Ewolucja ceny akcji i rating

2016 rok przyniósł częściowe odreagowanie rynku kapitałowego w Warszawie po znacznych spadkach większości indeksów zanotowanych w 2015 roku. Wobec bardziej neutralnego wpływu czynników lokalnych, giełda w Warszawie podążała w minionym roku za trendami światowymi, na które istotny wpływ miały takie wydarzenia polityczne, jak zwycięstwo w referendum w U.K zwolenników Brexit (wpływ negatywny) czy wygrana D.Trumpa w wyborach w USA (wpływ pozytywny, wbrew oczekiwaniom). W 2016 roku główny indeks WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrósł o 11,4% natomiast indeks „blue chip” WIG20 wzrósł wolniej, o 4,8%.

Część niekorzystnych czynników regulacyjnych i politycznych, jakie oddziaływały na notowania banków na GPW w 2015 roku, nadal było obecnych w 2016 roku, co spowodowało, że indeks WIG banki odrobił tylko 2,9% z 23,5% spadku zanotowanego w 2015 roku. Szczególnie niekorzystne nastroje i oczekiwania nadal towarzyszyły bankom zaangażowanym w walutowe kredyty hipoteczne i dopiero początek 2017 roku przyniósł istotne zniwelowanie ryzyka politycznych rozwiązań skrajnie niekorzystnych dla tych banków.

Cena akcji Banku Millennium w 2016 roku znajdowała się pod wpływem powyższych czynników, szczególnie tych specyficznych i niekorzystnych dla banków z hipotecznymi kredytami walutowymi i w związku z tym obniżyła się o 6,7% w ciągu roku.

Średni dzienny obrót akcjami Banku Millennium był niższy w 2016 roku o 35,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku (gdy transakcja sprzedaży 15,4% akcji Banku przez podmiot dominujący – Millennium bcp – w trybie przyspieszonego budowania książki popytu spowodowała znaczący wzrost obrotów).

Wskaźniki rynkowe 30.12.2016* 30.12.2015* Zmiana (%)

Roczna

Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0,0%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. zł) 5 716 8 865 -35,5%
Cena akcji Banku (zł) 5,19 5,56 -6,7%
Kapitalizacja rynku (mln zł) 6 296 6 745 -6,7%
WIG Banki 6 263 6 087 2,9%
WIG20 1 948 1 859 4,8%
WIG30 2 243 2 076 8,1%
WIG – indeks główny 51 754 46 467 11,4%

(*) ostatni dzień notowań w  2016r. i  2015r.

W 2016 roku nie zmieniono żadnego z dwóch podstawowych ratingów nadanych Bankowi Millennium. W dniu 29 lutego 2016 roku agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating na poziomie BBB-/F3/A- (pol) ze stabilną perspektywą. W dniu 22 czerwca 2016 roku agencja ratingowa Moody’s potwierdziła rating na poziomie Ba1 (perspektywa stabilna).

Rating FITCH MOODY’S
Długoterminowy rating depozytowy/IDR BBB- (perspektywa stabilna) Ba1 (perspektywa stabilna)
Krajowy długoterminowy IDR A-(pol) (perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy rating depozytowy F-3 NP
Rating indywidualny (Viability / standalone BCA*) bbb- ba3
Ocena ryzyka kontrahenta (CR) Baa3/Prime-3
Rating wsparcia 4

(*) W marcu 2015 roku agencja Moody’s zastąpiła dotychczasowy indywidualny rating BFSR (rating siły finansowej banku) oceną ‘Baseline Credit Assesment (BCA)’ (Podstawowa Ocena Kredytowa), która stała się podstawowym miernikiem wewnętrznej siły emitenta i nie będzie dla niego określana perspektywa.

Poprzednia strona Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 2016 roku
Następna strona Sytuacja makroekonomiczna