Skonsolidowany Bilans

Skonsolidowany Bilans
Aktywa
w tysiącach zł Nota 31.12.2016 31.12.2015
Kasa, środki w Banku Centralnym 14 1 778 768 1 946 384
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 15 1 267 811 2 348 754
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 16 564 574 768 650
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 17 934 70 833
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 18 47 020 043 46 369 381
Inwestycyjne aktywa finansowe 19 17 135 347 13 874 320
– dostępne do sprzedaży 17 135 347 13 874 320
– utrzymywane do terminu zapadalności 0 0
Inwestycje w jednostki podporządkowane 19 0 1 378
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki) 20 90 520 0
Rzeczowe aktywa trwałe 21 164 070 156 341
Wartości niematerialne 22 62 315 61 858
Aktywa trwałe do zbycia 23 10 937 15 682
Należność z tytułu podatku dochodowego 5 381 41 880
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 273 767 237 612
Pozostałe aktywa 25 401 320 342 183
Aktywa razem 68 792 787 66 235 256

Zobowiązania i kapitał własny
w tysiącach zł Nota 31.12.2016 31.12.2015
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 26 1 270 745 1 443 921
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 27 339 015 344 689
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 1 149 654 2 132 053
Zobowiązania wobec klientów 28 55 875 609 52 810 389
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 29 0 0
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 1 313 836 1 134 250
Rezerwy 31 49 415 30 848
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 32 0 0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 20 642 270
Pozostałe zobowiązania 33 1 168 662 1 256 040
Zobowiązania podporządkowane 34 664 004 639 631
Zobowiązania razem 61 851 582 59 792 091
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy  35 1 213 117 1 213 117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej  35 1 147 502 1 147 502
Kapitał z aktualizacji wyceny  35 (184 962) 18 250
Zyski zatrzymane  35 4 765 548 4 064 296
Kapitał własny razem 6 941 205 6 443 165
Kapitał właścicieli jednostki dominującej 6 941 205 6 443 165
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 0 0
Zobowiązania i kapitał własny razem 68 792 787 66 235 256

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Poprzednia strona Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
Następna strona Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych