Usługi realizowane przez spółki zależne

Usługi leasingowe Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o. powstała w 1991 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce, jest spółką zależną Banku oferującą usługi leasingowe. Działalność spółki obejmuje finansowanie zarówno ruchomości: samochodów osobowych i dostawczych, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń dla wszystkich branż gospodarki i usług, jak i nieruchomości.

Wartość uruchomionych umów leasingu ogółem w roku 2016 wyniosła 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do roku 2015. Millennium Leasing zajmuje 7. pozycję w rankingu spółek leasingowych w Polsce pod względem wartości wszystkich przedmiotów, z 6% udziałem w rynku, według danych Związku Polskiego Leasingu.

Większość klientów leasingowych to klienci Banku: mikro przedsiębiorcy i klienci korporacyjni.

O skali działalności Spółki świadczy podpisanie blisko 173 tys. umów leasingu z ponad 52 tys. klientów na łączną kwotę 25,3 mld zł. Wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu, wg stanu na 31 grudnia 2016 roku, wyniosła 5,16 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku o 11,8%.

Aktualnie w portfelu spółki jest 16,3 tysięcy klientów. Sprzedaż usług leasingu jest prowadzona przez doradców leasingowych w 66 placówkach spółki w całej Polsce. Działania sprzedażowe Spółki prowadzone są także w ramach aktywnej współpracy z doradcami bankowymi, w oddziałach detalicznych i jednostkach korporacyjnych Banku Millennium.

Działalność maklerska – Millennium Dom Maklerski

Działalność maklerska w Grupie jest prowadzona przez spółkę Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2016 roku obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł 3.527 mln zł, co dało spółce udział w rynku wynoszący blisko 1,0% według danych GPW. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Millennium DM obsługiwał 59.915 rachunków inwestycyjnych i działał jako animator rynku i animator emitenta dla spółek notowanych na GPW oraz obligacji korporacyjnych notowanych na BondSpot.

W 2016 roku Millennium DM, pełniąc funkcję oferującego, współpracował z firmą Mediacap S.A. przy wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na GPW. Jako lider konsorcjum detalicznego uczestniczył także w jednej z największych ofert publicznych ubiegłego roku – spółki Celon Pharma S.A.. W 2016 roku jako podmiot pośredniczący Millennium DM przeprowadził wezwanie na akcje ATM S.A. ogłoszone przez MCI PrivateVentures FIZ. Ponadto prowadził skup akcji Emperia S.A. i Benefit Systems S.A., a także uczestniczył w kilku ofertach publicznych jako członek konsorcjum detalicznego.

W 2016 roku Millennium DM świadczył także usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy kapitałowej. Najważniejsze z nich to: usługa doradztwa inwestycyjnego dotycząca ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jednego z wiodących krajowych ubezpieczycieli, due diligence funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z grupą kapitałową oraz analizy i rekomendacje dotyczące sektorów oraz spółek publicznych oraz niepublicznych.

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza dwoma otwartymi funduszami „parasolowymi” oraz niepublicznym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym dedykowanym klientom Bankowości Prywatnej Banku Millennium. W ramach funduszy parasolowych Towarzystwo w roku 2016 oferowało klientom 11 subfunduszy inwestycyjnych dające możliwość ulokowania środków w strategiach inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie ryzyka.

Sytuacja funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Millennium była w 2016 roku relatywnie stabilna. Zarówno pod względem łącznej wielkości aktywów zarządzanych przez Towarzystwo, jak i pod względem wielkości stóp zwrotu uzyskanych przez poszczególne fundusze w ciągu roku.

W zakresie łącznej wielkości aktywów zarządzanych przez Towarzystwo zmiany w ciągu 2016 roku były stosunkowo niewielkie. Z 3.969 mln zł na koniec grudnia 2015 roku zarządzane aktywa wzrosły do poziomu 3.982 mln zł.

Stopy zwrotu w funduszach Millennium inwestujących głównie na rynku polskim były dodatnie i stosunkowo stabilne. Ich wysokość była wyraźnie związana z poziomem ryzyka funduszy. Największe zwroty przyniosły fundusze akcyjne, w tym jeden z najlepszych w swojej kategorii w ostatnich latach Subfundusz Dynamicznych Spółek (+13,15%). Subfundusz Akcji przyniósł wyraźnie mniejszy zwrot, na poziomie 5,19%, który jednak należy zaliczyć do zadowalających. Szczególnie satysfakcjonujące stopy zwrotu przyniosły fundusze obligacyjne: 3,82% Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, 3,13% Subfundusz Instrumentów Dłużnych. Na poziomie przewyższającym 2% ukształtowały się stopy zwrotu z subfunduszy mieszanych: Stabilnego Wzrostu (2,38%), Cyklu Koniunkturalnego (2,16%) oraz najmniej ryzykowny z subfunduszy – Subfundusz Depozytowy (2,03%). Towarzystwo poszerzyło w minionym roku swoją ofertę produktową. Wprowadziło do wszystkich zarządzanych subfunduszy jednostki uczestnictwa typu B, w których opłata pobierana jest przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. W ramach Millennium SFIO uruchomiony został nowy Subfundusz Konserwatywny, którego jednostki uczestnictwa pojawią się w ofercie dla klientów funduszy w roku 2017. Ponadto, w ofercie dla klientów Private Bankingu Banku Millennium zaoferowane zostały certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Millennium Dywidendowy.

Poprzednia strona Bankowość przedsiębiorstw
Następna strona Zasady zarządzania ryzykiem