Informacje uzupełniające

DYWIDENDA ZA ROK 2015 I 2016 +

W następstwie otrzymania przez Bank, stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków w 2016 r., oraz mając na uwadze dodatkowe wymogi kapitałowe na ryzyko wynikające z udzielonych walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych i potrzebę utrzymania poziomu bufora zabezpieczającego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 31 marca 2016 r., dokonało podziału zysku wypracowanego w 2015 roku w taki sposób, że zysk ten został zatrzymany w Banku poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał rezerwowy.

W dniu 6 grudnia 2016 roku KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2017. Opierając się na niniejszej rekomendacji, Zarząd Banku przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2016 r. w kapitałach własnych Banku.

DANE O AKTYWACH, KTÓRE STANOWIĄ ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ +

Na dzień 31.12.2016 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 180
2. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 505
3. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 623 000 628 657
4. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 310 000 312 815
5. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 4117 4117
7. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 071 202 1 071 202
RAZEM 2 138 919 2 148 576

 

Na dzień 31.12.2015 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 063
2. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 504
3. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 554 000 558 920
4. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 210 000 211 718
5. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 89 000 89 790
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
7. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 3 752 3 752
8. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 981 663 1 981 663
RAZEM 2 969 015 2 977 510

PAPIERY WARTOŚCIOWE STANOWIĄCE PRZEDMIOT TRANSAKCJI Z PRZYRZECZENIEM ODKUPU +

Wg stanu na 31.12.2016 r. oraz 31.12.2015 r. Grupa nie posiadała zawartych transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

KOMPENSOWANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA BAZIE UMÓW RAMOWYCH +

Większość portfela instrumentów pochodnych Grupy powstaje w wyniku zawierania przez Bank umów ramowych ISDA (z ang. International Swaps and Derivatives Agreements; Międzynarodowa umowa w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych). Zapisy tego rodzaju umów określają kompleksowe postępowanie w następstwie wystąpienia przypadku naruszenia (głównie trudności w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta) i umożliwiają ich rozwiązanie oraz rozliczenie się z kontrahentem na bazie skompensowanej kwoty wzajemnych należności i zobowiązań. Do chwili obecnej Bank nie korzystał z takiej możliwości, jednakże w ramach wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego MSSF 7 w poniższej tabeli zaprezentowano odpowiednio kwoty wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych (zarówno zaklasyfikowanych do portfela przeznaczone do obrotu jak i dedykowanych do rachunkowości zabezpieczeń) oraz zabezpieczeń pieniężnych objętych umowami ramowymi ISDA wraz z maksymalną hipotetyczną kwotą wynikającą z rozliczenia na bazie kompensaty.

Kwoty do otrzymania Kwoty do zapłacenia
Wycena instrumentów pochodnych 191 135 1 251 266
Wartość przyjętych / udzielonych depozytów zabezpieczających (13 305) (1 025 510)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie 177 830 225 756
Maksymalna, hipotetyczna kwota kompensaty (169 009) (169 009)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie po uwzględnieniu hipotetycznej kwoty kompensacji 8 821 56 747

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH +

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

31.12.2016 31.12.2015
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 1 778 768 1 946 385
Należności z tytułu lokat międzybankowych (*) 159 814 359 920
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa (*) 3 443 400 4 544 850
w tym: dostępne do sprzedaży 3 442 191 4 544 850
w tym: przeznaczone do obrotu 1 209 0
Razem 5 381 982 6 851 155
Wpływ zmian kursów walutowych w ciągu roku finansowego na stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 640 4 098

(*) aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

 

W okresach prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupa otrzymała i dokonała płatności odsetek w następujących wysokościach:

 dane w tys. zł 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
Odsetki otrzymane, w tym: 2 247 596 2 324 948
– działalność operacyjna 2 013 508 2 117 526
– działalność inwestycyjna 234 088 207 422
Odsetki zapłacone 836 971 898 455
– działalność operacyjna 814 127 873 757
– działalność finansowa 22 844 24 698

 

 

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a nie będące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych nie sklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych.
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POWIERNICZEJ +

Na dzień 31.12.2016 r. Departament Powierniczy prowadził 12 583 rachunków, na których zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 41,47 mld PLN (w tym ze spółek Grupy: 0,22 mld PLN). Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2016 wyniosły 8,96 mln PLN (w tym od spółek Grupy: 0,10 mln PLN). Ponadto Departament Powierniczy pełni funkcję Banku Depozytariusza dla 85 funduszy inwestycyjnych z czego 11 z grupy Millennium TFI S.A.

