Polityka wynagrodzeń

Bank Millennium określając swoją politykę wynagrodzeń uwzględnia w szczególności najlepsze praktyki w zakresie tworzenia systemów wynagrodzeń, wymogi ładu korporacyjnego, jak również potrzebę utrzymania stosowności wynagrodzeń do kondycji, skali działania i potencjału rozwojowego Grupy.

Dwa razy do roku odbywają się cykliczne przeglądy wynagrodzeń i stanowisk. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy, umiejętności oraz są porównywane z informacjami płacowymi przedstawianymi w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

 

 

Systemy premiowe i kryteria oceny okresowej są dostosowane do specyfiki pracy danego Pracownika. Oprócz kryteriów związanych z efektywnością i jakością oceniający uwzględniają postawę Pracownika wobec ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie rzetelnego raportowania o zagrożeniach. Istotną częścią tego podejścia jest odrębna ocena dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, która zachęca do dbałości o długoterminowe dobro Banku oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń

Podstawą kontraktu pracowniczego jest wynagrodzenie zasadnicze, które średnio wynosi około 84% całego wynagrodzenia. Wysokość puli przeznaczonej każdorazowo na premie jest uzależniona od ogólnych wyników i całościowej kondycji Banku. Premie są wypłacane miesięcznie w sieci sprzedaży Banku i innych jednostkach centrali odpowiedzialnych za obsługę Klienta detalicznego lub kwartalnie dla Pracowników Centrali Banku.

Poprzednia strona Zatrudnienie i koszty osobowe
Następna strona Świadczenia socjalne