Odpowiedzialny biznes i działalność na rzecz społeczeństwa

Działania i zasady związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są częścią planów banku i znalazły się w średnioterminowej strategii Grupy Banku Millennium na lata 2015-2017. Cele wynikające ze strategii odnoszą się do głównych Interesariuszy banku:

 • Klientów: zapewnienie najwyższej jakości obsługi oraz bezpieczeństwa powierzanych przez klientów środków, etyczny marketing i sprzedaż, wykorzystanie opinii klientów do usprawniania produktów i usług, zapewnianie dostępności do usług finansowych osobom niepełnosprawnym i starszym.
 • Pracowników: wspieranie różnorodności w organizacji (w tym rodzicielstwa), zapewnianie stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego, promowanie kultury dialogu i dzielenia się wiedzą w organizacji.
 • Partnerów biznesowych: obiektywny wybór dostawców, umieszczanie klauzul etycznych i środowiskowych w umowach, zobligowanie dostawców do przestrzegania Kodeksu Etycznego Banku.
 • Otoczenia społecznego: programy edukacji finansowej z udziałem pracowników-wolontariuszy z Banku, uwzględnianie czynników środowiskowych i społecznych przy finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw.
 • Środowiska – monitorowanie zużycia energii, wody, paliw i materiałów biurowych, wprowadzanie produktów pro-środowiskowych, edukacja ekologiczna klientów i pracowników.

Klienci

Zapewnienie najwyższej jakości obsługi jest jednym z priorytetów banku. Analizując opinie klientów z wykorzystaniem kreatywnych metod, takich jak design thinking, bank projektuje usługi uwzględniające ich oczekiwania. Bank chce dostarczać klientom innowacyjnych rozwiązań, aby mogli w jak najprostszy sposób korzystać z naszych usług finansowych. W 2016 roku wprowadzono m.in. potwierdzanie odciskiem palca transakcji 3D Secure, zakup ubezpieczeń OC/AC poprzez skanowanie dowodu rejestracyjnego, HCE czyli zbliżeniowe płatności telefonem, platformę smartshopingową goodie.

Zależy nam, aby wszystkie grupy Klientów, w tym osoby niepełnosprawne, czuły się komfortowo w kontakcie z Bankiem. Dlatego też wprowadzono szereg udogodnień m.in. oddziały, bankomaty oraz sposób obsługi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Bank dba o przestrzeganie etycznych zasad sprzedaży. Pracownicy oddziałów są zobowiązani są do przestrzegania standardów etycznych zawartych zarówno w Kodeksie Etycznym Banku Millennium jaki i w zasadach sprzedaży konkretnych produktów np. rachunków osobistych czy produktów kredytowych. Wszyscy pracownicy banku biorą udział w szkoleniach z Kodeksu Etyki i mają możliwość zgłaszania naruszeń przypadków zachowań nieetycznych poprzez system Whistleblowing.

Rozwiązania, które wdrożono w obszarze jakości obsługi przyczyniły się nie tylko do wzrostu zadowolenia klientów, ale zostały także docenione przez rynek. W 2016 roku Bank Millennium został wyróżniony w najbardziej prestiżowym rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” zajmując jako jedyny bank miejsce na podium we wszystkich czterech kategoriach: bankowość hipoteczna, internetowa, tradycyjna i mobilna.

Pracownicy

W budowaniu kultury jakości najważniejszą rolę pełnią zmotywowani pracownicy. Bank zapewnia pracownikom atrakcyjne warunki pracy i rozwoju oferując sprofilowane programy szkoleń. Jednym z nich jest M#leaders – innowacyjny program rozwoju kompetencji menadżerskich. Poprzez udział w cyklu spotkań będących połączeniem warsztatu, studium przypadku, z elementami coachingu grupowego, menadżerowie skutecznie rozwijają swoje umiejętności przywódcze.

Programem, który powstał z myślą o wspieraniu zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników jest Rodzice na Tak. Projekt obejmuje szereg inicjatyw skierowanych do rodziców i dzieci: propagowanie wiedzy na temat rodzicielstwa i praw rodziców, wycieczki współfinansowane przez bank, wydarzenia i konkursy promujące rodzinne spędzanie czasu.