LEASING OPERACYJNY +

Grupa posiada umowy najmu powierzchni biurowej, które w myśl zapisów MSR 17 ujmowane są jako leasing operacyjny. Standardowe umowy najmu lokali użytkowych zawierane są przez podmioty Grupy na czas określony wynoszący maksymalnie 5 lat i mogą zawierać klauzulę określającą prawo najemcy do przedłużenia okresu najmu na kolejne 5 lat na mocy złożonego oświadczenia. Bank (jednostka dominująca Grupy) posiada również umowy najmu zawierane w przeszłości na czas nieokreślony, mogą one być wypowiedziane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi najczęściej od 3 do 6 miesięcy.

Wartość zobowiązań wg stanu na dzień: 31.12.2016 31.12.2015
– do 1 roku 153 711 180 760
– od 1 roku do 5 lat 236 907 322 649
– powyżej 5 lat 8 891 15 594
RAZEM 399 509 519 003

PŁATNOŚCI NA BAZIE AKCJI +

W 2012 roku Bank wdrożył Politykę Zmiennych Składników Wynagrodzeń dla Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A. zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011.

Zgodnie z ww. Polityką, pracownicy Banku i Grupy nią objęci, mający istotny wpływ na profil ryzyka Grupy, będą otrzymywali zmienne wynagrodzenia na podstawie osiąganych wyników indywidualnych oraz na poziomie jednostki / pionu oraz całego Banku i Grupy. Część zmiennych wynagrodzeń pracowników Banku oraz Grupy, wypłacana będzie w formie akcji fantomowych Banku. Płatności te spełniają definicję rozliczanych w gotówce płatności w formie akcji własnych.

Zmienne wynagrodzenia Akcje Fantomowe, za rok: 2016 2015 2014 2013
Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Data rozpoczęcia okresu oceny 1 stycznia 2016 1 stycznia 2015 1 stycznia 2014 1 stycznia 2013
Data ogłoszenia programu 30 lipca 2012
Data uruchomienia programu zgodnie z definicją MSSF 2 Data Komitetu Personalnego następującego po zakończeniu roku finansowego
Liczba instrumentów przyznanych Ustalana w dacie przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2
Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu
Data nabycia uprawnień 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Warunki nabycia uprawnień Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2016, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2015, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2014, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2013, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy.
Rozliczenie programu W dniu rozliczenia uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW na zamknięcie 10 kolejnych sesji poprzedzających dzień rozliczenia, przy czym ustalana tak wartość nie może być większa ani też mniejsza niż o 20% w stosunku do pierwotnej wartości odroczonej puli akcji. Akcje fantomowe są rozliczane w 3 równych rocznych ratach począwszy od daty Komitetu Personalnego na którym zostały przydzielone.
Wycena programu Wartość godziwa programu jest wyznaczana na każdą datę bilansową wg zasad przyjętych dla określenia wartości programu w dniu rozliczenia.

 

Akcje fantomowe pracowników Grupy niebędących Członkami Zarządu Banku Millennium S.A., za rok: 2016 2015 2014 2013
Data przydzielenia akcji 02.02.2017 12.02.2016 06.02.2015 13.02.2014
Ilość akcji (szt.) 159 087 167 211 85 990 42 956
– przyznana 0 0 0 0
– odroczona 159 087 167 211 85 990 42 956
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 920 000 902 102 625 402 381 106
– przyznana 0 0 0 0
– odroczona 920 000 902 102 625 402 381 106
Wartość godziwa na 31.12.2016 (PLN)  867 824 500 322 304 885

 

Rachunek Zysków i Strat za 2016 rok został obciążony z tytułu zmiany wartości akcji fantomowych przydzielonych za lata 2013, 2014, 2015 oraz rezerwy utworzonej na akcje fantomowe za rok 2016.

