Partnerzy biznesowi

Polityka zakupowa +

Bank współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Główni kontrahenci świadczą usługi związane z najmem i obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT, usług ochrony i marketingu. [GRI 102-9] Wyłanianie dostawców odbywa się w ramach przetargów co pozwala zastosować obiektywne kryteria wyboru.

Aby zapewnić przejrzystość procesu zakupowego został on sformalizowany wewnętrznymi regulacjami, które wymagają, aby oceny merytoryczne i komercyjne ofert dokonywane były przez niezależne jednostki banku.

[GRI 103-2]

Kryteria wyboru dostawców +

Do kryteriów wyboru dostawców w procesie przetargu należą: korzystna relacja jakości do kosztu świadczenia usługi lub dostarczanego dobra oraz czas realizacji zamówienia i płatności. Uwzględniana jest również wiarygodność merytoryczna i finansowa oferenta. Lokalizacja geograficzna dostawcy nie jest kryterium jego wyboru.

W uzasadnionych przypadkach, wśród aspektów mających wpływ na wybór dostawcy, bank bierze także pod uwagę czynniki środowiskowe i społeczne.

Standardy etyczne i środowiskowe +

Istotnym elementem regulacji zakupowych jest wymóg stosowania klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie (np. zapisy BHP w umowach na usługi budowlane lub środowiskowe w umowach dotyczących utylizacji).

Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Banku Millennium.

[GRI G4 FS1]

Wykonanie istotnych dla banku umów jest monitorowane. Oceniana jest jakość i terminowość świadczonych usług i dostarczonych towarów, a także sytuacja finansowa dostawców. W uzasadnionych przypadkach prowadzone są audyty w siedzibach dostawców umożliwiające ocenę bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia jego działalności biznesowej. W roku 2016 dla około 1400 umów monitorowano ilość i jakość dostarczonych towarów i usług. W przypadku 30 umów monitorowaniu podlegała sytuacja finansowa dostawców oraz awaryjne plany działania. [GRI G4 FS5]

Przy organizowaniu przetargów na usługi marketingowe świadczone przez podmioty takie jak Agencje Full Service, Domy Mediowie, Agencje Brand Design, Agencje Interactive i Agencje Event Marketingowe bank stosuje się do polskiej wersji dobrych praktyk przetargowych Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Komunikacji Marketingowej EACA oraz WFA.

Komunikacja z partnerami biznesowymi +

W przypadku umów długoterminowych organizowane są spotkania, na których omawiane są zagadnienia dotyczące współpracy. Pracownicy banku utrzymują kontakt z przedstawicielami dostawców, aby omawiać sprawy logistyczne i związane z wystawianiem i płaceniem faktur.

Zakupione towary i usługi
2016 2015 2014 2013 2012
Liczba dostawców 5 378 5 623 5 357 5 142 5 529
Odsetek kwot zapłaconych lokalnym Dostawcom* 89% 93% 93% 92% 90% [GRI 204-1]

*mającym siedzibę w Polsce

[GRI 102-10]

 

Czas płatności za faktury*
2016 2015 2014 2013
Do 30 dni 69% 72% 83% 77%
31-60 dni 28% 25% 14% 17%
Powyżej 60 dni 3% 3% 3% 6%

*odsetek dostawców którym zapłacono w danym przedziale czasu

 

Poprzednia strona Dobre praktyki w obszarze ESG
Następna strona Polityka kadrowa