Millennium Active Zone to natomiast program, który ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród Pracowników i rozwijanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W ramach programu pracownicy uczestniczyli w biegach drużynowych, zajęciach relaksacyjnych, wydarzeniach sportowych i szkoleniach.

Pracownicy uczestniczą również w wydarzeniach realizowanych przy udziale Banku na rzecz lokalnych społeczności. Bankowi wolontariusze prowadzą lekcje z finansów dla uczniów gimnazjów w ramach programu BAKCYL oraz realizują własne projekty wolontariackie w programie grantowym Millantrop.

Partnerzy biznesowi

Bank współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Wyłanianie dostawców odbywa się w ramach przetargów co pozwala zastosować obiektywne kryteria wyboru. Istotnym elementem regulacji zakupowych jest wymóg stosowania klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie. Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Banku Millennium.

Otoczenie społeczne

Programy społeczne +

Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach:

a) edukacji finansowej – programy skierowane do dzieci przedszkolnych i szkolnych:

 • Finansowy Elementarz – flagowy program edukacyjny Fundacji Banku Millennium. Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków przygotowany i realizowany przez pracowników Banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów. Podczas 236 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych prawie 6 000 dzieci z 70 przedszkoli w całej Polsce. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki będą dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku. Program jest realizowany pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i pozytywnie zaopiniowany przez Prof. dr hab. Marek Belkę – Prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016. Trwają prace nad koncepcją formuły kontynuacji programu.
 • BAKCYL – program edukacji finansowej gimnazjalistów realizowany we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Od 2014 roku 39 wolontariuszy z Banku Millennium przeprowadziło 173 lekcje w szkołach z 9 województw w Polsce.

b) edukacji kulturalnej – propagowanie wiedzy o rodzajach sztuki i sposobach inwestowania w sztukę oraz promocja dorobku młodych polskich artystów. W 2016 roku Fundacja Banku Millennium była mecenasem dwóch wydarzeń edukacyjnych – Warszawskich Targów Sztuki oraz Kompasu Młodej Sztuki – rankingu najbardziej obiecujących młodych polskich artystów.

c) wolontariacie pracowniczym – Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej. W 2016 Fundacja przyznała 4 granty na realizację projektów wolontariackich.

Sponsoring kultury +

Działalność w obszarze kultury stanowi od ponad 25 lat ważną część działań społecznych Banku Millennium. Planowana jest ona w oparciu o średnioterminowe plany działania i następujące założenia:

 • preferowana jest współpraca w ramach programów wieloletnich, o jasno opisanych celach,
 • wspierane programy powinny mieć szeroki odbiór społeczny i być dostępne także za pośrednictwem mediów,
 • partnerami w realizacji programów kulturalnych powinny być przede wszystkim instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz media.

Najważniejszym projektem kulturalnym realizowanym przez Bank Millennium w 2016 roku był festiwal filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity.

Od 2006 roku Bank Millennium jest mecenasem największego festiwalu światowego filmu dokumentalnego w Polsce oraz imprez mu towarzyszących (warsztatów, dyskusji, koncertów). W 2016 roku bank został sponsorem tytularnym wydarzenia, co wpłynęło na poprawę rozpoznawalności banku jako partnera festiwalu. Projekcje i imprezy festiwalowe odbyły się w 25 miastach w Polsce. Kampania promująca wydarzenie była realizowana za pomocą wielu nośników, m.in. plakatów we wszystkich oddziałach banku, tekstów w mediach tradycyjnych i społecznościowych, konkursów z nagrodami w postaci biletów do kina przeznaczonych dla klientów i pracowników. Tych ostatnich chcieliśmy szczególnie wyróżnić przekazując im 1000 wejściówek na seanse filmowe. Od ponad dekady Bank jest również fundatorem głównej nagrody festiwalu. Millennium Docs Against Gravity jest komunikowany przez cały rok – poprzez organizowanie w kinach specjalnych projekcji filmów, dystrybucje filmów na DVD wśród partnerów banku i jako dodatki do prasy ogólnopolskiej, promocje w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Inne ważne wydarzenia kulturalne sponsorowane przez Bank Millennium:

 • Sacrum Profanum – jeden z najciekawszych festiwali muzyki współczesnej Europy. Festiwal zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, został wpisany do oficjalnego kalendarza Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz jest rekomendowany przez prestiżowe magazyny muzyczne. Festiwalowe wydarzenia relacjonuje co roku ponad 160 dziennikarzy z Polski i zagranicy.
 • Gdański Festiwal Muzyczny – od 2013 roku bank jest mecenasem festiwalu prezentującego wybitne wykonania muzyki klasycznej.

