Zobowiązania i aktywa warunkowe

Poniżej zaprezentowano dane na temat spraw sądowych toczących się z powództwa oraz przeciwko jednostkom Grupy. Odrębną kategorię stanowią postępowania związane z działaniami Urzędu Kontroli Skarbowej, które zostały opisane Rozdziale 13. punkt 12) „Podatek dochodowy”.

Sprawy sądowe z powództwa Grupy +

Wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, wg stanu na 31.12.2016, w których spółki Grupy występowały w roli powoda wynosiła 247,9 mln zł.

Sprawy sądowe przeciwko Grupie +

Na dzień 31.12.2016 r. najistotniejszymi postępowaniami w grupie spraw sądowych, w których spółki Grupy występowały w roli pozwanego, były dwie sprawy z powództwa PCZ S.A. oraz Europejskiej Fundacji Współpracy Polsko – Belgijskiej (EFWP-B) przeciwko Bankowi Millennium S.A., o wartości sporu odpowiednio 150,0 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 29.12.2015 r. do dnia zapłaty oraz 521,9 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05.04.2016 r. do dnia zapłaty.

Pozew w pierwszej sprawie, z dnia 09.07.2015 r., skierowany został do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i doręczony Bankowi 28.12.2015 r. W drugiej sprawie pozew z dnia 23.10.2015 r. powód skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozew doręczono Bankowi w dniu 04.04.2016 r. Podstawą obu dochodzonych roszczeń jest według powodów powstanie szkody w ich majątku, wskutek czynności podejmowanych przez Bank, polegających na błędnej interpretacji Umowy kredytu obrotowego, co spowodowało postawienie kredytu w stan wymagalności. W sprawie z powództwa EFWP-B, powód wniósł o zabezpieczenie powództwa w kwocie 250,0 mln PLN. Przedmiotowy wniosek został przez Sąd Apelacyjny prawomocnie oddalony 5.09.2016 r. Trwa wymiana pism procesowych, sprawa przed pierwszą rozprawą. W sprawie z powództwa PCZ – sprawa na końcowym etapie dowodowym w pierwszej instancji.

W obu sprawach Bank wnosi o oddalenie powództwa w całości, nie zgadzając się z zawartymi w pozwach zarzutami. Pozytywne dla Banku rokowania na oddalenie obydwu powództw potwierdza reprezentująca Bank w obydwu postępowaniach renomowana kancelaria prawna.

Łączna wartość przedmiotu sporu dla pozostałych spraw, w których spółki Grupy występowały w roli pozwanego, wg stanu na 31.12.2016 r., wynosiła 213,4 mln PLN (z wyłączeniem opisanych niżej pozwów grupowych). W grupie tej najistotniejszą kategorię stanowią sprawy dotyczące terminowych operacji finansowych (sprawy opcyjne) o łącznej wartości przedmiotu sporu 197,5 mln PLN.

Grupa ocenia, iż ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych w przypadku przegrania sporu jest w pełni pokryte wartością utworzonych rezerw na sprawy sporne.

Spory grupowe +

W dniu 21 października 2014 r. Bankowi został doręczony pozew grupowy, w którym grupa kredytobiorców Banku reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie dochodzi ustalenia, że Bank ponosi wobec nich odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF. Zdaniem członków grupy, Bank miał nienależnie pobierać od nich zawyżone kwoty tytułem spłaty kredytów. Zgodnie z pozwem, zawyżenie tych kwot miało wynikać ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji kredytów do CHF. Według pozwu liczba członków grupy wynosi ok. 2.300, a wartość przedmiotu sporu została określona na ok. 45,2 mln PLN. Bank nie uznaje roszczeń członków grupy. W dniu 31 grudnia 2014 r. Bank złożył odpowiedź na pozew. W dniu 4 marca 2015 r. nowi członkowie przystąpili do pozwu grupowego, a powód rozszerzył powództwo. Zgodnie z twierdzeniami powoda, po rozszerzeniu liczba członków grupy wynosi ok. 3.400 (łącznie z członkami grupy zgłoszonymi w pozwie), a wartość przedmiotu sporu została określona na ok. 81,5 mln PLN (uwzględniając wartość zgłoszoną w pozwie). W dniu 14 maja 2015 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego. Postanowieniem z dnia 28 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew grupowy stwierdzając, że sprawa nie podlega rozpoznaniu w postepowaniu grupowym. W dniu 3 lipca 2015 roku powód złożył zażalenie na to postanowienie, a Sąd Apelacyjny uwzględnił je odmawiając odrzucenia pozwu. Postanowieniem z dnia 31 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Banku o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. W dniu 6 kwietnia 2016 roku Bank złożył zażalenie na to postanowienie; w dniu 13 lipca 2016 zażalenie Banku w tym przedmiocie zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny. W dniu 17 lutego 2016 roku Powód złożył do Sądu Okręgowego pismo z kolejnym rozszerzeniem powództwa o dalszych 1.041 członków grupy.

