Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 

w tysiącach zł 1.01.2016 -31.12.2016 1.01.2015 -31.12.2015
Zysk (strata) po opodatkowaniu 701 252 546 525
Korekty razem: 2 190 194 3 866 699
Zysk/strata udziałowców niekontrolujących 0 0
Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych 1 378 1 385
Amortyzacja 54 854 50 435
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 56 385 14 312
Przychody z tytułu dywidend (1 909) (2 271)
Rezerwy 18 567 (64 756)
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (327 935) (45 203)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 302 463 576 578
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom 881 630 21 379
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (646 710) (2 244 322)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (90 520) 155 642
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) (988 073) 456 727
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (231 072) (546 232)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 3 065 220 5 219 145
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 (59 765)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 179 310 (34 034)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 285 637 183 665
Podatek dochodowy zapłacony (211 420) (224 026)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów (163 142) 389 777
Pozostałe pozycje 5 531 18 263
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 891 446 4 413 224

 

 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

w tysiącach zł 1.01.2016 -31.12.2016 1.01.2015 -31.12.2015
Wpływy z działalności inwestycyjnej 102 295 603 219 269 873
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 15 982 5 033
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 102 277 712 219 262 569
Pozostałe wpływy inwestycyjne 1 909 2 271
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (106 669 537) (221 583 776)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (46 298) (57 439)
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (106 623 239) (221 526 337)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 373 934) (2 313 903)

 

 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

w tysiącach zł 1.01.2016 -31.12.2016 1.01.2015 -31.12.2015
Wpływy z działalności finansowej 250 246 1 069 986
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 220 520 108 488
Emisja dłużnych papierów wartościowych 29 726 961 498
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (236 930) (1 716 616)
Spłata kredytów długoterminowych (184 636) (159 237)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (29 450) (1 532 681)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (22 844) (24 698)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 13 316 (646 630)
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) (1 469 172) 1 452 691
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 6 851 155 5 398 464
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 5 381 982 6 851 155

 

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w sekcji  „Informacje uzupełniające”.

Poprzednia strona Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
Następna strona Informacje ogólne o Emitencie i Grupie Kapitałowej Emitenta