Wspieranie innowacyjności +

Bank Millennium promuje kulturę innowacyjności 360 stopni. Oznacza to, że oferujemy innowacyjne rozwiązania zarówno na zewnątrz – naszym klientom, jak i wewnątrz firmy – stwarzając pracownikom kulturę pracy sprzyjającą kreatywnemu myśleniu. Bank bada również trendy dotyczące innowacyjności w jego otoczeniu. Eksperci z Banku Millennium opracowali raport „Indeks Millennium –  Potencjał Innowacyjności Regionów”, który opisuje dysproporcje w rozwoju innowacyjności w polskich województwach. Jako partner strategiczny konkursu „Orły Innowacji” bank promuje także rozwój innowacyjności w polskiej gospodarce.

Bank Millennium był Partnerem Strategicznym II edycji konkursu „Orzeł Innowacji”. Konkurs ten organizowany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. W tym roku zgłoszone firmy ubiegały się o tytuł Mecenasa Innowacji i nagrodę za Innowacyjny Projekt. Konkurs, w kapitule którego zasiadali: Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Gliński – Członek Zarządu Banku Millennium, Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Marcin Chludziński – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Krzysztof Skóra – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Dr. inż. Stanisław Dyrda – Ekspert ds. Badań i Rozwoju w zakresie ICT w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Jerzy Kalinowski – Partner KPMG oraz Marcin Piasecki – redaktor „Rzeczpospolitej”, miał na celu promowanie ducha innowacyjności i przedsiębiorczości w polskiej gospodarce. Gośćmi gali finałowej konkursu byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jadwiga Emilewicz oraz Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin.

Podczas wydarzeń towarzyszących „Orłom Innowacji” prezentowaliśmy raport autorstwa ekspertów Banku Millennium „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”.

Publikacja zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności oraz opisuje uwarunkowania sprzyjające rozwojowi innowacyjności w Polsce i na świecie. Raport był wkładem do włączenia się w publiczną debatę na temat czynników warunkujących rozwój regionów w Polsce oraz zmniejszających nierówności między nimi. Raport zawiera analizę czynników sprzyjających i hamujących rozwój innowacyjności w każdym z polskich województw. Zawiera również komentarze szerokiego grona ekspertów – ekonomistów, akademików i praktyków- szefów najbardziej innowacyjnych firm oraz instytucji rządowych (m.in. Jerzego Kwiecińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzeja Koźmińskiego – Prezydenta Akademii Leona Koźmińskiego, Agnieszki Hryniewicz Bieniek – Country Director Google Poland, Małgorzaty Starczewskiej – Krzysztoszek – Głównej Ekonomistki Konfederacji Lewiatan, Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego, Elżbiety Mączyńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Jest przez to wartościową publikacją i źródłem wiedzy dla władz samorządowych na temat wyrównywania szans regionów w Polsce.

Odniesienia do raportu wielokrotnie pojawiały się w mediach ogólnopolskich i regionalnych, a sam raport był prezentowany na Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach i Forum Ekonomicznym w Krynicy. Pozwoliło to na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zainteresowanie ich kwestią rozwoju innowacyjności w Polsce.

Wspieranie wydarzeń dotyczących gospodarki +

W 2016 roku Bank Millennium był partnerem wydarzeń dotyczących tematyki gospodarczej:

Europejski Kongres Gospodarczy – międzynarodowe forum poświęcone nowym kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy. Forum zgromadziło blisko 8 tys. tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. W ciągu dwóch dni, w przeszło 120 debatach wzięło udział blisko 700 prelegentów, a podczas European Start-up Days zarejestrowano liczbę 2 tys. gości.

Na uroczystym otwarciu Kongresu ze strony rządowej obecni byli prezes rady Ministrów Beata Szydło, z wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz główny inicjator EKG, prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

W wydarzeniu brali również udział przedstawiciele Banku Millennium – prezes zarządu Joao Bras Jorge, członkowie zarządu: Andrzej Gliński oraz Wojciech Rybak, kierujący Departamentem Finansowania Strukturyzowanego Tomasz Tomasiak oraz członek zarządu Millennium Leasing – Marcin Balicki. Podczas panelu „Technologie, innowacje rynek”, prezes Joao Bras Jorge, prezentował raport przygotowany przez zespół ekspertów banku „Index Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”.

Dyskusje były na bieżąco relacjonowane na Twitterze, a przedstawiciele banku udzielali wywiadów ogólnopolskim i eksperckim mediom, w tym między innymi Gazecie Wyborczej oraz portalowi wnp.pl.

Diamenty Forbesa – bank był partnerem rankingu „Diamenty Forbesa”, w którym nagradzane są najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa w Polsce. W organizowanym po raz 9 rankingu nagradzane są firmy wybierane spośród przedsiębiorstw, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Wyróżnione firmy zostały podzielone na trzy kategorie wg przychodów ze sprzedaży. W obecnej edycji rankingu nagrodzonych zostało ponad 1,9 tys. przedsiębiorstw, 12 procent więcej niż przed rokiem.

Spotkania odbywające się w ramach „Diamentów Forbesa” były okazją do poznania przedsiębiorstw danego regionu, wymiany doświadczeń i nawiązania relacji biznesowych. Wziął w nich również udział Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium, który mówił o szansach oraz wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed firmami.

Kongres Firm Rodzinnych – Bank Millennium był partnerem strategicznym kongresu, którego organizatorem jest Instytut Biznesu Rodzinnego. W 2016 roku wydarzenie odbyło się pod hasłem „Między tradycją _A INNOWACJĄ” i zgromadziło 350 uczestników. W trakcie dwóch dni można było wysłuchać 15 prelekcji, 6 sesji panelowych skupionych wokół tematyki innowacji, finansów, prawa i zarządzania, jak również uczestniczyć w warsztatach.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Banku Millennium. Maria Campos – Członek Zarządu Banku Millennium w panelu „Przyspieszający świat światem nowych możliwości” odniosła się do zmian we współczesnym świecie, których tempo wynika z coraz szybciej rosnących możliwości technologicznych. Marcin Stefaniuk, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu mówił o formach finansowania firm rodzinnych, przybliżając temat wykorzystania faktoringu oraz wskazując korzyści i ryzyka z nim związane. Kongres zakończył się uroczystą galą, podczas której wręczono nagrodę Firma Rodzinna Roku 2016. Statuetkę w kategorii dużej firmy rodzinnej dla FAKRO SA wręczył Andrzej Gliński – Członek Zarządu Banku Millennium.

Kongres Next Generation – bank był partnerem strategicznym kongresu „Next Generation – Siła drugiego pokolenia”, wydarzenia organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego, skierowanego do sukcesorów polskich firm rodzinnych. W wydarzeniu uczestniczyli jako prelegent Andrzej Gliński, Członek Zarządu banku oraz przedstawiciele bankowości przedsiębiorstw i bankowości prywatnej. W kongresie Next Generation wzięli również udział przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz ponad stu sukcesorów dobrze znanych, dużych polskich firm rodzinnych oraz mniejszych przedsiębiorstw, prowadzących swoją działalność lokalnie.

Środowisko +

Bank cyklicznie monitoruje zużycia energii, wody, paliw, materiałów biurowych i wprowadza działania redukujące zużycie zasobów. W ofercie banku obecne są także produkty prośrodowiskowe, np. karta kredytowa WWF, z której część wpływów przekazywane jest na rzecz Fundacji WWF Polska czy też Leasing Eko Energia, który wspiera inwestycje w energooszczędne maszyny i urządzenia. Bank promuje również proekologiczne zachowania wśród pracowników i klientów wydając broszury ze wskazówkami jak oszczędzać zasoby oraz corocznie uczestnicząc w akcji ekologicznej „Godzina dla Ziemi” organizowanej przez Fundację WWF Polska.

Informacje dotyczące realizacji przez Bank zasad CSR znajdują się w raporcie „Odpowiedzialny Biznes 2016”, który został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI G4). W raporcie zaprezentowane zostały kluczowe aspekty wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Akcjonariuszy, Partnerów Biznesowych, Społeczeństwa oraz Środowiska Naturalnego.

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2011 roku Bank znajduje się w składzie Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank został także wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI – przyznawanym firmom wdrażającym działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Poprzednia strona Polityka wynagrodzeń
Następna strona Dodatkowe informacje