Wybrane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 okres od 1.01.2015 do 31.12.2015
Przychody z tytułu odsetek 2 277 354 2 313 205 520 455 552 764
Przychody z tytułu opłat i prowizji 698 007 696 280 159 519 166 383
Przychody operacyjne 2 627 990 2 239 201 600 587 535 080
Wynik działalności operacyjnej 1 128 701 688 892 257 948 164 618
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 953 256 687 507 217 852 164 287
Wynik finansowy po opodatkowaniu 701 252 546 525 160 261 130 598
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 498 040 677 686 113 820 161 940
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 891 446 4 413 224 660 796 1 054 584
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 373 934) (2 313 903) (999 596) (552 930)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 316 (646 630) 3 043 (154 519)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 469 172) 1 452 691 (335 757) 347 135
Aktywa razem 68 792 787 66 235 256 15 549 907 15 542 709
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 270 745 1 443 921 287 239 338 829
Zobowiązania wobec klientów 55 875 609 52 810 389 12 630 111 12 392 441
Kapitał własny 6 941 205 6 443 165 1 568 988 1 511 948
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 274 213 284 669
Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,72 5,31 1,29 1,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,72 5,31 1,29 1,25
Współczynnik wypłacalności 17,40% 16,72% 17,40% 16,72%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,58 0,45 0,13 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,58 0,45 0,13 0,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

 

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO

Dla wyliczenia wielkości w EURO zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji bilansowych 4,4240 EUR/PLN kurs z dnia 31 grudnia 2016 r. (dla danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2015 r.: 4,2615 EUR/PLN),
  • dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. – 4,3757 EUR/PLN, kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych sprawozdaniem (dla danych porównywalnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.: 4,1848 EUR/PLN).

Wybrane Kwartalne Dane Finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
w tysiącach zł 1.01.2016 -31.12.2016 1.10.2016 -31.12.2016* 1.01.2015 -31.12.2015 1.10.2015 -31.12.2015*
Przychody z tytułu odsetek 2 277 354 574 785 2 313 205 576 771
Koszty z tytułu odsetek (771 516) (185 611) (947 958) (227 259)
Wynik z tytułu odsetek 1 505 838 389 174 1 365 247 349 512
Przychody z tytułu opłat i prowizji 698 007 188 445 696 280 168 912
Koszty z tytułu opłat i prowizji (116 983) (31 749) (100 107) (28 465)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 581 024 156 696 596 173 140 447
Przychody z tytułu dywidend 1 909 2 2 271 1
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 314 689 9 675 41 852 2 715
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 173 974 49 089 175 384 50 087
Pozostałe przychody operacyjne 50 556 15 771 58 274 7 027
Przychody operacyjne 2 627 990 620 407 2 239 201 549 789
Koszty działania (1 057 466) (268 249) (1 036 614) (261 985)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (227 804) (70 907) (239 833) (44 430)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (3 390) (744) (1 400) (790)
Amortyzacja (54 854) (13 460) (50 435) (13 395)
Pozostałe koszty operacyjne (155 775) (39 136) (222 027) (162 517)
Koszty operacyjne (1 499 289) (392 496) (1 550 309) (483 117)
Wynik na działalności operacyjnej 1 128 701 227 911 688 892 66 672
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych (1 376) (1 376) (1 385) 0
Podatek bankowy (174 069) (46 127) 0 0
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 953 256 180 408 687 507 66 672
Podatek dochodowy (252 004) (48 917) (140 982) (13 629)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 701 252 131 491 546 525 53 043
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 701 252 131 491 546 525 53 043
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tysiącach zł 1.01.2016 -31.12.2016 1.10.2016 -31.12.2016* 1.01.2015 -31.12.2015 1.10.2015 -31.12.2015*
Wynik finansowy po opodatkowaniu 701 252 131 491 546 525 53 043
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (252 328) (53 523) 161 159 299 765
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” (85 163) (65 138) (31 637) 14 746
Efekt wyceny akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” (211 444) 272 213 009 213 061
Rachunkowość zabezpieczeń 44 279 11 343 (20 213) 71 958
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 1 449 1 449 769 769
Zyski (straty) aktuarialne 1 449 1 449 769 769
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (250 879) (52 074) 161 928 300 534
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 47 942 10 169 (30 621) (56 955)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (275) (275) (146) (146)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (203 212) (42 180) 131 161 243 433
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 498 040 89 311 677 686 296 476
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 498 040 89 311 677 686 296 476
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Poprzednia strona Interaktywne KPI
Następna strona Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat