Wyniki segmentów biznesu

Poniższe informacje obejmują dane z Rachunku wyników oraz wolumeny biznesowe Grupy w zakresie dwóch głównych segmentów działalności Grupy: Detalu i Przedsiębiorstw. Segment Detalu obejmuje usługi na rzecz Klientów indywidualnych rynku masowego, Klientów zamożnych, indywidualnych przedsiębiorców i małych firm (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Segment przedsiębiorstw obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego.

Dla potrzeb prezentacji wyników roku bieżącego, porównywalnych z wynikami roku poprzedniego, premia płynnościowa nie została odniesiona do prezentowanego poniżej Wyniku z odsetek za rok 2016 (zgodnie z zaleceniem KNF od 1 stycznia 2016 r.). Odpowiednio dochód przed opodatkowaniem nie obejmuje obciążenia nowym podatkiem od instytucji finansowych (nałożonym od 1 lutego 2016 r.).

Łączne przychody operacyjne Segmentu detalicznego (bez premii płynnościowej) w 2016 r. wyniósł 1.655,1 mln zł i wzrósł o 5,7% w skali roku, głównie dzięki wzrostowi Wyniku z odsetek o 10,7% r/r. Wynik z prowizji spadł o 4,3% r/r. Koszty operacyjne segmentu detalicznego wzrosły nieznacznie w 2016 r. o 1,5% w skali roku. Odpisy rezerwowe na ryzyko netto wzrosły o 15,4% rocznie, zgodnie z rosnącym udziałem kredytów konsumpcyjnych w portfelu detalicznym. W wyniku powyższych czynników dochód przed opodatkowaniem Segmentu detalicznego wzrósł wyraźnie w roku 2016 o 8,6% r/r do poziomu 591,1 mln zł.

Wyniki segmentu detalicznego

(mln zł)

2016 2015

Zmiana

2016/2015

Wynik z tytułu odsetek* 1 184,1 1 069,8 10,7%
Wynik z tytułu prowizji 429,2 448,5 -4,3%
Pozostałe przychody 41,8 47,3 -11,7%
Przychody operacyjne ogółem 1 655,1 1 565,6 5,7%
Koszty operacyjne ogółem (835,4) (823,2) 1,5%
Odpisy z tytułu utraty wartości (228,5) (198,0) 15,4%
Zysk przed opodatkowaniem 591,1 544,5 8,6%

(*) bez premii płynnościowej, która w sprawozdaniu finansowym została uwzględniona w 2016 roku w trzecim segmencie „Skarbu, ALM i innych” (Zgodnie z Rekomendacją P krajowego nadzorcy KNF)

Łączne przychody operacyjne Segmentu przedsiębiorstw (bez premii płynnościowej) w 2016 r. wyniósł 472,3 mln zł i wzrósł o 6,8% w skali roku, dzięki wzrostom we wszystkich grupach dochodowych: Wynik z tytułu odsetek (o 3,7% r/r), Wynik z tytułu prowizji (o 5,5% r/r) oraz pozostałe przychody (o 30,8% r/r). Koszty operacyjne wzrosły o 6,1% r/r. Wartość odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw netto spadła znacząco w ciągu 2016 r. o 42,5 mln zł, do poziomu 0,7 mln zł rozwiązanych rezerw netto, co odzwierciedla poprawiającą się jakość aktywów oraz działania windykacyjne. Powyższe czynniki doprowadziły do znacznego wzrostu zysku przed opodatkowaniem Segmentu przedsiębiorstw o 31,4% do poziomu 249,8 mln zł.

Wyniki segmentu korporacyjnego

(mln zł)

2016 2015 Zmiana

2016/2015

Wynik z tytułu odsetek* 270,9 261,4 3,7%
Wynik z tytułu prowizji 147,1 139,4 5,5%
Pozostałe przychody 54,2 41,5 30,8%
Przychody operacyjne ogółem 472,3 442,3 6,8%
Koszty operacyjne ogółem (223,1) (210,3) 6,1%
Odpisy z tytułu utraty wartości 0,7 (41,8)
Zysk przed opodatkowaniem 249,8 190,1 31,4%

(*) bez premii płynnościowej, która w sprawozdaniu finansowym została uwzględniona w 2016 roku w trzecim segmencie „Skarbu, ALM i innych” (Zgodnie z Rekomendacją P krajowego nadzorcy KNF)

Środki Klientów ogółem, zgromadzone przez Grupę Banku Millennium na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosły 63.092 mln zł. Środki Klientów segmentu detalicznego wyniosły 46.899 mln zł i stanowiły 74% środków Klientów ogółem w Grupie. Środki te obejmowały depozyty (39.682 mln zł), obligacje w posiadaniu Klientów indywidualnych (403 mln zł) oraz produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne własne i obce, produkty ubezpieczeniowo-oszczędnościowe itp. (6.814 mln zł). Depozyty przedsiębiorstw na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 16.194 mln zł i stanowiły 26% środków Klientów ogółem w Grupie.

Kredyty ogółem brutto w Grupie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 48.385 mln zł. Kredyty dla Klientów indywidualnych wyniosły 34.084 mln zł i stanowiły 70% kredytów ogółem w Grupie. Kredyty te obejmowały kredyty hipoteczne (27.816 mln zł) oraz pozostałe kredyty detaliczne, w tym pożyczki gotówkowe, kredyty na kartach kredytowych, kredyty w rachunku itp. (6,269 mln zł). Kredyty dla przedsiębiorstw na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 14.301 mln zł i stanowiły 30% kredytów ogółem w Grupie. Kredyty te, poza różnymi grupami kredytów i limitów w rachunku dla przedsiębiorstw, obejmowały także wierzytelności leasingowe (5.261 mln zł).

Struktura funduszy klientów Grupy

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Struktura portfela kredytowego Grupy (brutto)

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Poprzednia strona Pozycje bilansowe i pozabilansowe
Następna strona Transformacja cyfrowa