Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

01.01.2016 – 31.12.2016
w tysiącach zł
Razem

skonsolidowany kapitał

własny

Kapitał zakładowy Kapitał ze

sprzedaży akcji

powyżej wart.

nominalnej

Kapitał z

aktualizacji

wyceny

Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
Kapitał własny na początek okresu 6 443 165 1 213 117 1 147 502 18 250 679 929 3 384 367
Całkowite dochody za rok 2016 (netto) 498 040 0 0 (203 212) 701 252 0
wynik finansowy 701 252 0 0 0 701 252 0
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” (68 982) 0 0 (68 982) 0 0
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” (171 270) 0 0 (171 270) 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 35 866 0 0 35 866 0 0
zyski / straty aktuarialne 1 174 0 0 1 174 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (529 411) 529 411
Kapitał własny na koniec okresu 6 941 205 1 213 117 1 147 502 (184 962) 851 770 3 913 778
01.01.2015 – 31.12.2015 w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
Kapitał własny na początek okresu 5 765 479 1 213 117 1 147 502 (112 911) 779 703 2 738 068
Całkowite dochody za rok 2015 (netto) 677 686 0 0 131 161 546 525 0
wynik finansowy 546 525 0 0 0 546 525 0
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” (25 626) 0 0 (25 626) 0 0
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” 172 536 0 0 172 536 0 0
rachunkowość zabezpieczeń (16 373) 0 0 (16 373) 0 0
zyski / straty aktuarialne 623 0 0 623 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (646 299) 646 299
Kapitał własny na koniec okresu 6 443 165 1 213 117 1 147 502 18 250 679 929 3 384 367

 

Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie 35.

Poprzednia strona Skonsolidowany Bilans
Następna strona Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych