Informacje ogólne o Emitencie i Grupie Kapitałowej Emitenta

Bank Millennium S.A. (Bank) jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów i centrów korporacyjnych, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

Bank, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ma swoją siedzibę na ul. Stanisława Żaryna 2 a w Warszawie.

Bank jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 r. i był pierwszym bankiem notowanym na warszawskim parkiecie.

Bank jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (Grupa), która zatrudnia ponad 5800 pracowników, a podstawowymi przedmiotami jej działalności są działalność bankowa, leasingowa, faktoringowa, maklerska, kapitałowa, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz działalność portali internetowych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Millennium S.A. na dzień 31.12.2016 r.:

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej według stanu na 31 grudnia 2016 r. był następujący:

 • Bogusław Kott- Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek Rady Nadzorczej,
 • Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej,
 • Agnieszka Hryniewicz-Bieniek – Członek Rady Nadzorczej,
 • Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej,
 • David Harris Klingensmith – Członek Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej,
 • Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej,
 • Rui Manuel da Silva Teixeira – Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Zarządu Banku według stanu na 31 grudnia 2016 r. był następujący:

 • Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu,
 • Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu,
 • Wojciech Haase – Członek Zarządu,
 • Andrzej Gliński – Członek Zarządu,
 • Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – Członek Zarządu,
 • Wojciech Rybak – Członek Zarządu.

Pan Michał Gajewski w dniu 13 maja 2016 roku złożył rezygnację z tym dniem z funkcji Członka Zarządu Banku.

W dniu 6 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Banku Millennium powołała Pana Wojciecha Rybaka na stanowisko Członka Zarządu Banku.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A.

Jednostką dominującą Grupy jest Bank Millennium S.A., natomiast jednostką dominującą najwyższego szczebla w stosunku do Banku Millennium S.A. jest Banco Comercial Portugues – spółka notowana na giełdzie w Lizbonie.

 

Spółki wchodzące w skład Grupy Banku Millennium S.A. na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału Grupy w kapitałach własnych % udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW Ujęcie w sprawozdaniu Grupy
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
LUBUSKIE FABRYKI MEBLI S.A. w likwidacji wytwarzanie mebli Świebodzin 50 +1 akcja 50 +1 akcja metoda praw własności(*)
BG LEASING S.A. w upadłości usługi leasingowe Gdańsk 74 74 koszt historyczny(*)

(*) Pomimo sprawowania kontroli nad spółką Lubuskie Fabryki Mebli S.A. oraz BG Leasing S.A.  z uwagi na nieistotność tych jednostek z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jakim jest prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej Grupy, Grupa nie konsoliduje zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach.

 

W efekcie zakończenia transakcji sekurytyzacji i powiązanych z nią instrumentów finansowych, w II kwartale 2015 Grupa zaprzestała konsolidacji Spółki specjalnego przeznaczenia Orchis Sp. z o.o., która została utworzona na potrzeby obsługi transakcji sekurytyzacji przeprowadzonej przez Grupę w roku 2007. Zgodnie z zapisami MSSF 10 Spółka była objęta konsolidacją, pomimo iż Grupa nie posiadała zaangażowania kapitałowego.

 

 

 

 

Poprzednia strona Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych
Następna strona Oświadczenie o zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej