Bezpieczeństwo i higiena pracy

Działania prowadzone w ramach BHP obejmują standardowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tematykę ochrony przeciwpożarowej, podstaw prawa pracy oraz działalność szkoleniową w wymienionych obszarach.

Działalność kontrolna BHP jest działalnością planową, opartą na rocznym planie audytów obejmującym w każdym roku co najmniej 50 % ogólnej liczby oddziałów Banku.

Bezpośrednią realizacją zadań BHP zajmuje się, na podstawie umowy z Bankiem, firma zewnętrzna SEKA. Główne działania firmy obejmują cykliczne audyty wszystkich placówek Banku (co najmniej jeden audyt raz na dwa lata), prowadzenie postępowań powypadkowych, przygotowywanie dokumentacji i zaleceń. Firma dodatkowo wykonuje ocenę warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach należących do Banku. Powyższe działania są nadzorowane i koordynowane przez wewnętrzny dział BHP, do którego dodatkowo należą obowiązki opiniowania, uzgadniania rozwiązań prawnych i technicznych związanych z bezpieczeństwem Pracowników oraz obiektów.

Wszystkie wypracowane materiały z raportów, zaleceń pokontrolnych lub dokumentacji wypadkowej są wykorzystywane przez właściwe jednostki organizacyjne Banku do pracy nad poprawą bezpieczeństwa.
[GRI 103-2] [GRI 103-3]

 

12
wypadków w pracy

.

2 246
Pracowników
przeszkolonych z BHP

Cykliczne audyty Wewnętrzny dział BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy
2016 2015 2014 2013 2012
Wypadki w pracy 12 9 9 10 11
Wypadki śmiertelne w pracy 0 0 0 0 0
Wskaźnik dni straconych* 0,07% 0,05% 0,06% 0,07% 0,06%
Wskaźnik nieobecności w pracy** 7,66% 7,32% 6,53% 7,40% 7,80%
Szkolenia BHP*** – liczba i % uczestników 2246 (38%) 2264 (38%) 2448 (40%) 2925 (49%) 2537 (42%)
Audyty oddziałów 190 218 210 234 208


* wpływ wypadków i chorób zawodowych na absencję Pracownika. Wskaźnik obliczany jest poprzez porównanie całkowitej ilości dni straconych do całkowitej ilości godzin zaplanowanych do przepracowania

** wskaźnik mierzący rzeczywistą liczbę dni straconych nieobecnego Pracownika wyrażony jako % całkowitej ilości dni zaplanowanych do przepracowania przez Pracowników w tym samym czasie

*** szkolenia wstępne i okresowe (przeprowadzane raz na 5 lat) 

[GRI 403-2]

Poprzednia strona Świadczenia socjalne
Następna strona System oceny Pracowników