Zarządzanie zużywanymi zasobami

Polityka racjonalnego gospodarowania zużywanymi zasobami polega na stałym monitoringu i ograniczaniu zużycia surowców i materiałów poprzez:

 • analizę wykonania budżetów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych,
 • weryfikowanie zapotrzebowania na każdy zamówiony zakup,
 • wprowadzenie limitów zakupów do poziomu bieżącego zużycia,
 • ponowne wykorzystywanie zbędnych elementów wyposażenia, co zmniejsza ilość wygenerowanych odpadów.

Polityka ponownego wykorzystania zasobów własnych Banku pozwala na ograniczenie zakupu nowego wyposażenia, urządzeń i materiałów potrzebnych do bieżącej działalności.

Zużycie zakupionych materiałów +

W 2016 roku pomimo wzrostu liczby aktywnych Klientów o 9% oraz stosowania większej liczby podręczników (manuali) wykorzystywanych do podniesienia jakości obsługi Klienta, odnotowany został spadek zużycia papieru. Wynikało to w znaczącej mierze ze zminimalizowania wykorzystania papieru przy prezentacji produktów oraz zachęcania Klientów do wykorzystania zdalnych kanałów bankowości.

Polityka ponownego wykorzystania zasobów własnych Banku pozwala na ograniczenie zakupu nowego wyposażenia, urządzeń i materiałów potrzebnych do bieżącej działalności.

 

Spadek zużycia papieru o    4%

 

Zużycie zakupionych materiałów
Artykuł  2016 2015 2014 2013 2012 Zmiana 2016/2015 Przyczyny zmiany
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 292 255 302 991 300 750 322 822 369 307 -3,54%
 • eliminacja wydruków dla transakcji wewnętrznych dzięki automatyzacji procesu rozliczeń transakcji bankomatowych
 • konsolidacja umów na kilka produktów bankowych w jedną umowę 8w1
 • aktywną usługa wyciągów online
 • zwiększenie ilości manuali służących do podniesienia jakości obsługi Klienta
Koperty 56 140 73 208 71 533 93 874 101 924 -23,31%
 • aktywna usługa wyciągów elektronicznych, istotnie ogranicza zużycie papieru przy obsłudze korespondencji masowej
 • spadek zużycia białych kopert do obiegu korespondencji wewnętrznej
Artykuły plastikowe 12 822 12 155 11 793 12 689 13 421 5,49%
 • zwiększony limit na jednorazowe kubki termiczne  oraz koperty bezpieczne
 • podniesienie jakości obsługi Klienta
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 970 1 326 1 469 1 677 1 708 -26,84%
 • efektywne gospodarowanie zasobami własnymi oraz weryfikacja każdej pozycji asortymentowej pod katem zasadności zakupu
 • zmiana urządzeń na wielofunkcyjne do drukowania niektórych transakcji w oddziałach
Baterie 364 411 420 434 541 -11,52%

[GRI 301-1]

Kontrola gospodarki odpadami +

W 2016 roku odnotowano 45% spadek ilości wygenerowanych przez Bank odpadów.

 

45%    Spadek ilości
   wygenerowanych
   odpadów 

 

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę. 88% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.

 

88% odpadów
poddanych
recyklingowi

 

Odpady komunalne w z Centrali Banku w Warszawie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. 80% przekazanych odpadów podlega recyklingowi. Jest to odzysk zarówno materiałowy, kompostowniczy jak i energetyczny (paliwo RDF). W pomieszczeniach socjalnych w oddziałach wbudowane są kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów.

 

Recykling i utylizacja materiałów

Artykuł  2016 2015 2014 2013 2012 Zmiana 2016/2015 Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformatyczny 9 052 19 913 10 001 23 176 13 629 -54,54% Okresowa wymiana najsłabszego i nie nadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego w HQ i sieci placówek.
Papier 224 581 249 311 342 379 262 312 203 657 -9,92% Niszczenie dokumentów których okres przechowywania w Archiwum Zewnętrznym, upłynął w danym roku kalendarzowym.
Odpady metalowe i kable 6 388 7 162 3 060 6 197 3 839 -10,81% Utylizacja wyposażenia wycofanego z użytku, nie nadającego się do dalszego wykorzystania z uwagi na wyeksploatowanie, uszkodzenie (ekspertyza techniczna z przeznaczeniem do zniszczenia) lub nie znajdującego dalszego zastosowania w Banku.
Artykuły plastikowe 209 770 1 049 1 195 552 -72,86%
Szkło 16 3 690 1 354 240 230 -99,57%
Wyposażenie meblowe 8 656 8 841 4 877 3 402 4 789 -2,09%
Baterie i akumulatory ołowiowe 102 4 448 bd bd bd -97,71%
Odpady poddane recyklingowi* 88% 88% 92% 92% 92% Większa ilość odpadów nie nadająca się do przetworzenia.

*odpady wygenerowane przez Bank i przekazane specjalistycznej firmie utylizującej

[GRI 306-2]

Monitorowanie zużycia energii i wody +

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania redukcyjne, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców.

Zużycie energii i wody

Surowiec 2016 2015 2014 2013 2012 Jednostka Zmiana 2016/2015
Energia elektryczna zakupiona 28 919 799 22 730 441 30 368 048 30 242 556 31 008 557 kWh 27,22%
Energia cieplna zakupiona 66 993 81 417 98 684 105 841 104 693 GJ -17,72%
Gaz ziemny 155 237 152 726 186 651 232 432 200 386 M3 1,64%
Olej opałowy 13 570 13 832 37 459 69 279 75 818 L -1,89%
Woda 68 511 70 703 71 307 73 811 85 589 M3 -3,10%

*z wodociągów miejskich [GRI 302-1] [GRI 303-1]

Zużycie paliw +

Flota samochodowa

Zużycie paliwa przez flotę samochodową zmniejszyło się o około 5% w stosunku do roku 2015.

Wszystkie samochody służbowe posiadają normę dopuszczalnego poziomu emisji spalin Euro 5.

 5%    spadku zużycia paliwa

 

Zużycie paliw
2016 2015 2014 2013 2012 Zmiana 2016/2015
Rodzaj paliwa Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Liczba samochodów (sztuki) 300 184 301 195 314 177 347 146 347 150 -0,30% -5,60%
Zużycie paliwa (litr) 428 460 232 575 444 291 249 010 502 748 233 555 491 393 228 200 520 737 210 820 -3,60% -6,60%

 

Podróże służbowe

W celu racjonalizacji ilości podróży służbowych stosuje się limity związane z użyciem poszczególnych rodzajów transportu. Pracownicy korzystają najczęściej z transportu kolejowego i autobusowego. W przypadku podróży samolotem wymagana jest zgoda Prezesa Zarządu, a w przypadku korzystania z samochodu prywatnego – zgoda Członka Zarządu.

31% spadku podróży samolotami

Podróże służbowe (km)
2016 2015 2014 2013 2012 Zmiana 2016/ 2015 Przyczyny zmiany
Lotnicze 185 227 241 638 302 348 329 725 318 079 -31% Większe wykorzystanie połączeń kolejowych.
Taksówki 1 716 1 317 2 059 1 203 3 524 30%
Kolejowe 1 923 347 1 794 890 1 587 130 1 229 645 1 940 702 7% Wzrost wynikał z konieczności zorganizowania stacjonarnych szkoleń dla Pracowników oddziałów.
Autokarowe 211 568 199 432 176 348 73 966 87 598 6%

[GRI 302-1]

 

 

Poprzednia strona Wpływ Banku na środowisko
Następna strona Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań