Transakcje z grupą podmiotu dominującego

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (jednostka dominująca najwyższego szczebla), transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym(w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 625 2 615 0 0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków 913 73 227 123 466 118 130
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 109 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0

 

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
2016 2015 2016 2015
PRZYCHODY Z TYTUŁU:
Odsetek (7) 18 0 0
Prowizji 129 1 444 0 0
Pozostałe operacyjne netto 0 0 0 95
KOSZTY Z TYTUŁU:
Odsetek 628 827 (314) (201)
Prowizji 0 0 0 0
Instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej 110 125 0 0
Pozostałe operacyjne netto 44 0 0 0
Działania 161 154 1 436 1 638

 

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Zobowiązania warunkowe 102 183 102 175 0 0
– udzielone 100 345 100 345 0 0
– otrzymane 1 838 1 830 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 99 891 0 0 0
Poprzednia strona Segmenty operacyjne
Następna strona Transakcje z Osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Bank