Ocena produktu przed wprowadzeniem go do oferty

Propozycja wprowadzenia nowego produktu do oferty podlega opiniowaniu na kilku etapach.

Propozycja wprowadzenia nowego produktu do oferty jest opiniowana na kilku etapach m.in. przez Departament Ryzyka, Departament Zapewnienia Zgodności oraz Departament Prawny. Uczestnictwo tych jednostek w procesie opiniowania pozwala na ocenę:

  • dopuszczalności zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyka oraz  sposobów ich ograniczenia związanego z wdrożeniem lub zmianą produktu/usługi,
  • zgodności proponowanego produktu/usługi z wymogami w zakresie: przekazywania potencjalnym Klientom przed podpisaniem umowy odpowiednich informacji,  realizacji obowiązków informacyjnych w trakcie świadczenia usługi finansowej, identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów w celu podjęcia wcześniejszych kroków zabezpieczających przed ich powstaniem, rzetelności i kompletności przekazywanych informacji,
  • zgodności proponowanego produktu/usługi z obowiązującym prawem oraz oceny ryzyka prawnego.
Poprzednia strona Zarządzanie ryzykiem
Następna strona Rzetelna komunikacja marketingowa