Informacje o wynagrodzeniach i korzyściach osób nadzorujących i zarządzających Bankiem

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (z uwzględnieniem salda  utworzonych i rozwiązanych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. zł):

 

Rok Wynagrodzenia i nagrody Korzyści RAZEM
2016 14 679,4 1 602,8 16 282,2
2015 11 565,4 1 857,2 13 422,6

 

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń.

W 2016 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (dane w tys. zł):

 

Rok Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści
2016 2 041,6
2015 2 048,9

 

W 2016 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

Poprzednia strona Transakcje z Osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Bank
Następna strona Wartość godziwa