Przeciwdziałanie dyskryminacji

Zgodnie z Regulaminem Pracy w Banku Millennium żadnemu Pracownikowi nie wolno stosować mobbingu ani jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich praktyk dyskryminujących wobec innego Pracownika, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz orientację seksualną. [GRI 103-2]

Pracownik uważający, że jest ofiarą praktyk dyskryminujących lub stosowania mobbingu może zawiadomić o tym dowolną osobę pełniącą funkcje kierownicze.

Dodatkowo, każdy Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zaobserwowanych przypadków i zdarzeń, które mogą świadczyć o występowaniu mobbingu. Zgłoszenie może zostać przekazane bezpośredniemu lub pośredniemu przełożonemu, bądź z pominięciem drogi służbowej – dowolnemu Członkowi Zarządu Banku. Zgłoszenie może zostać przekazane także w sposób anonimowy, w takim przypadku wskazane w nim zdarzenia i okoliczności powinny być przedstawione w sposób umożliwiający pracodawcy uzyskanie dowodów na ich potwierdzenie.

W firmie istnieje rejestr roszczeń pracowniczych, w którym odnotowywane są wszelkie zgłoszenia dotyczące spraw pracowniczych. Zgłoszenia te raportowane do Komitetu Procesów i Ryzyka Operacyjnego. Rozpatrywanie zgłoszenia odbywa się w oparciu o procedurę, która przewiduje miedzy innymi: gromadzenie dokumentacji pozwalającej na weryfikacje roszczenia, ankiety wśród Pracowników, podjęcie decyzji o uznaniu bądź zanegowaniu roszczenia oraz udzielenie odpowiedzi Pracownikowi.

W 2016 roku nie zarejestrowano zgłoszeń dotyczących dyskryminacji.

[GRI 406-1]

0,59%

niepełnosprawnych
Pracowników

 Pracownicy niepełnosprawni
2016 2015 2014 2013 2012
Pracownicy niepełnosprawni 35 (0,59%) 39 (0,65%) 43 (0,70%) 37 (0,62%) 35 (0,58%)

[GRI 405-1]

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Zgodnie z obowiązującą Polityką Zasobów Ludzkich w Banku Millennium, w polityce wynagrodzeń Bank uwzględnia informację o rynkowych poziomach wynagrodzeń na podobnych stanowiskach. Weryfikacja wynagrodzeń Pracowników odbywa się okresowo na podstawie aktualnej strategii Banku, danych rynkowych oraz oceny wyników pracy i etapu kariery Pracowników.

Bank dąży do tworzenia systemów premiowych, w których mechanizm motywacyjny jest powiązany ze specyfiką pracy w danej jednostce – poprzez opracowanie racjonalnych i rzetelnych wskaźników opisujących wyniki pracy, jak również mechanizmów motywacyjnych właściwych danej jednostce Banku.

Zasady i warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń są określone w Regulaminie Wynagradzania. Pracownikowi przysługuje za pracę wynagrodzenie zasadnicze wynikające z przyznanego stanowiska i kategorii zaszeregowania – w kwocie nie niższej, niż określona w Tabelach Stanowisk, Kategorii Zaszeregowania i Wynagrodzeń Zasadniczych, stanowiących Załączniki do regulaminu.

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do kobiet*
2016 2015 2014 2013 2012
Wyższa kadra zarządzająca 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Kadra zarządzająca 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Pracownicy sprzedaży 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Pracownicy techniczni 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
Pozostali pracownicy 1,3 1,3 1,8 1,7 1,3
Razem 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

*średnia ważona z uwzględnieniem wielkości grupy i udziału kobiet w danej grupie. Różnica w poziomie wynagrodzeń wynika ze sposobu wyliczeń: w obrębie danej kategorii znajdują się stanowiska o różnym zakresie odpowiedzialności i wynagrodzenia

[GRI 405-2]

Program dla rodziców

Rodzice na TAK to program adresowany do rodziców i ich dzieci. Jego celem jest promowanie utrzymania równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym Pracowników, rozpowszechnianie wiedzy o prawach rodziców i zagwarantowanie ich powszechnego respektowania przez wszystkich Pracowników Banku. W ramach programu Pracownicy i ich rodziny zapraszani są do udziału w wycieczkach, konkursach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu.

 

W 2016 roku zostały zorganizowane następujące inicjatywy:

  • Konkurs fotograficzny Rodzinna zima w obiektywie – laureaci konkursu zostali wybrani w głosowaniu intranetowym. Na zgłoszone przez Pracowników zdjęcia oddano ponad 4 300 głosów. Najlepsze zdjęcia zostały nagrodzone sprzętem fotograficznym.
  • Konkurs plastyczny dla dzieci Pracowników pod hasłem Dawno, dawno temu, w którym spłynęło prawie 600 prac konkursowych.
  • Wycieczki rodzinne – w okresie wiosenno-letnim zorganizowaliśmy kilkanaście jedno i dwudniowych wycieczek po Polsce dla Pracowników z rodzinami. Oprócz wyjazdów krajowych został zorganizowany czterodniowy wyjazd do Disneylandu w Paryżu.
  • Oferta rodzinnych spotkań świąteczno-mikołajkowych w kilkunastu lokalizacjach w całej Polsce. Zaprosiliśmy Pracowników wraz z rodzinami na przedstawienia teatralne, widowiska, warsztaty świąteczne i spotkania ze Mikołajem.

Do komunikacji w ramach projektu, dzielenia się opiniami dotyczącymi zrealizowanych akcji i przyjmowania pomysłów na dalszy rozwój programu od Pracowników-rodziców aktywnie wykorzystywana jest wewnętrzna platforma społecznościowa i intranet.

 

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
Kobiety Mężczyźni Razem 2016 Razem 2015 Razem 2014 Razem 2013 Razem 2012
Pracownicy upoważnieni do urlopu 614 1 615 649 619 478 509
Skorzystali z urlopu 337 1 338 328 349 319 377
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 311 1 312 291 326 288 334
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 243 1 244 258 313 264 290
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 92% 100% 92% 89% 93% 90% 89%
Odsetek zatrzymanych w banku Pracowników, którzy powrócili z urlopu 84% 33% 84% 89% 96% 92% 87%

[GRI 401-3]

Poprzednia strona Polityka rekrutacji
Następna strona Polityka wynagrodzeń