Klienci Korporacyjni

W ofercie Banku dla Klientów Korporacyjnych znajdują się produkty finansujące inwestycje w rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, inwestycje prośrodowiskowe oraz rozwiązania wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. [GRI 103-2]

Kredytowanie z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych

Bank Millennium wprowadził do regulaminu kredytowania dla Klientów Bankowości Korporacyjnej zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich Klientów wymogów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. Dzięki temu wszystkie przedsięwzięcia kredytowane przez Bank i wszystkie produkty kredytowe zostały również objęte tymi wymogami. [GRI G4 FS1] [GRI G4 DMA]

W regulaminie zawarte są ograniczenia dotyczące finansowania działań szkodliwych społecznie – wskazanych na Liście Wyłączeń Środowiskowych EBOiR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Wprowadzone ograniczenia zobowiązują wszystkich Kredytobiorców do nie wykorzystywania środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcia związane przede wszystkim z pracą przymusową oraz wszelką dyskryminacją w pracy oraz produkcją i handlem różnymi środkami powszechnie uznanymi za substancje niebezpieczne oraz szkodliwe dla środowiska.

Ponadto Kredytobiorcy zobowiązani są do prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i innymi regulacjami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasadami współżycia społecznego. W przypadku Programu Leasing Eko Energia Klient podpisuje deklarację w postaci „Wniosku o zakwalifikowanie umowy leasingu do Programu Leasing Eko Energia” – dotyczącej (szacowanej) energooszczędności planowanej inwestycji.

Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych i społecznych

Klienci Korporacyjni Banku Millennium mogą skorzystać z oferty produktów finansujących przedsięwzięcia prośrodowiskowe i społeczne.

Wartość produktów odpowiedzialnych społecznie w 2016 roku
Wartość portfela produktów (zł) Liczba produktów w portfelu
Polseff 27 197 124 280
Kredyt Technologiczny 28 388 132 6
Kredyt na innowacje technologiczne 42 644 795 8
Kredyty EFRWP 1 365 800 3
Leasing Eko Energia 61 754 920 574

[GRI G4 FS7] [GRI G4 FS8]

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF +

Celem projektu, zarządzanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), jest podniesienie efektywności energetycznej oraz umożliwienie przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich firm redukcji kosztów energii, w związku z użytkowaniem przez nich maszyn, urządzeń i instalacji zaawansowanych pod względem efektywności energetycznej. W programie biorą udział Klienci Banku korzystający z finansowania w formie leasingu, za pośrednictwem Millennium Leasing.

Program Leasing Eko Energia +

Millennium Leasing po zakończeniu I Edycji Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF, kontynuuje oferowanie Klientom produktu „Leasing Eko Energia” z możliwością uzyskania do 5% premii inwestycyjnej na zakończenie umowy leasingu. Premia nie jest dofinansowana z żadnego programu wsparcia, Klient otrzymuje ją od Millennium Leasing. W nowej edycji możliwe jest zakwalifikowanie wszystkich rodzajów nowych maszyn i urządzeń, akceptowalnych przez Millennium Leasing. Tak szeroki zakres dostępności powoduje, iż w ramach LEE będzie możliwe zakwalifikowanie wszystkich rodzajów nowych maszyn i urządzeń z wyłączeniem środków transportu oraz nieruchomości.

Kredyt na Innowacje Technologiczne +

Kredyt na innowacje technologiczne, realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach środków unijnych, umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji w formie premii technologicznej. Premia przeznaczana jest przez BGK na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank. Kwota premii może osiągnąć 6 mln zł i wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 60% dla średnich przedsiębiorstw, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Kredyt na innowacje technologiczne jest dedykowany dla przedsiębiorstw, które spełniają kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i przeznaczony jest na wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco lepszych od dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług. Przy ocenie wniosków kredytowych, istotnym kryterium jest pozytywny wpływ projektu na realizację zasad zrównoważonego rozwoju.

Gwarancje de minimis/ POIG +

Niemal od 4 lat Bank Millennium, w oparciu o umowę zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, aktywnie uczestniczy w ogólnopolskim programie gwarancji de minimis. Przedsiębiorca należący do sektora MŚP może skorzystać z gwarancji de minimis na zabezpieczenie kredytu w PLN. Zalety programu – wysoka wartość gwarancji, do 60% wartości kredytu i do 3,5 mln PLN oraz okres finansowania – do 24 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych, sprawiają, że cieszy się on zainteresowaniem wśród Klientów.

W 2016 roku, dzięki wykorzystaniu środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (program z perspektywy unijnej na lata 2007-2013)‎ dotychczasowy program gwarancji de minimis został rozszerzony o gwarancje POIG, tzw. gwarancje na innowacje. Stworzyło to innowacyjnym firmom z sektora MŚP możliwość ubiegania się o wsparcie na sprawdzonych już w Banku zasadach programu gwarancji de minimis (kredyty obrotowe i inwestycyjne).

Współpraca z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej +

Od ponad 20 lat Bank Millennium współpracuje z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej przy realizacji dwóch preferencyjnych linii kredytowych: inwestycji w zakresie szkół wiejsko–gminnych oraz inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich. Kredyty te adresowane są przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz spółek handlowych.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową. Za cel stawia sobie wspieranie inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz rozwoju szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich. [GRI 203-1]

Poprzednia strona Klienci linii Prestige i Bankowości Prywatnej
Następna strona Komunikacja z Inwestorami