Rachunek zysków i strat Grupy

Przychody operacyjne

(mln zł)

2016 2015

Zmiana

r/r

Wynik z tytułu odsetek* 1 556,5 1 418,7 9,7%
Wynik z tytułu prowizji 581,0 596,2 -2,5%
Wynik z działalności podstawowej** 2 137,5 2 014,8 6,1%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe *** 334,7 2,3 14 212,3%
z czego przychody i obciążenia jednorazowe 231,5 (140,3)
Przychody operacyjne ogółem 2 472,2 2 017,2 22,6%
Przychody operacyjne ogółem bez obciążeń jednorazowych 2 240,7 2 157,5 3,9%

(*) Dane pro-forma: wynik z tytułu odsetek obejmuje marżę na wszystkich instrumentach pochodnych. Począwszy od 1.01. 2006 r. Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od tego dnia marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z odsetek. Jednakże, ponieważ rachunkowość zabezpieczeń nie obejmują całości portfela denominowanego w walutach obcych, Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (50,6 mln zł w 2016 r. oraz 53,4 mln zł w 2015 r.) jest uwzględniona w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia.

(**) Suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji.

(***) Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z tytułu operacji finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

przychody operacyjne

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w roku 2016 wyniósł 1.556,5 mln zł i wzrósł o 9,7% w stosunku do poprzedniego roku, dzięki zarówno wzrostowi wolumenów biznesowych jak i poprawie marży odsetkowej, po okresie presji na marżę, co wynikało ze znaczących cięć stóp przez bank centralny w poprzednich latach.

Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów pracujących) osiągnęła 2,39% w roku 2016, czyli o 21 p.b. więcej, niż w roku 2015. Można było zauważyć rosnące, kwartalne poziomy marży odsetkowej, wynikające głównie ze spadającego kosztu finansowania, w szczególności depozytów.

Wynik z tytułu prowizji za 2016 r. wyniósł 581,0 mln zł, co oznacza 2,5% spadek r/r ze względu na niższe prowizje, związane z rynkiem kapitałowym (np. niższe prowizje od produktów inwestycyjnych) jak i niższe prowizje ubezpieczeniowe. Jednakże, z kwartalnej perspektywy, te kategorie opłat i prowizji zaczęły przyrastać w II połowie raportowanego roku. W roku 2016 poziom opłat i prowizji z tytułu kredytów i gwarancji, wzrósł o 21,2 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wynik na działalności podstawowej, definiowany jako połączenie wyniku z odsetek i wyniku z prowizji, osiągnął kwotę 2.137,5 mln zł za rok 2016 i wzrósł o 6,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym w wyniku ww. odbicia w zakresie Wyniki z odsetek.

Pozostałe dochody pozaodsetkowe, które obejmują Wynik z pozycji wymiany, Wynik na operacjach finansowych oraz pozostałe dochody i koszty operacyjne netto, wzrosły znacznie o 332,5 mln zł, z powodu wpływu jednorazowych dochodów i obciążeń, które miały ogólnie pozytywny wpływ w 2016 r. i wyraźnie negatywne oddziaływanie w roku 2015. Pozycje jednorazowe (przed opodatkowaniem) w roku 2016, obejmowały głownie dochód z transakcji na akcjach Visa Europe na kwotę 283 mln zł a także inne obciążenia jednorazowe w wys. 51,5 mln zł, zaksięgowane w 2 kwartale roku. Wartość pozycji jednorazowych w roku 2015 obejmowała głównie wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, związane z upadłością banku spółdzielczego w Wołominie oraz wpłaty do Funduszu wsparcia kredytobiorców hipotecznych (plus inne obciążenia jednorazowe), które wyniosły łącznie -140,3 mln zł (przed opodatkowaniem).

Przychody operacyjne ogółem Grupy za rok 2016 wyniosły 2.472,2 mln zł i wzrosły o 22,6% r/r (tj. o 3,9% bez wspomnianych pozycji jednorazowych).

Koszty ogółem w 2016 r. wyniosły 1.112,3 mln zł, co oznacza wzrost o 2,3% w porównaniu z rokiem 2015.

Koszty operacyjne

(mln zł)

2016 2015 Zmiana

r/r

Koszty osobowe (558,8) (546,9) 2,2%
Pozostałe koszty administracyjne* (553,6) (540,1) 2,5%
Koszty operacyjne ogółem (1 112,3) (1 087,0) 2,3%
Wskaźnik koszty/dochody 45,0% 53,9% -8,9 p.p.
Wskaźnik koszty/dochody (bez przychodów i obciążeń jednorazowych) 49,6% 50,4% -0,8 p.p.