Akcje fantomowe Członków Zarządu Banku Millennium S.A., za rok: 2016 2015 2014 2013
Data przydzielenia akcji 13.05.2016 21.05.2015 24.04.2014
Ilość akcji (szt.): 311 204 164 512 69 916
– przyznana 0 0 0
– odroczona 311 204 164 512 69 916
wartość na dzień przydzielenia (PLN): 1 500 000 1 285 900 612 000
– przyznana 0 0 0
– odroczona 1 500 000 1 285 900 612 000
Wartość godziwa na 31.12.2016 (PLN) 1 615 149 1 028 858 489 552

 

Do dnia publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za rok 2016.

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE I WYDARZENIA PO DACIE BILANSU +

Podatek bankowy

Począwszy od lutego 2016 roku wszedł w życie nowy specjalny podatek bankowy, naliczany w wysokości 0,44% rocznie od salda sumy bilansowej pomniejszonej o fundusze własne, wartość obligacji Skarbu Państwa oraz kwotę zwolnioną z opodatkowania w wysokości 4 mld zł.

Portfel walutowych kredytów hipotecznych

W dniu 2 sierpnia 2016 trafił do sejmu prezydencki projekt ustawy pomocy walutowym kredytobiorcom hipotecznym. Zgodnie z tym projektem, ustawą mają być objęte umowy kredytów walutowych (wszystkie waluty) zawarte od 1 lipca 2000 roku do 26 sierpnia 2011 roku (wejście w życie tzw. „ustawy antyspreadowej”). Niniejszy projekt ustawy dotyczy zwrotu części spreadów walutowych stosowanych przez banki. Jednocześnie ogłoszono, że na banki mogą zostać nałożone dodatkowe wymogi kapitałowe w celu restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych.

Łącznie z opisanym powyżej prezydenckim projektem w chwili obecnej w Sejmie złożone zostały trzy projekty ustaw i w konsekwencji nie jest możliwe oszacowanie wpływu przedmiotowej regulacji na sektor bankowy. Jednakże o ile deklarowane obecnie inicjatywy dotyczące zwrotów spreadów, zostaną wdrożone i staną się obowiązkowe do wykonania przez banki, mogłyby znacznie obniżyć rentowność Banku oraz jego pozycję kapitałową.

W dniu 10 sierpnia 2016 roku, Komitet Stabilności Finansowej („KSF”) (w skład którego wchodzą: Prezes NBP, Minister Finansów, szef KNF i szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), z inicjatywy Prezesa NBP, powołał Grupę roboczą do spraw ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych, do której weszli przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF.

W dniu 13 stycznia 2017 roku KSF podjął Uchwałę nr 14/2017 w sprawie rekomendacji odnoszących się do restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Po poddaniu analizie i ocenie ryzyka związanego z wciąż istotnym wielkościowo portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych, KSF przedstawił wniosek, iż zasadne jest rozpoczęcie restrukturyzacji niniejszego portfela.

Niemniej jednak, środki do restrukturyzacji kredytów walutowych powinny być wprowadzane stopniowo, cały proces musi być dobrowolny, a przede wszystkim należy mieć na uwadze potrzebę ochrony stabilności systemu finansowego.

W efekcie możliwość konwersji waluty (lub inna forma restrukturyzacji) powinna być wdrażana stopniowo, w drodze negocjacji między bankiem a klientem, i w każdym przypadku powinna uwzględniać wszystkie okoliczności takie jak obecna sytuacja kredytobiorcy i warunki kredytu.

Na podstawie dostępnych informacji nie jest możliwe oszacowanie skutków powyższych zaleceń, ale wykonanie ich w całości lub części może mieć wpływ na wyniki oraz wskaźniki kapitałowe banków, w tym Banku Millennium, choć możliwe jest również wystąpienie efektów kompensowania.

 

 

Poprzednia strona Noty do sprawozdania finansowego
Następna strona Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2016 roku