O Raporcie

Metodologia

Jedenasta edycja Raportu Odpowiedzialny Biznes prezentuje działalność Grupy Banku Millenium za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, chyba że w treści raportu wskazano inaczej. [GRI 102-50] Raport przygotowany został zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (Standard GRI z 2016 roku) na poziomie aplikacji Core i jest podsumowaniem kluczowych obszarów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Bank raportuje w cyklu rocznym. [GRI 102-52]

Proces definiowania treści raportu

Proces definiowania treści raportu obejmował przegląd dotychczasowych zagadnień raportowania, zgodnie z trzema krokami wymaganymi przez standard GRI 4 tj. identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji. W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji tematów raportowania, które uwzględniały oczekiwania Interesariuszy. Informacja zwrotna od Interesariuszy dotycząca działalności Banku została pozyskana z analizy badań satysfakcji Klientów i Pracowników, pytań kierowanych do Banku od Interesariuszy, zewnętrznych audytorów i jednostek badawczych, ocen otrzymanych w rankingach CSR, trendów CSR w sektorze finansowym,

rozmów z Klientami, Inwestorami, partnerami biznesowymi oraz społecznymi. Na podstawie kwestii podniesionych przez Interesariuszy  jak również aspektów zrównoważonego rozwoju ujętych w standardzie GRI G4, sporządzono listę aspektów, które następnie poddano priorytetyzacji. Analiza zebranych tematów zrównoważonego rozwoju została oparta o trzy kryteria: ciężar społeczno-środowiskowy tematu, jego waga dla Interesariuszy oraz wpływ na powodzenie strategii biznesowej Banku. W rezultacie powstała lista tematów zrównoważonego rozwoju Banku Millennium, zatwierdzona następnie przez Menedżera CSR. [GRI 102-46]

Poniżej prezentowana jest lista tematów  poddanych raportowaniu, które zostały wyłonione z procesu raportowania, wraz z granicami ich oddziaływania. Tematy zostały podzielone na trzy grupy, odzwierciedlające wyniki analizy według trzech wcześniej wymienionych kryteriów. Pierwsza grupa to tematy odnoszące się w najwyższym stopniu do działalności Banku. Na nich firma koncentruje się w raportowaniu. Dlatego zostały one ujęte w raporcie szczegółowo. Ich opis obejmuje zarówno podejście do zarządzania jak i dane wynikowe. Druga grupa tematów, to te, które odnoszą się do działalności w średnim stopniu. Ich opis w raporcie został ograniczony do danych wynikowych lub opisu jakościowego. Trzecia grupa tematów, to kwestie odnoszące się w niskim stopniu do działalności Banku. Analiza tematów objęła również ich zasięg i charakter oddziaływania. Granice tematu wewnętrzne zostały oznaczone literą (w), a zewnętrzne (z).Charakter oddziaływania został natomiast podzielony na wpływ bezpośredni (b) i pośredni (p) – związany z relacjami biznesowymi firmy. [GRI 103-1]

[GRI 102-47] [GRI 103-1]

W proces raportowania zaangażowani byli pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary raportowania. Walidacja treści raportu, w tym dobór wskaźników, konsultowane były z firmą CSRinfo. Proces definiowania treści raportu został poddany weryfikacji przez Global Reporting Initiative. [GRI 102-56]

Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu raportowania

Ostatni raport Banku Millennium został sporządzony za rok kalendarzowy 2015 w standardzie GRI G4 na poziomie aplikacji Core z zastosowaniem suplementu sektorowego dla usług finansowych. [GRI 102-51] Niniejszy raport został przygotowany na poziomie aplikacji Core w oparciu o Standardy GRI opublikowane w  2016 roku. [GRI 102-48]

W niniejszym raporcie nie wprowadzono znaczących zmian w zasięgu i granicach raportowania w stosunku do publikacji Odpowiedzialny Biznes z roku 2015. [GRI 102-49]

Kontakt

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym raportem.
Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoją opinią na jego temat, będziemy zobowiązani za przesłanie komentarza na adres:
Anna Pulnar
Specjalista ds. CSR
csr@bankmillennium.pl

[GRI 102-53]

Poprzednia strona Ekologiczne akcje edukacyjne
Następna strona Indeks treści GRI G4