Segmenty operacyjne

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na nieistotną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

Segment Klientów Detalicznych +

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów
i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze produktów kredytowych głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

Segment Klientów Korporacyjnych +

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

Bankowość Skarbcowa, ALM (zarządzanie aktywami i pasywami) i Inne +

Segment ten obejmuje aktywność Grupy zaangażowaną w inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, które nie są przypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego oraz podatku bankowego zostało zaprezentowane tylko na poziomie Grupy.

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

  • wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;
  • wynik z tytułu prowizji;
  • pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany jak: przychody z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne;
  • koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych;
  • udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;
  • udział segmentu w kosztach amortyzacji.

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

Zgodnie z Zaleceniem P, Grupa od stycznia 2016 r. alokuje premię za płynność do poszczególnych segmentów operacyjnych. W następstwie powyższego dane o segmentach operacyjnych za rok 2016 nie są w pełni porównywalne z danymi za rok 2015, które nie zawierają informacji o premii za płynność.

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2016 – 31.12.2016
w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 058 188 265 729 181 921 1 505 838
Wynik z tytułu odsetek – bez uwzględnienia premii za płynność 1 184 066 270 949 50 823 1 505 838
Wpływ premii za płynność (125 878) (5 220) 131 098 0
Wynik z tytułu prowizji 429 224 147 066 4 734 581 024
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 66 555 66 369 357 648 490 572
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (24 778) (12 121) (68 320) (105 219)
Przychody operacyjne razem 1 529 189 467 043 475 983 2 472 215
Koszty osobowe (403 290) (129 170) (26 298) (558 758)
Koszty administracyjne (386 738) (85 508) (26 462) (498 708)
Amortyzacja (45 415) (8 435) (1 004) (54 854)
Koszty operacyjne razem (835 443) (223 113) (53 764) (1 112 320)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (228 519) 675 (3 350) (231 194)
Wynik operacyjny razem 465 227 244 605 418 869 1 128 701
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 (1 376) (1 376)
Podatek bankowy (174 069)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 953 256
Podatek dochodowy (252 004)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 701 252

 

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2016
w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 34 432 196 12 587 847 0 47 020 043
Zobowiązania wobec klientów 41 858 722 13 899 932 116 955 55 875 609

 

 

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2015 – 31.12.2015
w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 069 760 261 357 34 130 1 365 247
Wynik z tytułu prowizji 448 547 139 435 8 191 596 173
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 64 145 63 394 91 968 219 507
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (16 820) (21 907) (125 026) (163 753)
Przychody operacyjne razem 1 565 632 442 279 9 263 2 017 174
Koszty osobowe (398 749) (121 690) (26 466) (546 905)
Koszty administracyjne (383 291) (80 620) (25 798) (489 709)
Amortyzacja (41 135) (7 993) (1 307) (50 435)
Koszty operacyjne razem (823 175) (210 303) (53 571) (1 087 049)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (197 982) (41 845) (1 406) (241 233)
Wynik operacyjny razem 544 475 190 131 (45 714) 688 892
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 (1 385) (1 385)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 544 475 190 131 (47 099) 687 507
Podatek dochodowy (140 982)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 546 525

 

 

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2015
w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 34 069 756 12 299 625 0 46 369 381
Zobowiązania wobec klientów 37 804 872 14 907 750 97 767 52 810 389