Przejrzysta informacja o produktach i usługach

Oprócz prowadzenia rzetelnej komunikacji marketingowej, Klientom oferowane jest doradztwo oraz narzędzia na stronie internetowej ułatwiające wybór produktu zgodnie z ich potrzebami. Bank stosuje również rozwiązania mające na celu ochronę inwestycji Klienta.

Pomoc w wyborze produktów finansowych +

Wszyscy Pracownicy sprzedaży Banku są szkoleni z wiedzy o oferowanych produktach i umiejętności prawidłowego dobrania oferty do potrzeb każdego klienta. Dokładamy starań, aby oferty lub usługi były przedstawione po przeprowadzonej pogłębionej analizie potrzeb i spełniały oczekiwania Klientów, a jednocześnie były dla nich w pełni zrozumiałe i transparentne. W procesie otwarcia konta i nawiązania relacji z Klientem, Pracownicy korzystają z zaawansowanych materiałów pomocniczych wyróżniających się atrakcyjnym formatem, dużą przejrzystością, jasnym i zrozumiałym językiem komunikacji. Materiały te powstały na bazie wyników pogłębionych badań i wywiadów z Klientami a ich stosowanie ma na celu prawidłową i jak najlepszą diagnozę potrzeb Klientów i dostosowania do nich zakresu rozmowy sprzedażowej.

Dodatkowo na stronie internetowej Banku dostępna jest także sekcja Twoje potrzeby, w której każdy Klient lub osoba odwiedzająca stronę może uzyskać szczegółowe informacje nt. oferty oraz usług dedykowanych i rekomendowanych przez Bank w zależności od aktualnych potrzeb Klienta.

Informacja o produktach inwestycyjnych +

Bank przygotowuje Publikacje handlowe w zakresie produktów inwestycyjnych, które opracowywane są z najwyższą starannością oraz zgodnie ze obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi tego obszaru, m.in. Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Bank Millennium na bieżąco śledzi i dostosowuje materiały do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Publikacje handlowe podlegają opiniowaniu przez Departament Prawny oraz Departament Zapewnienia Zgodności, jednostki które są odpowiedzialne za zapewnienie, że przygotowany materiał jest zgodny z prawem i wytycznymi organów nadzorujących.

Dodatkowo przed nabyciem produktu inwestycyjnego Klient wypełnia Test oceny odpowiedniości, którego celem jest m.in:

  • Zbadanie rodzaju usług i produktów, które są znane Klientowi
  • Ocena charakteru, wielkości i częstotliwości wykonywanych transakcji

Na podstawie udzielonych odpowiedzi Klient otrzymuje Wynik oceny odpowiedniości z informacją, dla których produktów jest on odpowiedni a dla których nieodpowiedni wraz z ostrzeżeniem, że w przypadku wyniku nieodpowiedniego inwestowanie niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy i doświadczenia Klienta.

Ochrona inwestycyjna +

Przekazywanie adekwatnych informacji Klientom: W Banku stosowane są wymogi dyrektywy MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive), która zobowiązuje do przekazywania Klientom informacji adekwatnych do ich wiedzy i doświadczenia związanego z inwestowaniem w instrumenty i produkty finansowe. Bank jest również zobowiązany do rzetelnego, nie wprowadzającego w błąd, informowania o produktach oraz ryzykach związanym z inwestowaniem w te produkty oraz stosowania polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Oprócz produktów, które ustawowo objęte zostały Dyrektywą MiFID, Bank rozszerzył ich katalog o produkty ubezpieczeniowo – inwestycyjne oraz lokaty inwestycyjne (strukturyzowane), aby zapewnić Klientom większą ochronę przy inwestycji w te produkty.

Szkolenia dla Doradców: Przed rozpoczęciem oferowania danego produktu inwestycyjnego, każdy Doradca przechodzi obowiązkowe szkolenie produktowe w formie e-learningu. Szkolenie produktowe szczegółowo opisuje charakterystykę danego produktu, jak również w sposób jasny wskazuje na ryzyka związane inwestowaniem w dany produkt lub instrument finansowy.

W przypadku zmiany przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych dotyczących produktów inwestycyjnych, Doradcom udostępniane są e-learningowe szkolenia przypominające. Dzięki temu Pracownicy posiadają odpowiednią, aktualną wiedzę w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych.

Dodatkowo, Doradcy na bieżąco korzystają z cyklicznych telekonferencji rynkowych oraz produktowych. Pracownicy Banku mają również stały dostęp do aktualnych prezentacji produktowych.

Przejrzyste informacje o ofercie: We wszystkich publikacjach handlowych przygotowywanych przez Bank, określane są m.in. ryzyka związane z inwestowaniem oraz przykładowe scenariusze związane z danym instrumentem lub produktem finansowym. Klientom przedstawiana jest również pełna i rzetelna informacja o własnych i dystrybuowanych przez Bank produktach, w tym ich emitencie oraz warunkach procesu reklamacyjnego. Informacje o świadczonych usługach, a także umowy i inne dokumenty bankowe oraz pisma kierowane do Klientów formułowane są w sposób precyzyjny, zrozumiały i przejrzysty.

[GRI 417-1] [GRI 103-2] [GRI G4 FS15]

Poprzednia strona Rzetelna komunikacja marketingowa
Następna strona Etyczne standardy w obsłudze klienta