarzeniach mających wpływ na działalność Grupy