(*) w tym amortyzacja

koszty operacyjne

Koszty osobowe za rok 2016 wyniosły 558,8 mln zł i wzrosły nieco o 2,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Łączna liczba pracowników w Grupie spadła o 67 osób w porównaniu z końcem grudnia 2015 r., do poziomu 5.844 etatów wraz z realizowanym procesem optymalizacji sieci.

Strukturę zatrudnienia w Grupie Banku Millennium przedstawia poniższa tabela:

Struktura zatrudnienia (w etatach) 31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

r/r

Bank Millennium S.A. 5 497 5 575 -1,4%
Podmioty zależne 347 336 3,3%
Grupa Banku Millennium ogółem 5 844 5 911 -1,1%

 

Więcej informacji na temat struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń przedstawia Rozdział VIII niniejszego dokumentu.

struktura zatrudnienia

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) wyniosły 553,6 mln zł i wzrosły o 2,5% r/r głównie z powodu wyższych kosztów IT i kosztu usług zewnętrznych (jak np. prawne, doradztwo, itp.), a także wyższej amortyzacji o 8,8% rok do roku.

Wskaźnik koszty/dochody (bez uwzględniania jednorazowych, nadzwyczajnych dochodów, lub obciążeń) za rok 2016 wyniósł 49,6% i był niższy o 0,8 pkt. proc. w porównaniu z poziomem z roku ubiegłego, wynoszącym 50,4% (także bez pozycji jednorazowych). Raportowany wskaźnik koszty/dochody osiągnął 45,0% w roku 2016 tj. niżej o 8,9 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Łączne odpisy z tytułu utraty wartości utworzone przez Grupę w roku 2016 wyniosły 231,2 mln zł i były o 4,2% niższe, niż w roku 2015, ze względu na znacznie niższe odpisy w segmencie korporacyjnym, wsparte przez pozytywny efekt restrukturyzacji i windykacji (netto rozwiązanie 0,7 mln zł rezerw w porównaniu z 41,8 mln zł, zawiązanymi w roku poprzednim), co z nadwyżką zrekompensowało wyższy poziom rezerw w segmencie detalicznym (wzrost do 228,5 mln zł z poziomu 198,0 mln zł w 2015 r.).

Relatywnie koszt ryzyka (tj. utworzone odpisy netto do średnich kredytów netto) w roku 2016 spadł do poziomu 49 p.b. z 52 p.b. w roku 2015 (tj. 3 p.b. mniej w skali roku).

Zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 701,3 mln zł i był 28,3% wyższy, w porównaniu z poziomem roku poprzedniego.  Poczynając od 2016 r. wprowadzono nowy, specjalny podatek bankowy wg. stawki 0,44% rocznie od salda aktywów ogółem minus fundusze własne, obligacje skarbowe oraz 4 mld zł kwoty zwolnionej z opodatkowania. Bank Millennium w roku 2016 został obciążony kwotą 174,1 mln zł z tytułu przedmiotowego podatku. Bez uwzględnienia tego podatku oraz dochodów i obciążeń jednorazowych (mających netto pozytywny wpływ 180,3 mln zł), zysk netto za rok 2016 byłby zbliżony do raportowanego i wyniósłby 695 mln zł, będąc tym samym wyższym o 4,1% w porównaniu z poziomem Zysku netto bez pozycji jednorazowych, za rok 2015 (667,4 mln zł).

Zysk netto

(mln zł)

2016 2015 Zamiana

r/r

Przychody operacyjne 2 472,2 2 017,2 22,6%
Koszty operacyjne * (1 112,3) (1 087,0) 2,3%
Odpisy na utratę wartości (231,2) (241,2) -4,2%
Podatek bankowy (174,1)
Wynik przed opodatkowaniem ** 953,3 687,5 38,7%
Podatek dochodowy (252,0) (141,0) 78,7%
Wynik netto 701,3 546,5 28,3%
Wynik netto (bez pozycji jednorazowych i podatku bankowego) 695,0 667,4 4,1%

(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych

(**) obejmuje udział w zysku podmiotów stowarzyszonych

zysk netto
Poprzednia strona Informacja o ważnych wydarzeniach mających wpływ na działalność Grupy
Następna strona Pozycje bilansowe i pozabilansowe