Szanowni Państwo,

w imieniu członków Zarządu Banku Millennium zapraszam do lektury Raportu Rocznego 2016.

Rok 2016 był dla nas i całego sektora rokiem rozwoju, ale także płynących z otoczenia wyzwań, takich jak niskie stopy procentowe oraz niepewność związana z możliwymi regulacjami dotyczącymi hipotecznych kredytów walutowych udzielonych w przeszłości. Banki znalazły się również pod presją nowego podatku bankowego, który znacząco obniżył ich zyski, oraz zwiększonych wymogów kapitałowych. Na funkcjonowanie polskiego sektora bankowego miały też wpływ międzynarodowe wydarzenia ekonomiczno-polityczne np. BREXIT, czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz trendy konsumenckie charakterystyczne dla całego rynku finansowego. Z perspektywy banku stawiającego na innowacyjność, najistotniejsze okazały się dla nas postępująca mobilność i wielokanałowość świadczonych usług oraz zwiększająca się rola Internetu, który staje się coraz istotniejszą sferą interakcji banku z klientami.

W 2016 roku osiągnęliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości 701 mln zł. Solidny zysk został osiągnięty dzięki nadzwyczajnym wpływom ze sprzedaży udziałów VISA Europe oraz w wyniku dobrze funkcjonującego biznesu. Sytuacja finansowa grupy pozwala realnie myśleć o dalszym, stabilnym rozwoju w 2017 roku.

Dochody z działalności podstawowej, czyli przychody odsetkowe i prowizyjne netto, rosły szybciej niż koszty, w wyniku czego relacja kosztów do dochodów stopniowo spadała do poziomu poniżej 50%. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost zysku była dobra jakość portfela kredytowego, która pozwoliła na niższe niż w ubiegłym roku rezerwy na ryzyko kredytowe.

W 2016 roku po raz kolejny znacząco wzmocniliśmy również bazę kapitałową dzięki czemu łączony współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 17,4%, co plasuje go powyżej rygorystycznych wymagań regulacyjnych.

Jednym ze zrealizowanych przez nas celów średniookresowych było przyspieszenie tempa pozyskiwania klientów detalicznych wszystkimi dostępnymi kanałami, tradycyjnymi i cyfrowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu ich zyskowności. Na koniec 2016 roku liczba aktywnych klientów zwiększyła się osiągając poziom prawie 1,5 miliona. Wśród nowych klientów, najliczniejszą grupę stanowili ludzie młodzi w wieku poniżej 26 lat, których do banku przyciągnęła kompleksowa oferta usług bankowości internetowej i przyjazna aplikacja mobilna.

Ubiegły rok mogę zdecydowanie nazwać rokiem mobilności – liczba osób, wybierających aplikację mobilną, jako swój kanał obsługi bankowej, wzrosła o połowę, powiększeniu uległa również liczba klientów korzystających z bankowości internetowej i osiągnęła 1 milion. Był to też rok innowacji. Stworzyliśmy m.in. pierwsze w Polsce ubezpieczenie komunikacyjne oferowane w komórce, w którym wykorzystaliśmy technikę skanowania danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet, jako pierwsi w Polsce umożliwiliśmy również rejestrację telefonicznych kart SIM pre-paid bez konieczności wizyty w salonie operatora.

W ramach cyfrowej rewolucji zachodzącej w polskiej administracji nasi klienci zaczęli za pośrednictwem bankowości internetowej składać wnioski w programie „Rodzina 500+”, korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego, otwierającego bezpieczny i wygodny dostęp do kilkunastu serwisów administracji publicznej. Jest to doskonały przykład pozytywnej roli całego sektora bankowego w cyfryzacji polskich urzędów oraz bankowa odpowiedź na rosnące potrzeby polskich rodzin.

Poszliśmy nawet dalej. Wykorzystując wewnętrzną siłę technologiczną i biznesowe zdolności badania sposobów mogących generować nowe strumienie przychodów, w 2016 roku wdrożyliśmy otwartą platformę smartshopingową „goodie”. Nowa platforma agreguje rabaty sklepowe według kontekstu, łącząc w sobie doświadczenie Grupy Banku Millennium w tworzeniu najlepszych serwisów bankowych z zupełnie nowym obszarem aplikacji zakupowych.

Innowacyjność to nie tylko produkty i usługi oferowane klientom. Innowacyjność to również proces kształtowania nowego podejścia i przekształcania idei w produkt czy usługę. Naszym pomysłem na włączenie się do publicznej dyskusji nad innowacyjnością była publikacja raportu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”. Dostrzegając różnice w potencjale innowacyjnym poszczególnych regionów, analizujemy w nim szeroki kontekst biznesowy.

 

Bank Millennium jest wszechstronną instytucją, której aktywność wychodzi poza działalność finansową. Konsekwentnie realizujemy program wspierania kultury oraz działania na rzecz lokalnych społeczności i środowiska. Szkolimy pracowników z zasad etycznej sprzedaży i marketingu, dostosowujemy oferowane usługi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie bankomaty i 90 procent oddziałów jest dostosowana do ich wymagań. Poprzez ograniczanie ilości materiałów, energii, paliw i wody, które zużywamy dbamy o środowisko naturalne. Wysokie standardy w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu zostały potwierdzone w wielu rankingach oraz wieloletniej obecności w RESPECT Indeks – indeksie giełdowym spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami CSR i ładu korporacyjnego. Naszym pracownikom oferujemy stabilne warunki pracy oraz możliwość rozwoju kompetencji podczas specjalistycznych szkoleń i akcji społecznych. Programy społeczne realizujemy za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium koncentrując się na trzech obszarach: edukacji finansowej, kulturze i wolontariacie pracowniczym.

Priorytetem banku jest zapewnienie klientom najwyższej jakości obsługi. Motorem naszych działań jest zawsze klient i jego głos. Rocznie wykonujemy ponad dwanaście tysięcy wywiadów i analizujemy każdą reklamację, by zobaczyć, co jeszcze możemy poprawić. Wprowadzanie nowych rozwiązań jest sukcesem tylko wówczas, kiedy klienci nie tylko je zaakceptują, ale i polubią – wtedy będą z nich korzystać. Od kilku lat pracujemy zgodnie z „design thinking” wykorzystując metodologię projektowania usług, ukierunkowaną na doświadczenia odbiorcy, nastawioną na rozpoznanie i zaspokajanie jego konkretnych potrzeb. Wierzymy, że słuchanie klientów i odzwierciedlająca to jakość obsługi to fundament biznesu – pozwala rozwijać relacje z istniejącymi klientami i prowadzić akwizycję nowych.

Już wdrożone rozwiązania przyczyniły się nie tylko do wzrostu zadowolenia klientów, ale zostały też docenione przez rynek. W 2016 roku Bank Millennium został wyróżniony w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” – jako jedyny bank stanął na podium we wszystkich czterech kategoriach: bankowość hipoteczna, internetowa, tradycyjna i mobilna. Jest to najlepszy dowód jakości oferowanych przez nas usług i skutecznie realizowanej strategii.

Joao Bras Jorge

Prezes Banku Millennium

[GRI 102-14]

Następna strona Krótka charakterystyka Grupy Banku Millennium