Nowa wartość przedmiotu sporu została określona na ok. 109,8 mln PLN (uwzględniając wartości wskazane w pozwie oraz w piśmie z dnia 4 marca 2015 roku). Pismo z dnia 17 lutego 2016 roku z rozszerzeniem powództwa nie zostało jak dotąd doręczone pełnomocnikom Banku. W dniu 2 sierpnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ogłoszenie w prasie o wszczęciu postępowania grupowego. W związku z wnioskiem Banku o uchylenie tego postanowienia, Sąd zawiesił jego wykonanie, zaś w dniu 8 sierpnia 2016 roku wydał postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym. Postanowienie to zostało zaskarżone przez Bank w dniu 31 sierpnia 2016 roku. W dniu 16 grudnia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym i przekazał wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

W dniu 3 grudnia 2015 r. wpłynął do Banku pozew grupowy, wniesiony przez grupę 454 kredytobiorców reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie, dotyczący ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (dalej: UNWW) przy kredytach hipotecznych indeksowanych do CHF. Powodowie żądają zapłaty kwoty 3,5 mln PLN twierdząc że postanowienia umów dotyczące UNWW są niedozwolone a tym samym  nieważne. Bank złożył w dniu 3 marca 2016 odpowiedź na pozew, w którym zażądał m.in. odrzucenia pozwu. W dniu 13 września 2016 r. odbyła się pierwsza rozprawa, podczas której sąd wydał postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postepowaniu grupowym. W dniu 16 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Banku. Postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym jest więc prawomocne.

 

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe +

31.12.2016 31.12.2015
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 8 202 308 7 883 958
Zobowiązania udzielone: 8 097 700 7 823 370
a) finansowe 7 014 009 6 712 920
b) gwarancyjne 1 083 691 1 110 450
Zobowiązania otrzymane: 104 608 60 588
a) finansowe 0 3 963
b) gwarancyjne 104 608 56 625

 

Na udzielone zobowiązania warunkowe ujęte w powyższej tabeli składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Wartość zobowiązań gwarancyjnych prezentowanych powyżej przedstawia maksymalną wartość możliwej do poniesienia przez Grupę straty w przypadku gdyby klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołalne zobowiązania warunkowe ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu. Wartość rezerwy wyznacza się jako różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą wykorzystanego zaangażowania warunkowego a wartością bieżącą spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, Grupa uznaje, że wartości ujęte w powyższej tabeli są jednocześnie zbliżone do wartości godziwej prezentowanych zobowiązań warunkowych.

Strukturę podmiotową wszystkich zobowiązań gwarancyjnych netto, wykazanych w pozycjach pozabilansowych przedstawia poniższa tabela:

Klient – sektor, kwoty w mln PLN 31.12.2016 31.12.2015
sektor finansowy 80,0 59,7
sektor niefinansowy (firmy) 996,2 1 042,4
sektor budżetowy 7,5 7,4
osoby fizyczne 0,0 1,0
Razem 1 083,7 1 110,5

Gwarancje i poręczenia udzielone Klientom +

Zobowiązania udzielone – gwarancyjne, w mln PLN 31.12.2016 31.12.2015
Czynne gwarancje i poręczenia 672,4 668,9
Poręczenia kredytów udzielonych ze środków EFRWP* 0,7 1,2
Linie na gwarancje i poręczenia 415,6 445,7
Razem 1 088,7 1 115,8
Rezerwy utworzone (5) (5,3)
Zobowiązania udzielone – gwarancyjne po uwzględnieniu rezerw 1 083,7 1 110,5

* – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strukturę zobowiązań udzielonych z tytułu gwarancji i poręczeń wg poszczególnych kryteriów przedstawiają poniższe zestawienia (w tys. zł.):

Według walut 31.12.2016 31.12.2015
PLN 526 012 530 144
Waluty obce 146 389 138 772
RAZEM 672 401 668 916
Według rodzaju zobowiązania 31.12.2016 31.12.2015
Ilość sztuk Wartość Ilość sztuk Wartość
Gwarancja 2 829 651 521 2 869 652 800
Poręczenie 0 0 0 0
Regwarancja 26 20 880 28 16 116
RAZEM 2 855 672 401 2 897 668 916
Według przedmiotu zobowiązania 31.12.2016 31.12.2015
Ilość sztuk Udział procentowy Wartość Ilość sztuk Udział procentowy Wartość
dobrego wykonania kontraktu 2 125 55,67% 374 356 2 137 56,83% 380 221
zapłaty czynszu 288 7,14% 47 988 287 7,20% 48 135
terminowej zapłaty za towar lub usługę 251 22,51% 151 339 251 22,78% 152 415
przetargowa 116 2,18% 14 679 126 2,44% 16 302
inne 16 3,72% 25 011 30 0,59% 3 935
zwrotu zaliczki 25 3,32% 22 333 24 5,50% 36 768
celna 20 2,55% 17 140 32 3,10% 20 707
spłaty kredytu bankowego lub pożyczki 14 2,91% 19 555 10 1,56% 10 433
RAZEM 2 855 100,00% 672 401 2 897 100,00% 668 916
Poprzednia strona Wartość godziwa
Następna strona Noty do sprawozdania finansowego