Oświadczenia Zarządu Banku

Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Banku Millennium w sprawozdaniu finansowym

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Niniejsze Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Millennium zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

 

PODPISY:
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
02.03.2017 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu ……………………….
02.03.2017 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu ………………………
02.03.2017 Wojciech Haase Członek Zarządu ………………………
02.03.2017 Andrzej Gliński Członek Zarządu ………………………
02.03.2017 Maria Jose Campos Członek Zarządu ………………………
02.03.2017 Wojciech Rybak Członek Zarządu ………………………
Poprzednia strona Dodatkowe informacje
Następna strona Interaktywne KPI