Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
w tysiącach zł Nota 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
Przychody z tytułu odsetek 1 2 277 354 2 313 205
Koszty z tytułu odsetek 2 (771 516) (947 958)
Wynik z tytułu odsetek 1 505 838 1 365 247
Przychody z tytułu opłat i prowizji 698 007 696 280
Koszty z tytułu opłat i prowizji (116 983) (100 107)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 3 581 024 596 173
Przychody z tytułu dywidend 4 1 909 2 271
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 5 314 689 41 852
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 5 173 974 175 384
Pozostałe przychody operacyjne 6 50 556 58 274
Przychody operacyjne 2 627 990 2 239 201
Koszty działania 7 (1 057 466) (1 036 614)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 8 (227 804) (239 833)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 9 (3 390) (1 400)
Amortyzacja 10 (54 854) (50 435)
Pozostałe koszty operacyjne 11 (155 775) (222 027)
Koszty operacyjne (1 499 289) (1 550 309)
Wynik na działalności operacyjnej 1 128 701 688 892
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych (1 376) (1 385)
Podatek bankowy (174 069) 0
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 953 256 687 507
Podatek dochodowy 12 (252 004) (140 982)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 701 252 546 525
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 701 252 546 525
Udziały niekontrolujące 0 0
Zysk na jedną akcję (zł) 13 0,58 0,45
Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) 13 0,58 0,45

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Poprzednia strona Wybrane dane finansowe
Następna strona Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów