Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
w tysiącach zł 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
Wynik finansowy po opodatkowaniu 701 252 546 525
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (252 328) 161 159
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” (85 163) (31 637)
Efekt wyceny akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” (211 444) 213 009
Rachunkowość zabezpieczeń 44 279 (20 213)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 1 449 769
Zyski (straty) aktuarialne 1 449 769
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem (250 879) 161 928
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 47 942 (30 621)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (275) (146)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu (203 212) 131 161
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 498 040 677 686
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 498 040 677 686
Udziały niekontrolujące 0 0

 

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Poprzednia strona Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
Następna strona Skonsolidowany Bilans